Gewijzigde maatregelen

Er bestaan heel wat tussenkomsten voor het volgen van opleidingen die je ondernemerschapscompetenties versterken zowel bij de voorbereiding van de start van de onderneming als erna.
Als je in de privésector werkt en je loopbaan onderbreek om een opleiding te volgen in het kader van een ondernemerschapstraject, dan kan je sinds 1 september 2019 misschien genieten van de aanmoedigingspremie opleidingskrediet: zie ook www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-opleidingskrediet-privesector-sinds-1-september-2019.
Gewijzigd op
Wanneer werknemers van minstens 58 jaar minder gaan werken, om hun werklast te verlichten, dan kan de werkgever (of het Fonds voor Bestaanszekerheid) ter compensatie van het loonverlies een premie toekennen, die onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van sociale bijdragen.
De compensatiepremie die werknemers ontvangen naar aanleiding van een ondernemingsCAO gesloten in het kader van een 'zachte landingsbaan' is eveneens vrij van RSZ als het om een gelijkwaardige of gunstigere regeling gaat ten opzichte van de sectorale CAO.
Gewijzigd op
Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie van maximum € 4.520. Deze langdurige werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar.
De website en contactgegevens werden aangepast.
Gewijzigd op
Een kredietgever die een crowdfundingproject financiert van een startende onderneming kan in bepaalde gevallen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van € 9.965 per jaar (basisbedrag).
Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de kredietnemer jaarlijks documenten bezorgen aan de kredietgever. Een afschrift hiervan kan vanaf 1 januari 2020 enkel nog via elektronische weg worden bezorgd aan de Administratie.
Gewijzigd op
Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwbedrijven worden door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid verschillende bedrijfsgerichte subsidies verstrekt. Op deze pagina worden een aantal maatregelen toegelicht, zoals o.m. het gratis advies via Kratos, ondersteuning voor zorgboerderijen en de premie voor jonge landbouwers.
Op deze nieuwe pagina worden een aantal maatregelen toegelicht, zoals o.m. het gratis advies via Kratos, ondersteuning voor zorgboerderijen en de premie voor jonge landbouwers.
Gewijzigd op