Gewijzigde maatregelen

Dit fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten West-Europa. Jaarlijks ontvangen 20 personen een beurs (€ 25.000) voor het uitwerken van een project voor een bedrijf gevestigd in België. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten, een bijdrage in de operationele kosten, maar geen salaris of bonus aan het jonge kaderlid (<30 j).
De jaarlijkse projectoproep voor kandidaten voor 2019 loopt van 15 november 2018 tot 16 januari 2019. Hierover wordt een infoavond in Brussel georganiseerd op 26 november. Inschrijven kan tot 22 november op de website van het Prins Albert Fonds.
Gewijzigd op
Belastingplichtigen kunnen een voorafgaande bindende beslissing vragen over de toepassing van de belastingwetten op een bepaalde situatie, verrichting of project, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking hebben gehad. Ook buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen die zich in België willen vestigen of investeren, kunnen hiervan gebruik maken. Hierdoor verkrijgt de aanvrager meer rechtszekerheid.
Vanaf 15 september 2015 kan men ook bij de Vlaamse Belastingdienst een ruling aanvragen voor materies die volledig of deels onder de Vlaamse bevoegdheid vallen. 
Gewijzigd op
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.
The Chivas Venture is een internationale wedstrijd gericht op sociale en duurzame ondernemers. Je kandidaat stellen kan tot 31 oktober 2018. De Belgische finale van Chivas Venture kan je beleven op 20 november 2018 tijdens het jaarlijks netwerkcongres over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap New Ideals, georganiseerd door de Sociale InnovatieFabriek in samenwerking met Cera, de Nationale Loterij, Agentschap Innoveren en Ondernemen en Chivas Venture. Meer info op www.chivas.com en www.newideals.be.
Gewijzigd op
Dit is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande kmo's. De lening wordt steeds gecombineerd met een cofinanciering van een bank, investeringsfonds of business angel(s). De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet min. 3 %.
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van KMO-Cofinanciering naar Cofinanciering. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op
Dit is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep. Er kan tot maximum € 100.000 geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van Startlening+ naar Startlening. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op