Film, media en game sector: subsidies via VAF

Laatst gewijzigd op 11 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de audiovisuele sector
Voor wat
(co)productie & promotie van audiovisuele projecten
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief en fonds

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams audiovisueel fonds (VAF) wil de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. In dit kader beheert het VAF de fondsen VAF Filmfonds, het VAF Mediafonds, het VAF Gamefonds.

Binnen deze fondsen kunnen er verschillende subsidies worden toegekend, die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces: scenariosteun, ontwikkelingssteun en (post)productiesteun. Bij games spreekt men over preproductiesteun en productiesteun.

Daarnaast biedt het VAF aan de audiovisuele sector ook de nodige omkadering en voert zij bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders. Elk van de drie fondsen binnen het VAF heeft zijn eigen doelstellingen, regels en beoordelingssystemen.

Wie komt in aanmerking

VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds

Binnen deze fondsen kan steun gevraagd worden door:

 • rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een permanent agentschap is gevestigd in België op het moment van de uitbetaling van de steun;
 • meerderjarige natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in de Europese Unie.

De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn. De onafhankelijke producent wordt gedefinieerd als:

 • de rechtspersoonlijkheid is onderscheiden van die van een omroeporganisatie;
 • rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15% van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie beschikken;
 • het kapitaal is voor niet meer dan 15% in handen van een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 15% van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie bezit.
VAF/Gamefonds 

Binnen dit fonds kan steun gevraagd worden voor de creatie of promotie van games door:

 • rechtspersonen, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams of Brussels Gewest;
 • De game ontwikkelaar (een bedrijf dat games ontwikkelt en produceert) moet in zijn aanvraag kunnen aantonen dat hij over de technische competenties en financiële knowhow beschikt om het project tot een goed einde te brengen;
 • bedrijven met een andere hoofdactiviteit (bv. uitgeverijen) kunnen enkel aanvragen als ze kunnen bewijzen dat ze in house een departement hebben of opstarten dat aan game-ontwikkeling doet.

Binnen dit fonds kan steun gevraagd worden voor coaching door:

 • natuurlijke personen van elke nationaliteit, die wonen of werken in het Vlaams of Brussels Gewest en behoren tot de Vlaamse cultuurgemeenschap. En ook door Vlamingen die in het buitenland wonen of werken.

VAF/Filmfonds

Het VAF/Filmfonds geeft financiële ondersteuning voor zogenaamde ‘single’ creaties. Dit zijn op zichzelf staande audiovisuele werken (dus geen series):

 • Animatie;
 • Documentaire;
 • Fictie;
 • FilmLab (voor meer experimenteel of eigenzinnig werk);
 • Interactieve en virtual reality - projecten (beperkte mate).

De maximumbedragen verschillen naargelang de categorie en het type creatie. De steun bedraagt meestal maximaal 50% van het totale productiebudget van de audiovisuele creatie. Dit kan uitzonderlijk worden verhoogd tot 80%.   

Voor meer informatie kan je het reglement van het filmfonds raadplegen: www.vaf.be/downloads-filmfonds#reglement.

In sommige gevallen kan het VAF ook coaching voorzien. Daarnaast zet het VAF/Filmfonds sterk in op talentontwikkeling. Een breed gamma aan initiatieven en premies werd ontwikkeld om beloftevol talent te scouten en te begeleiden, en om professionals de mogelijkheid te geven om zich verder te bekwamen.

Het VAF/Filmfonds neemt het voortouw om filmen in Vlaanderen te laten evolueren naar een duurzame activiteit. Hiervoor biedt het VAF coaching en opvolging van projecten aan, aan de hand van concrete meetinstrumenten.

Flanders Image, de promotie- en communicatieafdeling van het VAF, heeft een aanbod aan premies zodat makers en producenten zelf in het buitenland aanwezig kunnen zijn om hun nieuwste films en reeksen te promoten.

Onder de noemer publiekswerking beschikt het VAF/Filmfonds ook over een aantal steunmaatregelen voor filmfestivals, vertonersinitiatieven, filmpublicaties of educatieve initiatieven. Daarnaast staat het VAF ter beschikking van de professionele vertoners (bv. ook de cultuurcentra) om advies te verlenen en samenwerking te bevorderen.

Voor meer informatie zie www.vaf.be/over-het-vaf/filmfonds.

VAF/Mediafonds

Het VAF/Mediafonds geeft financiële ondersteuning voor series en de crossmediale toepassingen daarvan. Het gaat over animatie-, documentaire- en fictieseries, zowel bestemd voor tv en platformen als webseries:

 • de coproductie van kwalitatieve tv-reeksen tussen onafhankelijke producenten en Vlaamse tv-omroepen, zowel animatie-, documentaire als fictiereeksen;
 • ook de crossmediale audiovisuele afgeleiden van tv-reeksen komen in aanmerking voor ondersteuning. (hiermee wordt bedoeld: koppelingen van de mogelijkheden van interactieve media met de traditionele formats voor televisie).

De maximumbedragen verschillen naargelang de categorie en het type creatie. In principe is de steun beperkt tot maximum 50% van het totale productiebudget van de audiovisuele creatie. Hierop gelden evenwel een aantal uitzonderingen.

Wanneer de crossmediale audiovisuele afgeleide een game is, is de toegekende steun bovendien onderworpen aan de de-minimisverordening van de Europese Commissie (De de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid mag niet meer dan € 200.000 bedragen). Voor meer informatie kan je het reglement van het Mediafonds raadplegen: www.vaf.be/downloads-mediafonds#reglement.

Indien nodig kan het VAF/Mediafonds ook coaching voorzien.

De financiering van een Vlaamse tv-zender is een absolute voorwaarde om bij het VAF/Mediafonds aan te kloppen. De steun die door het fonds kan worden verleend, staat in een bepaalde verhouding tot de inbreng van de zender.

Via de promotie- en communicatieafdeling Flanders Image worden de Vlaamse tv-reeksen ook gepromoot in het buitenland.

Het VAF zet ook voor tv-reeksen in op duurzaam filmen en talentontwikkeling.

Voor meer informatie zie www.vaf.be/over-het-vaf/mediafonds.

VAF/Gamefonds

Het VAF/Gamefonds stimuleert de ontwikkeling van games in Vlaanderen via financiële steun aan volgende projecten:

 • Entertainment en artistieke games;
 • Serious games (inclusief games voor het onderwijs).

Waar nodig kan het VAF/Gamefonds ook coaching voorzien.

Het VAF kan aan een project maximum € 15.000 preproductiesteun toekennen (of € 75.000 ingeval binnen de preproductiefase ook de aanmaak van een prototype is voorzien). De productiesteun per project bedraagt maximum € 250.000 (inclusief eventueel reeds ontvangen preproductiesteun). Promotiesteun kan maximum € 50.000 bedragen (nooit meer dan 50% van de totale promotiekost). Promotiesteun komt bovenop de reeds toegekende steun voor preproductie en/of productie.

De toegekende preproductie en/of productiesteun kan gecumuleerd worden met andere overheidssteun, maar nooit meer bedragen dan 50% (entertainmentgames), 85% (artistieke games) of 75% (serious games (inclusief games voor het onderwijs)) van de totale financiering van de aanmaak van de game. Voor meer informatie kan je het reglement van het Gamefonds raadplegenwww.vaf.be/downloads-gamefonds#reglement.

Voor meer informatie zie www.vaf.be/over-het-vaf/gamefonds.

Aanvraagprocedure

Het VAF werkt bij zowel het Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds met vooraf vastgestelde uiterste indieningstermijnen (deadlines). Deze indieningstermijnen voor aanvragen worden voor ieder jaar vastgelegd en worden uiterlijk tegen 1 november van ieder jaar gepubliceerd op de website van het Fonds: www.vaf.be/deadlines.