Gewijzigde maatregelen

Deze lastenverlaging wordt toegekend aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.
Vanaf 1 januari 2018 wordt deze doelgroepvermindering niet meer toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert. Slechts in 2 uitzonderingsgevallen blijft het recht op de doelgroepvermindering wel behouden: 1. In geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ziekte, tijdelijke werkloosheid, vakantie,…); 2. Bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.
Gewijzigd op
Dit Europese programma richt zich tot onderzoeksintensieve kmo's die samen met buitenlandse partners een innovatief product in de markt wil zetten. De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de lidstaten. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast. Momenteel loopt er een oproep.
Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De eerste call in 2018 werd opengesteld. De deadline voor indiening is 1 maart 2018.
Gewijzigd op
Vennootschappen kunnen een bepaald percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen aftrekken van de belastbare winst. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.
In het kader van de fiscale hervorming werd deze maatregel vanaf aanslagjaar 2019 omgevormd. De aftrek wordt niet meer toegekend op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen.
Gewijzigd op
Werkgevers worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus. Vanaf 1 januari 2018 geldt dit ook, in beperkte mate, voor ondersteunende onderzoeksfuncties met een bachelordiploma.
Ingevolge de fiscale hervorming is deze maatregel vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; gezondheidszorg; industriële wetenschappen en technologie; handelswetenschappen en bedrijfskunde (gericht op informatica en innovatie). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen.    
Gewijzigd op
Dit is een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector voor alle werknemers die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.
Om het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, heeft de regering de tax shift doorgevoerd. Hierdoor verminderen de patronale basisbijdragen vanaf 1 januari 2018 voor de meeste werkgevers. De structurele vermindering wordt vooral voor werknemers met een 'laag' loon behouden.
Gewijzigd op