Overbruggingslening

Laatst gewijzigd op 28 jul 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo’s
Voor wat
voor de financiering vanvan acute liquiditeitsnoden ingevolge de oorlog in Oekraïne
Lening
van min. € 10.000 tot max. € 400.000 aan 1,5%

Wat houdt de maatregel in

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten voor bedrijven te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. Ook ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, visserij en aquacultuur kunnen een overbruggingslening aanvragen.

De lening bedraagt minimum € 10.000 en heeft een looptijd van 2 of 3 jaar met een rente van 1,5% op jaarbasis. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan de ondernemer ofwel maximaal € 200.000 ontlenen (< 50 werknemers), ofwel € 400.000 (50 tot en met 250 werknemers). De terugbetaling van de lening gebeurt per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

Je vraagt de lening aan via een online tool op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De lening wordt door PMV, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, rechtstreeks uitbetaald aan de steunaanvrager.

In het kader van de coronacrisis kon je een aanvraag indienen tot en met 15 juni 2022. Vanaf 1 augustus 2022 (om 12 uur) kan deze overbruggingslening aangevraagd worden door ondernemingen die hinder ondervinden door de oorlog in Oekraïne. Zo kunnen ondernemers hun facturen blijven betalen en hun investeringen op peil houden in deze onzekere tijden. De rente bedraagt 1,5%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000.

Wie komt in aanmerking

Zowel startende als bestaande ondernemingen kunnen een beroep doen op deze lening als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Je bent als onderneming of zelfstandige actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Je onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap. Enkel volgende rechtsvormen kunnen:
  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent;
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk of -uitkering (vzw);
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

Enkel ondernemingen die voldoende afbetalingscapaciteit en een intrinsiek gezond karakter hebben komen in aanmerking.

Om misbruik te voorkomen zal VLAIO enkele zaken controleren, daarnaast moeten steunaanvragers ook een aantal verklaringen op eer indienen. Meer informatie hierover: 'Welke onderneming heeft recht op de overbruggingslening'. 

Wat komt in aanmerking

De lening kan betrekking hebben op de financiering van aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen. De steunaanvraag kan ook betrekking hebben op de vergoeding van handelshuur of leasingovereenkomsten.

Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Facturen
 • De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 24 februari 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december 2022, 12.00 uur.
 • Als steunaanvrager kan je maximaal honderd facturen inbrengen per lening. Je geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw. Facturen met een bedrag dat hoger ligt dan € 30.000 moeten mee in de applicatie worden opgeladen. Een factuur kan slechts eenmaal gebruikt worden.
Betaalbewijzen handelshuur
 • De betaalbewijzen van handelshuur hebben betrekking op de huurperiode tussen 24 februari 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december 2022, 12.00 uur.
 • De verhuurder mag geen aan de steunaanvrager verbonden onderneming zijn.
 • Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op handelshuur en/of leasing.
Leasing
 • Leasingfacturen hebben betrekking op de leasing tussen 24 februari 2022 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 december, 12.00 uur. De leasinggever mag geen aan de steunaanvrager verbonden onderneming zijn.
 • Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op handelshuur en/of leasing.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag

De overbruggingslening bedraagt minimaal € 10.000 per onderneming. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan men ofwel maximaal € 200.000 ontlenen (minder dan 50 werknemers), ofwel € 400.000 (tussen de 50 en 250 werknemers).

Voor ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, de visserij en aquacultuur die beroep doen op afdeling 2.3 van de Tijdelijke Kaderregeling inzake Oekraïne gelden nu dezelfde maxima. De steun aangevraagd via afdeling 2.3 van de Tijdelijke Kaderregeling inzake Oekraïne wordt beperkt tot 15% van de gemiddelde jaaromzet van de laatste 3 jaar.

Een steunaanvrager kan binnen het maximum in totaal twee leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022.

Opgelet! Indien een steunaanvrager, of een met de steunaanvrager verbonden onderneming, van PMV reeds een handelshuurlening, één of meerdere heropstartleningen of meer algemeen een lening als gevolg van een Vlaamse coronasteunmaatregel kreeg, dan mag het totaal van deze leningen, samen met de te verlenen overbruggingslening, het bedrag van € 750.000 niet overschrijden. Per uitzondering kan een door VLAIO en PMV ingericht kredietcomité oordelen dat de steunaanvrager nog over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om de bijkomende lening te krijgen. Dit artikel beoogt geen verhoging van het maximale bedrag van de overbruggingslening. Het maximum voor de overbruggingslening blijft de bedragen zoals hoger vermeld, maar kan verlaagd worden indien het totaal van alle leningen samen het bedrag van € 750.000 overschrijdt.

Looptijd & terugbetaling
 • De looptijd van de lening bedraagt 24 maanden voor leningen tot € 50.000.
 • Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden.
 • De trimestriële terugbetalingen in gelijke schijven gebeuren na een vrijgestelde periode van 12 maanden vanaf datum van de leningsovereenkomst.
Intrestvoet

De rente bedraagt 1,5% per jaar.

Europese de minimis-regeling, tenzij expliciet anders werd aangeduid

De steun wordt toegekend onder de Europese de minimis-regeling. Dit betekent dat de onderneming of de groep waartoe ze behoort, niet meer dan € 200.000 (voor de transportsector € 100.000) de minimissteun heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) op het ogenblik van de toekenning van de nieuwe steun.

Om het bedrag van de de-minimissteun van een overbruggingslening (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - 1,5%) + 6,5%].

Je kan wel nog aanduiden dat je kiest voor een indiening van de aanvraag onder afdeling 2.1 of afdeling 2.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake Oekraïne.

De steun die toegekend wordt met toepassing van afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling mag niet hoger zijn dan 15% van de gemiddelde jaaromzet van de voorbije drie jaar. Hoe je dit moet bewijzen kan je terugvinden in deze FAQ rubriek.

Steun die toegekend wordt aan ondernemingen actief in de landbouwsector, visserij en aquacultuur die beroep doen op afdeling 2.1 van de Tijdelijke kaderregeling wordt beperkt tot de maximale bedragen voorzien in punt 42 van afdeling 2.1 van de Tijdelijke kaderregeling. Dit maximale bedrag ligt voor deze ondernemingen vast op € 35.000.

Voor ondernemingen uit andere sectoren die steun willen aanvragen via afdeling 2.1 van de Tijdelijke kaderregeling inzake Oekraïne gelden de maxima van € 200.000 ofwel € 400.000 in functie van de ondernemingsgrootte.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via online tool

Je vraagt de lening aan via een online tool op de website van VLAIO.

De overbruggingslening kan vanaf 1 augustus (12 uur) worden aangevraagd tot en met 15 december 2022 (12 uur), tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Link aantonen met oorlog

Kmo’s die een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen wat de link is tussen de lening en de oorlog in Oekraïne.
 

Ontvankelijkheid wordt gecheckt door VLAIO

Indien de aanvraag ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager hiervan op de hoogte en stuurt VLAIO de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

Uitbetaling door PMV

PMV legt vervolgens aan de steunaanvrager, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, een leningsovereenkomst voor. De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft, betaalt ze de verschuldigde steun op een Belgisch rekeningnummer op naam van de steunaanvrager.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.