Overbruggingslening

Laatst gewijzigd op 15 dec 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
voor de financiering van acute liquiditeitsnoden voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau
Lening
van min. € 10.000 tot max. € 2 miljoen aan 4,14% tot 5,64%

Wat houdt de maatregel in

Met de overbruggingslening heeft de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opgezet om kmo's en grote ondernemingen (incl. vzw's) te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau. Ook ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, visserij en aquacultuur kunnen een overbruggingslening aanvragen.

De lening bedroeg minimum € 10.000. De rentevoet op jaarbasis varieerde van 4,14% tot 5,64% (sinds 1 juli tot 1 oktober 2023) in functie van de grootte van de onderneming en de keuze van terugbetalingsperiode. Er kon tot maximum € 2 miljoen worden ontleend. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt maandelijks, in gelijke schijven, na een vrijgestelde periode van 24 maanden. De terugbetaling van de rente gebeurt maandelijks. Er is geen vrijgestelde periode voor de terugbetaling van de rente.

Op 3 januari 2023 werd de verruimde overbruggingslening tot maximum € 2 miljoen gelanceerd. Deze lening kon worden aangevraagd tot 15 december 2023 (12 u).

Wie komt in aanmerking

Zowel startende als bestaande ondernemingen kunnen een beroep doen op deze lening als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Je bent als onderneming of zelfstandige actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Je onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap. Enkel volgende rechtsvormen kunnen:
  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent;
  • een maatschap met een commercieel karakter;
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de vier voorgaande rechtsvormen.

Enkel ondernemingen die voldoende afbetalingscapaciteit en een intrinsiek gezond karakter hebben komen in aanmerking.

Om misbruik te voorkomen zal VLAIO enkele zaken controleren, daarnaast moeten steunaanvragers ook een aantal verklaringen op eer indienen. Meer informatie hierover: 'Welke onderneming heeft recht op de overbruggingslening'. 

Wat komt in aanmerking

De lening kan betrekking hebben op de financiering van aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen. De steunaanvraag kan ook betrekking hebben op de vergoeding van handelshuur of leasingovereenkomsten.

Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Facturen
 • De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 augustus 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december 2023, 12u.
 • Als steunaanvrager kan je maximaal honderd facturen inbrengen per lening. Je geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw. Facturen met een bedrag dat hoger ligt dan € 15.000 moeten mee in de applicatie worden opgeladen. Een factuur kan slechts eenmaal gebruikt worden.
 • Facturen van bedrijven die geen maatschappelijke zetel hebben binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte worden niet aanvaard. VLAIO kan bijkomende elementen tot staving van de factuur opvragen. Een factuur kan slechts eenmaal gebruikt worden. VLAIO kan bijkomende elementen tot staving van de factuur opvragen.
Betaalbewijzen handelshuur
 • De betaalbewijzen van handelshuur hebben betrekking op de huurperiode tussen 1 augustus 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december 2023.
 • De verhuurder mag geen aan de steunaanvrager verbonden onderneming zijn.
 • Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op handelshuur en/of leasing.
Leasing
 • Leasingfacturen hebben betrekking op de leasing tussen 1 augustus 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december 2023. De leasinggever mag geen aan de steunaanvrager verbonden onderneming zijn.
 • Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op handelshuur en/of leasing.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag

De overbruggingslening bedraagt minimaal € 10.000 per onderneming. Het maximumbedrag varieert afhankelijk van de sector en het staatssteunregime (zie tabel).

Je kan als steunaanvrager binnen het maximum in totaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022.

Sector 
landbouw
visserij en aquacultuur
Tijdelijke kaderregeling, afdeling 2.1    € 250.000€ 300.000
Tijdelijke kaderregeling, afdeling 2.3 *€ 2.000.000€ 2.000.000
Andere sectoren
minder dan 50 werknemers
meer dan 50 werknemers
De-minimis regeling€ 200.000€ 200.000
Tijdelijke kaderregeling, afdeling 2.1€ 200.000€ 2.000.000
Tijdelijke kaderregeling, afdeling 2.3 *€ 2.000.000€ 2.000.000

* steun aangevraagd via afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling inzake Oekraïne wordt beperkt tot 15% van de gemiddelde jaaromzet van de laatste 3 jaar met een absoluut maximum van € 2.000.000 voor alle ondernemingen.

Combinatie met andere leningen

Indien een steunaanvrager, of een met de steunaanvrager verbonden onderneming, van PMV reeds een handelshuurlening, één of meerdere heropstartleningen, een of meerdere overbruggingsleningen of meer algemeen een lening als gevolg van een Vlaamse coronasteunmaatregel kreeg, dan mag het totaal van deze leningen, samen met de te verlenen overbruggingslening, het bedrag van € 2.000.000 niet overschrijden, tenzij een door VLAIO en PMV ingericht kredietcomité oordeelt dat de steunaanvrager nog over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om de bijkomende lening te krijgen. Hiermee wordt er geen verhoging beoogt van het maximale bedrag van de overbruggingslening! Het maximum voor de overbruggingslening blijft de bedragen zoals hoger vermeld, maar kan verlaagd worden indien het totaal van alle leningen samen het bedrag van € 2.000.000 overschrijdt.

Terugbetaling

Voor de terugbetaling van de lening is er een keuzemogelijkheid tussen 3 jaar en 5 jaar met een aangepaste rentevoet. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt maandelijks, in gelijke schijven, na een vrijgestelde periode van 24 maanden. De terugbetaling van de rente gebeurt maandelijks. Er is geen vrijgestelde periode voor de terugbetaling van de rente.

Intrestvoet

De hoogte van de rentevoet varieert in functie van de grootte van de onderneming en de keuze van terugbetalingsperiode. Op 1 juli 2023 werd de rentvoet geactualiseerd. Er werd beslist om op 1 oktober 2023 dezelfde rente te behouden tot en met 15 december 2023.

Momenteel gelden dus volgende percentages:

Terugbetaling op 
36 maanden
60 maanden
kmo4,14%4,64%
grote onderneming4,64%5,64%

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Europese kmo-definitie.

Europese de minimis-regeling of Tijdelijke kaderregeling

De steun kan worden toegekend onder de Europese de-minimis-regeling of onder de Tijdelijke kaderregeling inzake Oekraïne afdeling 2.1 of afdeling 2.3.
De steun die toegekend wordt met toepassing van afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling mag niet hoger zijn dan 15% van de gemiddelde jaaromzet van de voorbije drie jaar. Hoe je dit moet bewijzen kan je terugvinden in deze FAQ rubriek.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via online tool

Je vraagt de lening aan via een online tool op de website van VLAIO. De handleiding zal beschikbaar zijn op: zie Hoe vraag ik een overbruggingslening aan? > Documenten.

De overbruggingslening kan worden aangevraagd tot en met 15 december 2023, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Link aantonen met oorlog

Ondernemingen die een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen wat de link is tussen de lening en de oorlog in Oekraïne (vb. de gestegen energiekost, aanhoudende inflatie, verstoorde handelsrelaties,...). 

Ontvankelijkheid wordt gecheckt door VLAIO

Indien de aanvraag ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager hiervan op de hoogte en stuurt VLAIO de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

Kredietcomité voor leningen van meer dan € 400.000 

Leningen boven de € 400.000 worden steeds beoordeeld door een door VLAIO en PMV ingericht kredietcomité om na te gaan of de steunaanvrager nog over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om de lening terug te betalen. Hiervoor dient er een grondige analyse van de aanvraag te gebeuren met als gevolg dat de behandelingstermijn langer zal zijn.

Uitbetaling door PMV

PMV legt vervolgens aan de steunaanvrager, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, een leningsovereenkomst voor. De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft, betaalt ze de verschuldigde steun op een Belgisch rekeningnummer op naam van de steunaanvrager.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.