hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wanneer wordt de rentetoelage uitbetaald?

Beslissing

De beslissing wordt per post aan de onderneming meegedeeld.

Een gunstige beslissing vermeldt naast het bedrag van de toegekende rentetoelage het uitbetalingsschema van de volledige rentetoelage (voor bestaande kredieten) of van de jaarlijkse schijven van de rentetoelage (voor nieuwe kredieten).

In de beslissing wordt ook verduidelijkt op welke wijze de onderneming de uitbetaling van de enige schijf of jaarlijkse schijven van de rentetoelage moet aanvragen en in welke gevallen ze een herberekening of een verlenging kan vragen van de initieel toegekende rentetoelage.

Een ongunstige beslissing vermeldt alle redenen van weigering.

Iedere beslissing vermeldt de diverse beroepsmogelijkheden, met de eventuele termijn waarbinnen het beroep moet worden ingesteld.

Aanvraag van uitbetaling 

De onderneming moet de uitbetaling van de volledige rentetoelage (voor bestaande kredieten) of van een jaarlijkse schijf van de rentetoelage (voor nieuwe kredieten) aanvragen uiterlijk één jaar na het ontstaan van de schuldvordering met het standaarddocument aanvraag van de uitbetaling van een schijf.

De onderneming moet het standaarddocument invullen en mailen naar het agentschap.
De volledige rentetoelage of de jaarlijkse schijf van de rentetoelage wordt alleen uitbetaald aan een onderneming die tijdig de aanvraag van de uitbetaling heeft ingediend. De registratiedatum van de aanvraag van de uitbetaling is de datum van de mail waarmee de aanvraag van de uitbetaling werd ingediend.

Voor kredieten met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, die werden afgesloten voor de start van de openbare werken, wordt de rentetoelage in één keer aan de onderneming uitbetaald na de kennisgeving van de gunstige beslissing en na de volledige opname van het krediet.

De onderneming moet het bewijsstuk van de volledige kredietopname opsturen.

Voor kredieten die worden afgesloten vanaf de start van de openbare werken, wordt de rentetoelage in jaarlijkse schijven aan de onderneming uitbetaald volgens het volgende schema:

 • een eerste schijf wordt uitbetaald na de kennisgeving van de gunstige beslissing en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, na de volledige opname van het krediet;
 • een tweede schijf wordt op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de steunaanvraag uitbetaald;
 • de volgende schijven worden op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de aanvraag van de uitbetaling van de vorige schijf uitbetaald.


Bij elke schijf moet de onderneming in het standaarddocument aangeven of in de tussentijd:

 • de jaarlijkse rentevoet werd aangepast;
 • de kredietinstelling het krediet heeft opgezegd;
 • het krediet vervroegd werd terugbetaald;
 • haar activiteiten zijn stopgezet.
 • De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het agentschap.

Als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, moet de onderneming alleen bij de eerste schijf in het standaarddocument aangeven of ze het krediet volledig heeft opgenomen. De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het agentschap.

Herzieningen

1. Herberekening

Voor kredieten met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, die werden afgesloten voor de start van de openbare werken:

De initieel toegekende rentetoelage wordt in de volgende gevallen op de volgende manier herberekend:

 • als de openbare werken minstens twaalf aaneensluitende maanden hebben geduurd (bij een extreme duur van de werkzaamheden), kan de rentetoelage met terugwerkende kracht worden verhoogd tot 100 % van het intrestgedeelte van de aflossingen die vervallen tijdens de periode van de openbare werken;
 • als de vermoedelijke einddatum van de openbare werken verder opschuift in de toekomst, wordt het subsidiabele intrestgedeelte van de aflossingen groter en kan de rentetoelage worden verhoogd.

Voor kredieten die worden afgesloten vanaf de start van de openbare werken:

Als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, wordt de initieel toegekende rentetoelage in de volgende gevallen op de volgende manier herberekend:

 • als de openbare werken minstens twaalf aaneensluitende maanden hebben geduurd (bij een extreme duur van de werkzaamheden), kan de rentetoelage met terugwerkende kracht worden verhoogd tot 100 % van de aangerekende jaarlijkse rentevoet (*)
 • als de jaarlijkse rentevoet wordt aangepast, wordt de rentetoelage vanaf de datum waarop de jaarlijkse rentevoet werd aangepast, verhoogd of verlaagd.

(*) Niet voor nieuwe kaskredieten.

2. Stopzetting

De uitbetaling van de rentetoelage in jaarlijkse schijven voor kredieten die worden afgesloten vanaf de start van de openbare werken, wordt stopgezet in de volgende gevallen:

 • als de kredietinstelling het krediet opzegt;
 • als het krediet vervroegd wordt terugbetaald;
 • als de onderneming haar activiteiten stopzet.

De onderneming mag de schijven van de rentetoelage die zijn uitbetaald op de datum waarop één van de bovenstaande gevallen zich voordoet, behouden. Er kunnen geen nieuwe schijven meer worden uitbetaald.

3. Terugvordering

De rentetoelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden binnen vijf jaar na de datum van de laatste aanvraag van de uitbetaling in de volgende gevallen:

 • als de onderneming de voorwaarden van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft;
 • als de onderneming valse verklaringen aflegt in de steunaanvraag of in de aanvraag van de uitbetaling van de toegekende rentetoelage.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail