Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke onderneming heeft recht op de overbruggingslening

De steunaanvrager neemt een van de volgende rechtsvormen aan:

 1. een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent
 2. een maatschap met een commercieel karakter
 3. een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid
 4. een vereniging zonder winstoogmerk
 5. een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan het statuut, vermeld in punt 1, 2 of 3.

De steunaanvrager moet een operationele exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest. Is de steunaanvrager een natuurlijk persoon, dan oefent hij zijn beroepsactiviteit uit in hoofdberoep en is hij gevestigd in het Vlaamse Gewest. De steunaanvrager, maatschap, heeft minstens één vennoot die gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

Enkel ondernemingen die voldoende afbetalingscapaciteit hebben komen in aanmerking. De steunaanvrager beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming of in een verbonden onderneming en is niet in staat deze via normale bankfinanciering te verwerven.

Om misbruik te voorkomen controleert VLAIO:

 • of het wel gaat om een actieve onderneming
 • of de onderneming niet gevat is door een insolventieprocedure
 • of de onderneming geen voorwerp is van een RSZ-dagvaarding
 • of de onderneming geen achterstallige betalingen heeft bij het Vlaamse Gewest, Agentschap Innoveren & Ondernemen, het Fonds Innoveren en Ondernemen, PMV en LRM
 • of de onderneming geen verbonden onderneming is die op zichzelf wel in aanmerking komt voor de lening, maar als resultaat van haar verbonden karakter niet in aanmerking komt voor de lening

Steunaanvragers moeten ook een aantal verklaringen op eer indienen:

 • op 31 december 2019 of op datum van de indiening van de steunaanvraag geen onderneming in moeilijkheden zijn conform de definitie opgenomen in de tijdelijke kaderregeling
 • geen achterstand hebben in de betalingen aan RSZ en btw met uitzondering van correct afgesloten afbetalingsplannen die nagekomen worden
 • geen achterstand hebben in de betaling van lopende kredieten bij financiële instellingen, met uitzondering van de in het kader van de coronamaatregelen toegestane uitstel van betaling
 • niet betrokken zijn in een lopende insolventieprocedure als vermeld in bijlage A van verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures voor wat betreft de daar opgesomde procedures van de lidstaat België of de opstart van dergelijke procedure in voorbereiding te hebben. Voor België worden volgende procedures als ‘insolventieprocedure’ vermeld:
  • het faillissement
  • de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • de gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord
  • de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
  • de collectieve schuldenregeling
  • de vrijwillige vereffening
  • de gerechtelijke vereffening
  • de voorlopige ontneming van beheer bepaald in artikel 8 van de faillissementswet (de Europese Insolventieverordening is nog niet aangepast aan de nummering van boek XX WER)
 • zij wel of niet verbonden ondernemingen zijn, met opgave van de ondernemingsnummers van de ondernemingen waarmee zij verbonden zijn
 • eerder gedane aanvragen of toegekende leningen met het oog op het bekomen van coronasteun van de onderneming zelf of van verbonden ondernemingen
 • aan welke voorwaarden zij beantwoorden volgens de Europese kmo-definitie

Het intrinsiek gezond karakter zal bij de aanvraag door VLAIO worden nagegaan via diverse vormen van controle.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail