Gewijzigde maatregelen

Projecten waarbij minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen een projectsubsidie tot 75 % van het investeringsbedrag bekomen.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) lanceert deze maatregel onder de noemer 'Proeftuinen droogte'. Een aanvraag indienen kan tot en met 12 april 2019. 
Gewijzigd op
Kmo's en grote ondernemingen kunnen een aantal premies bekomen wanneer zij investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie, uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor energiebesparende investeringsprojecten uitgevoerd na een energie-audit of energiestudie.
De distributienetbeheerders Eandis en Infrax zijn gefusioneerd tot Fluvius (www.fluvius.be). De maatregel werd hieraan aangepast.
Gewijzigd op
Dit is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. De projectmiddelen uit dit programma zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.
Vlakwa start een nieuw Interreg project in samenwerking met UCM National en Agence SOFIE. Het project plant een open call in april 2019 voor grensoverschrijdende demonstratieprojecten rond efficiënt waterbeheer binnen strategische sectoren in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Elk bedrijfsconsortium bestaat uit minstens één probleembezitter en één aanbieder van een innovatieve vinding. De bedrijven zijn bij voorkeur kmo's. Voor meer info zie www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten/lopende-projecten/deeau/.
Gewijzigd op
Deze doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Het bedrag varieert in functie van de categorie (laaggeschoold, middengeschoold of jongeren in een alternerende opleiding).
Deze doelgroepvermindering werd met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd voor de categorie 'laaggeschoolde jongeren'. Voortaan kan de werkgever genieten van een volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen gedurende maximaal 8 kwartalen. 
Gewijzigd op
Deze lastenverlaging wordt toegekend aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.
Deze doelgroepvermindering werd gewijzigd sinds 1 januari 2019: 1. Voor de categorie 'niet-werkende werkzoekende ouderen' geldt voortaan een volledige vrijstelling gedurende maximaal 8 kwartalen. 2. Voor de categorie 'zittende oudere werknemers van meer dan 60 jaar' werd de vermindering verhoogd tot max. € 1.500 per kwartaal. 3. Ook het loonplafond per kwartaal werd verhoogd tot € 13.945, met bepaalde uitzonderingen: voor kwartaal 4 (het kwartaal waarin de eindejaarstoelage wordt uitbetaald) bedraagt het plafond € 18.545. Voor uitzendkrachten geldt deze verhoging in kwartaal 1 (vanaf 2020).
Gewijzigd op