Gewijzigde maatregelen

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe groenewarmte-installaties uit biomassa (>1 MWth) of diepe geothermie (>5 MWth), restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen via een oproep subsidies ontvangen. Momenteel is er een oproep.
Van 19 februari tot en met 30 maart 2018 kunnen er steunaanvragen worden ingediend. Voor meer info zie www.energiesparen.be/call-groene-warmte.
Gewijzigd op
Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen een subsidie bekomen van € 80,67 per kalenderdag (maximumperiode van 30 kalenderdagen). De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is. Deze maatregel is enkel van toepassing voor hinder door werken, gestart vóór 1 juli 2017.
Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn kan deze maatregel wel nog worden aangevraagd.
Gewijzigd op
Kmo's die een overbruggingskrediet aangingen omwille van verminderde inkomsten ten gevolge van hinder openbare werken kunnen een rentetoelage bekomen voor werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017.
Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn kan deze maatregel wel nog worden aangevraagd.
Gewijzigd op
Deze lastenverlaging wordt toegekend aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.
Vanaf 1 januari 2018 wordt deze doelgroepvermindering niet meer toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert. Slechts in 2 uitzonderingsgevallen blijft het recht op de doelgroepvermindering wel behouden: 1. In geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ziekte, tijdelijke werkloosheid, vakantie,…); 2. Bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.
Gewijzigd op
Dit Europese programma richt zich tot onderzoeksintensieve kmo's die samen met buitenlandse partners een innovatief product in de markt wil zetten. De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de lidstaten. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast. Momenteel loopt er een oproep.
Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De eerste call in 2018 werd opengesteld. De deadline voor indiening is 1 maart 2018.
Gewijzigd op