Gewijzigde maatregelen

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. Ook ondernemers in de evenementsector kunnen in aanmerking komen.
Er werd beslist door de Vlaamse Regering om deze maatregel vanaf 4 januari 2021 uit te breiden: 1. De handelshuurlening zal dan maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van € 60.000 per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand. 2. Ondernemingen met meerdere panden kunnen vanaf dan meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal € 150.000 voor alle panden samen. 3. Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (voor 1 of 2 maanden huur) zullen de mogelijkheid krijgen om een extra lening te vragen (tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur), zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is. 4. Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening. Deze aanpassingen zijn nog niet operationeel: vraag je nu een handelshuurlening aan, dan zijn de huidige voorwaarden nog van toepassing.
Gewijzigd op
Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.
Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Door deze aanleg van een wederopbouwreserve, worden de winsten van deze aanslagjaren gedeeltelijk vrij gesteld ten belope van de geleden coronaverliezen. Deze maatregel wordt geregeld door de Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen.
Gewijzigd op
Impulskrediet is het microkrediet dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6,75%.
Wie terugbetalingsmoeilijkheden ondervindt door de coronacrisis kan momenteel uitstel van 3 maanden kapitaalaflossing krijgen. Impulskrediet bekijkt dossier per dossier of verlenging mogelijk is.
Gewijzigd op
Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Corona - overbruggingsrecht', het 'Overbruggingsrecht - heropstart' of het 'Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang'.
De Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, gepubliceerd in het BS van 30 november 2020 bevat ook de aanpassingen voor de toekenning van het dubbel corona-overbruggingsrecht voor de maanden oktober tot en met november 2020. 
Gewijzigd op
Voor ondernemers actief in de cultuursector, de creatieve sector en de evenementensector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen.
1. Het Fonds Norma Joossens heeft door de ernst van de covid19-crisis nu ook een deel van zijn middelen vrijgemaakt om financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Zij kunnen op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die zij door een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis niet zelf kunnen bekostigen. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen € 700 en 2.000 uitgekeerd. Een dossier indienen kan tot 31 december 2020. 2PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden steun aanvragen. In de maand waarvoor je steun vraagt krijg je geen vervangingsinkomen. Je kan nog steun aanvragen tot 13 december 2020 (voor november) en tot 17 januari 2021 (voor december). 3. State of the Arts is een open platform van kunstenaars en kunstwerkers. Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen.  
Gewijzigd op