Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veel gestelde vragen over de overbruggingslening

Problemen met aanmelden

Indien je volgende foutmelding krijgt bij het inloggen: "403 ERROR", dien je je VPN-verbinding uit te schakelen. Probeer hierna opnieuw aan te melden. 

Wat wordt bedoeld met ‘schulden’?

bij het Vlaamse Gewest, VLAIO, het Fonds Innoveren en Ondernemen, PMV en LRM?

VLAIO kan controleren of er geen achterstallige betalingen zijn bij het VLAIO, het Fonds Innoveren en Ondernemen, PMV of LRM inzake de terugbetaling van onterecht verkregen steun, terugvorderbare voorschotten of vroegere leningen van de onderneming of met haar verbonden ondernemingen. Indien er nog dergelijke achterstallige betalingen zijn, wordt de lening geweigerd.

Wat is een verbonden onderneming?

Verbonden ondernemingen zijn ondernemingen die met elkaar een van de banden onderhouden zoals beschreven in artikel 3.3 van de ‘Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen’.

a) een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;

b) een onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

c) een onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming;

d) een onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

Er wordt verondersteld dat geen overheersende invloed wordt uitgeoefend, indien de in lid 2, tweede alinea, genoemde investeerders zich niet direct of indirect met het beheer van de betrokken onderneming bemoeien, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders of vennoten bezitten.

Ondernemingen worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien ze via een of meerdere andere ondernemingen of via in de tweede paragraaf bedoelde investeerders, een van de in de eerste alinea bedoelde banden onderhouden.

Ondernemingen die via een natuurlijke persoon of een in gemeenschappelijk overleg handelende groep van natuurlijke personen een van deze banden onderhouden, worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij hun activiteiten of een deel van hun activiteiten op dezelfde markt of op verwante markten uitoefenen.

Als verwante markt wordt beschouwd de producten- of dienstenmarkt die zich direct boven of onder het niveau van de relevante markt bevindt.

Waarom moet ik als eenmanszaak de gegevens van mijn partner opgeven

indien ik gehuwd of wettelijk samenwonend ben?

De gegevens van de partner worden opgevraagd omdat je partner de leningsovereenkomst (PMV/z-Leningen) ter kennisname mee zal moeten ondertekenen.

Wanneer en hoe krijg ik het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen?

Als je aanvraag goedgekeurd is door VLAIO, stuurt VLAIO je gegevens automatisch door naar PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Je ontvangt in principe binnen 14 dagen het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen. Je ontvangt per mail een link met uitnodiging voor digitale ondertekening. 

Kan je als ondernemer meer dan één overbruggingslening aanvragen?

Je kan als ondernemer maximaal drie aanvragen indienen. Daarna heb je als ondernemer geen toegang meer tot de applicatie om een aanvraag in te dienen. Het aantal aanvragen is inclusief eventuele eerdere aanvragen tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022.

Kan je als ondernemer meer dan één overbruggingslening toegezegd krijgen?

Een steunaanvrager kan maximaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022.

Mijn bedrijf was in 2019 een onderneming in moeilijkheden (OIM)

maar is momenteel op basis van de laatste beschikbare jaarrekening geen OIM, door een kapitaalsverhoging. Komt mijn bedrijf in aanmerking voor een overbruggingslening?

Bedrijven die OIM waren eind 2019 en intussen een kapitaalverhoging hebben doorgevoerd waardoor ze nu geen OIM meer zijn, komen in aanmerking voor deze steunmaatregel.

Wat is het identificatie nummer van de factuur?

Het identificatie nummer is het volgnummer van de factuur. Iedere factuur van een leverancier heeft verplicht een uniek volgnummer.

Mogen de facturen al betaald zijn of moeten het onbetaalde facturen zijn?

De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 augustus 2022 tot en met de datum van aanvraag van de overbruggingslening en uiterlijk 15 december 2023. De facturen mogen, maar moeten nog niet betaald zijn. Pro forma facturen, bestelbonnen en betaalbewijzen komen niet in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden en regels bij het berekening van het leningsbedrag?

  1. een steunaanvrager kan maximaal drie leningen toegezegd krijgen; het minimumbedrag per lening bedraagt € 10.000; de voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van van 1 augustus 2022 tot en met de datum van aanvraag van de overbruggingslening en uiterlijk 15 december 2023. De steunaanvrager kan maximaal honderd facturen inbrengen per lening. De steunaanvrager geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw;
  2. voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard; voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Voorbeeld: Je hebt facturen voor € 85.000, dan kan je een leningaanvraag indienen voor:

  • 62.500 * 80% = € 50.000 (de eerste € 50.000 van de lening financieren wij mee voor 80% van de facturen)
  • 22.500 * 50% = € 11.250 (het saldo financieren wij maar voor 50%)

Totaal van de leningaanvraag kan in dit geval € 61.250 bedragen.

Met welke personeelsaantallen wordt er geteld?

De personeelsaantallen worden geteld vanuit data-uitwisseling RSZ-gegevens, dus op basis van de bij de RSZ gekende aantallen.

Wat zijn de fiscale verplichtingen van de aanvrager?

Artikel 16/1 stelt dat het wijzigingsbesluit op geen enkele manier afbreuk doet aan verplichtingen die de belastingplichtige aanvrager uit hoofde van andere fiscale regelgeving dient na te leven. Dit is met name het geval voor de administratieve verplichtingen (zoals het ter beschikking houden van een boek voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen, een dagboek voor ontvangsten, een gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit bijzondere inkoopvoorwaarden en een berekeningsblad) van toepassing op belastingplichtigen die vrijgesteld zijn van het indienen van een officiële btw-aangifte.

Wat bezorgt de aanvrager om zijn gemiddelde jaaromzet van de voorbije 3 jaar aan te tonen indien de steun wordt toegekend met toepassing van afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling?

De toegekende steun mag niet hoger zijn dan 15% van de gemiddelde jaaromzet van de voorbije drie jaar. De steunaanvrager bezorgt hiervoor de officiële btw-aangifte met overzicht van de uitgaande handelingen (Kader II) voor de jaren 2019, 2020 en 2021 of voor de jaren 2020, 2021 en 2022 via de applicatie, vermeld in artikel 7, eerste lid, of, indien de applicatie dit niet toelaat, via email. Enkel indien de aanvrager vrijgesteld is van het indienen van een officiële btw-aangifte, mag hij zijn gemiddelde jaaromzet bewijzen door middel van de klantenlisting van de voorbije drie jaar, zijnde een lijst van de Belgische btw-nummers van de klanten aan wie de onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar. De lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten. De minister kan nader bepalen hoe ondernemingen die geen officiële btw-aangifte indienen hun jaaromzet moeten bewijzen.

Meer info over:

Met welke plafonds van het gekozen staatssteunregime dient de steunaanvrager rekening te houden?

De steunaanvrager kan enkel steun krijgen tot de onderneming, voor deze en andere steun die het al ontving, het plafond van het gekozen staatssteunregime bereikt heeft. Voor de-minimis is dat € 200.000 gedurende dit boekjaar en de 2 voorgaande boekjaren. Het is de verantwoordelijkheid van de steunaanvrager om over dit maximum te waken. Bedrijven actief in de landbouw, visserij en aquacultuur kunnen voor deze steun geen aanvraag indienen onder de-minimis.

Mogen er buitenlandse facturen ingebracht worden?

Facturen van bedrijven die geen maatschappelijke zetel hebben binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte worden niet aanvaard. Andere buitenlandse facturen mogen worden ingebracht. De steunaanvrager geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw. VLAIO moet de echtheid van elke factuur kunnen verifiëren. VLAIO kan bijkomende elementen tot staving van de buitenlandse factuur opvragen. Het is aangewezen buitenlandse facturen mee op te laden bij de aanvraag.

Welke staatssteunregime kies je best voor jouw onderneming?

De aanvraagapplicatie voor de overbruggingslening zal je vragen onder welk staatssteunregime je de aanvraag wil doen. De applicatie staat standaard op de-minimis, maar je kan voor je onderneming ook kiezen voor afdeling 2.1 of afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling (de mededeling van de Commissie (2022/C 131 I/01) tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne).

De reden dat VLAIO er voor kiest om meerdere keuzes aan te bieden is om een brede toegang te verzekeren voor de overbruggingslening. Doordat veel ondernemingen steun genoten tijdens de coronacrisis hebben niet alle ondernemingen nog vrije ruimte binnen hun de-minimis. Door meerdere keuzes aan te bieden, komen meer ondernemingen in aanmerking.

De applicatie staat standaard ingesteld op de-minimis. Onder de-minimis mag een onderneming niet meer dan € 200.000 de-minimissteun ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) op het moment van de toekenning van de nieuwe steun. Een steunaanvrager die vermoedt dat deze drempel overschreden zal worden door de steun die men bekomt via de overbruggingslening, zal best kiezen voor afdeling 2.1 of 2.3 van de tijdelijke kaderregeling. Ook als men de volgende jaren nog bijkomend steun wil aanvragen onder de-minimis, houdt men hiermee best rekening en kan kiezen voor de tijdelijke kaderregeling een betere optie zijn.

Onder afdeling 2.1 van de tijdelijke kaderregeling kan een steunaanvrager uit de sector landbouw een lening krijgen tot € 250.000. Onder afdeling 2.1 van de tijdelijke kaderregeling geldt voor ondernemingen uit de sectoren visserij en aquacultuur het maximum van € 300.000. Voor ondernemingen uit andere sectoren is het maximum onder afdeling 2.1 van de tijdelijke kaderregeling afhankelijk van het aantal werknemers. Dit maximum bedraagt € 200.000 indien minder dan 50 werknemers en € 2.000.000 indien 50 of meer werknemers.

Onder afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid gecreëerd voor alle sectoren om leningen tot € 2.000.000 aan te vragen. Wie kiest voor afdeling 2.3, maar zal de strengere randvoorwaarden van dit artikel moeten naleven (zoals de bijkomende drempel van 15% op de gemiddelde jaaromzet van 3 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag, als maximum bedrag van de steun).

Hoe wordt voor recent opgerichte ondernemingen de gemiddelde jaaromzet van de voorbije 3 jaar berekend indien de steun wordt toegekend met toepassing van afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling?

De toegekende steun mag niet hoger zijn dan 15% van de gemiddelde jaaromzet van 3 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag. Dit geldt ook voor recent opgerichte ondernemingen die nog niet beschikken over jaaromzetten van de voorbije 3 jaar. Voor een jaar waar er nog geen omzet is, moet de jaaromzet 0 worden opgegeven. De gemiddelde jaaromzet van de voorbije 3 jaar wordt berekend met inbegrip van de jaren zonder omzet.

Hoe actualiseert de Minister de rente?

Op 1 oktober 2023 actualiseert de minister de rente zodat de minimale rente ten minste gelijk is aan het basispercentage (eenjaars IBOR of gelijkwaardig, zoals gepubliceerd door de Commissie) op 1 september 2023 vermeerderd met

  1. 50 basispunten voor kleine en middelgrote ondernemingen die ervoor kiezen de lening terug te betalen over een periode van 36 maanden;
  2. 100 basispunten, voor grote ondernemingen, die ervoor kiezen de lening terug te betalen over een periode van 36 maanden;
  3. 100 basispunten, voor kleine en middelgrote ondernemingen die ervoor kiezen de lening terug te betalen over een periode van 60 maanden;
  4. 200 basispunten, voor grote ondernemingen, die ervoor kiezen de lening terug te betalen over een periode van 60 maanden.

Wat is het belang van de toelichting in de aanvraag?

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten om bedrijven te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau. In de toelichting bij de aanvraag moet je een link te leggen met deze doelstelling van de overbruggingslening. Indien deze link met de doelstelling van de overbruggingslening onvoldoende of onduidelijk is, kan de aanvraag geweigerd worden. VLAIO kan steeds de nodige bewijzen bij je opvragen die jouw verklaring in de toelichting dienen te onderbouwen.

Hoe breng je de betalingen van huurgelden en leasefacturen in bij de aanvraag?

Elke betaling van huurgelden en leasingfacturen dien je afzonderlijk in te brengen. 

Alle bijhorende huur- en/of leaseovereenkomsten waarvoor er een betaling wordt ingebracht, dien je op te laden. Bij meerdere betalingen van huurgelden en leasefacturen in de aanvraag dien je de overeenkomst telkens op te laden.

Wordt de overbruggingslening verruimd zodat taxibedrijven een aanvraag kunnen indienen?

Ja. Als je als taxibedrijf in financiële problemen komt door de tijdelijke vernietiging van het uitvoeringsbesluit, kan je een overbruggingslening aanvragen. De steun wordt beperkt tot de de-minimissteun met een maximaal te ontlenen bedrag van € 200.000. Onder afdeling 2.1 of afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling kan er geen aanvraag worden ingediend.

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Door die nietigverklaring kunnen momenteel geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen worden afgeleverd. De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. In afwachting van de inwerkingtreding van dat aangepast besluit heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd met ondersteuningsmaatregelen voor kwetsbare bedrijven. Als jouw taxibedrijf door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komt, kan je een beroep doen op de overbruggingslening. 

Meer informatie rond taxi vind je op vlaanderen.be/taxi.

Geeft het VLAIO voorafgaandelijke adviezen over het leningsbedrag?

Neen. De beslissing over het aan te vragen leningsbedrag ligt bij de ondernemer. Terugbetalingscapaciteit rekening houdend met leningsbedrag, leningstermijn, cash flow en huidige leningslast is een belangrijk criterium in de beoordeling van een ontvankelijke aanvraag voor een overbruggingslening.

Tot wanneer kan je een administratief beroep indienen bij VLAIO?

Tot 2 kalendermaanden na de beslissing over je aanvraag kan je een administratief beroep indienen bij VLAIO. Na 2 kalendermaanden is de redelijke termijn voor het indienen van een beroep verstreken.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail