Tax shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en videogames

Laatst gewijzigd op 31 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen die investeren in Europees audiovisuele werken, podiumkunsten of videospellen
Voor wat
prefinanciering van een Europese productie door aankoop van een fiscaal Tax Shelterattest
Belastingvrijstelling
van 421 % van de betaalde sommen

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO. Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europese audiovisuele werken, podiumkunsten of videospellen (videogames), mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor de ondernemingen van deze producties is dit een belangrijke vorm van voorfinanciering. 

Het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen.

Wie komt in aanmerking

Tax Shelter Audiovisuele werken
  • Als producent komen alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen in aanmerking, die als voornaamste doel én als kernactiviteit, de productie van audiovisuele werken hebben. Zij mogen geen televisieomroep zijn en niet verbonden zijn met een omroep. (Een productievennootschap verbonden met een omroep kan vanaf 1 juli 2016 wel raamovereenkomsten afsluiten voor een audiovisueel werk waarvan de productie en exploitatie geen rechtstreekse voordelen oplevert voor de verbonden omroep).
  • Als investeerder komt elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap in aanmerking, tenzij het een productievennootschap of een televisieomroep betreft.
Tax Shelter Podiumkunsten
  • Als productiehuis komen alle Belgische productievennootschappen in aanmerking die, als voornaamste doel én als kernactiviteit, de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties hebben.
  • Als investeerder komt elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap in aanmerking.
Tax Shelter Videogames
  • Als producent komen alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen met als voornaamste doel de productie van videospellen in aanmerking. De ontwikkeling en de productie van videospellen moet de kernactiviteit van de onderneming zijn. De opbrengsten door de productie en exploitatie van videospellen moeten minstens 50 % van de totale opbrengsten uitmaken. 
  • Als investeerder komt elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap in aanmerking, tenzij het zelf een productievennootschap is. 

Binnen de taxshelter kan een producent/productiehuis zelf investeerders zoeken, maar je kan hiervoor ook beroep doen op een gespecialiseerde, intermediaire organisatie (een tussenpersoon). Deze tussenpersoon moet erkend zijn door de minister van Financiën. 

Ook vzw's kunnen gebruik maken van deze regelingen. Zij zullen dan wel onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.

Wat komt in aanmerking

Tax Shelter Audiovisuele werken

Het moet gaan om erkende Europese audiovisuele werken. Dit omvat de volgende werken:

  • een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), een documentaire, een animatiefilm of een kortfilm voor bioscopen;
  • een lange fictiefilm voor televisie (mogelijk opgedeeld in afleveringen);
  • een fictieserie, animatieserie, kinderreeks of documentaire bedoeld voor televisie;
  • een kinder- of jeugdreeks.
Tax Shelter Podiumkunsten

Het moet gaan om nieuwe podiumproducties erkend als Europees podiumwerk. Dit zijn live opvoeringen van theater, circus, straattheater, opera, klassieke muziek, dans of muziektheater, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

Tax Shelter Videospellen

De ontwikkeling en de productie van videogames moet de kernactiviteit van de onderneming zijn. De opbrengsten door de productie- en exploitatie van videospellen moeten minstens 50 procent van de totale opbrengsten uitmaken. Zo niet wordt vermoed dat games maken niet de hoofdactiviteit is. Een bedrijf kan dat vermoeden weerleggen door aan te tonen dat zijn kosten voornamelijk worden gemaakt bij de productie en exploitatie van videogames.

Erkenning

De audiovisuele werken, podiumkunsten en videospellen moeten erkend zijn door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap. Voor een erkenning binnen de Vlaamse Gemeenschap vind je meer informatie op de website van Cultuurloket: Tax shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming. En op de website van het departement CJM: Taxshelter

Tax Shelterattest en belastingvrijstelling

Een investeerder prefinanciert een Europese productie door een (toekomstig) fiscaal Taxshelterattest te kopen van een producent/productiehuis via het sluiten van een raamovereenkomst.
Hij dient de sommen binnen de drie maanden na het ondertekenen van deze raamovereenkomst over te maken aan de producent/productiehuis.
In ruil hiervoor krijgt hij een voorlopige belastingvrijstelling op de betaalde sommen. Mogelijk ontvangt de investeerder naast de fiscale vrijstelling van de fiscus ook een vergoeding van de producent/productiehuis.

De producent/productiehuis geeft de geïnvesteerde sommen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen uit aan de productie. Er moeten voor minstens 90% uitgaven in België gedaan worden en hiervan moet 70% bestaan uit rechtstreekse uitgaven. Dit zijn kosten verbonden met de creatieve en technische productie van het werk. Onrechtstreekse uitgaven met betrekking tot de administratie, financiële organisatie en begeleiding van de productie kunnen voor 30% van de totale uitgaven in België in rekening gebracht worden.

Bijkomende voorwaarden

Meer informatie over de percentages van de belastingvrijstelling en over de bijkomende voorwaarden kan je raadplegen op de website van Cultuurloket: Tax Shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Wie als investeerder, producent en/of tussenpersoon nog vragen heeft over fiscaliteit, erkenningen, berekening van het Tax Shelterattest, kan  de dienst Tax Shelter van de Federale Overheidsdienst Financiën contacteren.

Voor vragen als producent m.b.t. de verplichte attesteringen door de Vlaamse Gemeenschap, kan je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Meer informatie kan je ook terugvinden op de website van Financiën (Ondernemingen > Vennootschapsbelasting > Belastingvoordelen >Tax Shelter-audiovisuele productie  & Tax Shelter – podiumkunsten) of in de FAQ betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en de FAQ betreffende het tax shelter stelsel voor podiumwerken op MyMinFin.  

Afdeling / Dienst
Cel Tax Shelter
Adres

Gaston Crommenlaan 6 bus 701
9050 Gent
België

Afdeling / Dienst
Afdeling Cultuur en Media
Adres

Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België

Telefoon