Europese onderzoeks- en innovatiesteun: een overzicht

Laatst gewijzigd op 29 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
innovatie- en onderzoeksprojecten
Steun (via oproep)
steunpercentage varieert per programma

Bekijk ook de website van NCP Flanders, het aanspreekpunt voor Europese innovatie- en onderzoeksprojecten in Vlaanderen.

Wat houdt de maatregel in

Europa geeft heel wat financiële ondersteuning voor onderzoek en innovatie. Dit doet ze voornamelijk via het belangrijkste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe (2021-2027) maar ook nog via een aantal andere programma’s zoals Digital Europe, EU4Health, EDF, LIFE enz.

Informatie over Horizon Europe kan je raadplegen in de maatregel Europese onderzoeks- en innovatiesteun: Horizon Europe. In deze maatregel geven we een overzicht van een aantal andere belangrijke steunprogramma's gericht naar innovatie en onderzoek.

Digital Europe (DIGITAL)

Omschrijving maatregel

Het Digital Europe programma (2021-2027) richt zich op de digitale transformatie van de EU en zal bijdragen aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie. DIGITAL richt zich op vijf sleutelgebieden: kunstmatige intelligentie, digitale vaardigheden, supercomputers, cybersecurity en het gebruik van digitale technologie.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Voor de periode 2023-2024 zijn er twee werkprogramma's. Het belangrijkste werkprogramma heeft betrekking op de invoering van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën zoals gegevens, AI, cloud en geavanceerde digitale vaardigheden. Deze projecten zullen concrete voordelen opleveren voor innovatie-ecosystemen, open normen, kmo's, steden, overheidsdiensten en het milieu. Daarnaast werd een werkprogramma gepubliceerd gericht op cyberbeveiliging. 

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie over DIGITAL kan je terugvinden op de website van NCP Flanders: ncpflanders.be/programmes/digital-europe-programme.
Ook op de VLAIO website EU Funding Overview Digital Europe Programme (DIGITAL) and European Digital Innovation Hubs (EDIH) kan je terecht voor informatie.

EU4Health

Omschrijving maatregel

Het EU4Health programma (2021 - 2027) is het antwoord van de EU op de enorme impact die COVID-19 op het zorgpersoneel, de patiënten en de hele gezondheidszorg in Europa heeft gehad. Het onderzoeksprogramma EU4Health zal investeren in projecten van EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo’s op de EU4Health-actiegebieden. Deze actiegebieden zijn:

 • de paraatheid van de EU voor belangrijke grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen verhogen; 
 • de gezondheidszorg versterken zodat deze zowel epidemieën als lange termijn problemen het hoofd kan bieden;
 • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken, pleiten voor verstandig en efficiënt omgaan met geneesmiddelen; zoals antibiotica en virusremmers, en innovatie op medisch en farmaceutisch gebied en groenere productie promoten.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen. 

Meer informatie

Meer informatie over EU4Health kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview EU4Health (2021-2027) – a vision for a healthier European Union.

European Defence Fund (EDF)

Omschrijving maatregel

Via het Europees Defensiefonds (EDF) wil Europa de strategische autonomie van de eigen defensie-industrie ondersteunen en verder uitbouwen. Op basis van een jaarlijks werkprogramma worden zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten gefinancierd.

Kmo’s en startups spelen een cruciale rol om de concurrentiekracht en het innovatieve karakter van de Europese industriële en technologische defensiebasis te verstevigen.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, federale overheden, internationale organisaties en universiteiten.

De steun wordt verstrekt in de vorm van subsidies, leningen, investeringen en overheidsopdrachten. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking is steeds vereist.

De oproepen kan je vinden op website van de Europese Commissie 'Funding & tender portal. Meer informatie kan je terugvinden via de website van FOD Economie.

Meer informatie over EDF en de oproepen kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview European Defence Fund en op de website van FOD Economie.

European Green Deal

Omschrijving maatregel

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om die tegen te gaan, heeft Europa een nieuwe groeistrategie nodig die van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie maakt die:

 • de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert;
 • economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten;
 • geen mens of regio aan zijn lot overlaat.

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. 

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. De EC is met een voorstel gekomen voor een Europese klimaatwet om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting. Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door:

 • te investeren in milieuvriendelijke technologie
 • bedrijven te helpen innoveren
 • te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer
 • de energiesector koolstofvrij te maken
 • te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen
 • samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren

Wie het zwaarst wordt getroffen door de overgang naar een groene economie zal door de EU financieel en technisch worden ondersteund via het Just Transition Mechanism (JTF).

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verstrekt in de vorm van subsidies, leningen en investeringen. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie voor Vlaanderen kan je vinden op de website NCP Flanders op de pagina European Green Deal.
Ook meer info op de VLAIO website EU Funding Overview A European Green Deal én Renovation wave - European Green Deal.

EU Space Programme

Omschrijving maatregel

Het Europees ruimtevaartprogramma (EU Space Programme) brengt voor de periode 2021 tot 2027 de bestaande en nieuwe ruimte gerelateerde activiteiten in één programma bijeen. Het budget van het Europees ruimtevaartprogramma zal worden gebruikt voor investeringen in ruimtevaartactiviteiten, het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van ruimtevaart en het versterken van de Europese toegang tot de ruimte.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden, ngo's en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is soms vereist.

Dit programma wordt o.m. gecoördineerd door de European Union Agency for the Space Programme (EUSPA).

Meer informatie

Meer informatie over dit nieuwe ruimtevaartprogramma kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview new EU Space Programme.

LIFE

Omschrijving maatregel

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Zo worden er innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. 

Het Life-programma van 2021 tot 2027 bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit, beperking en aanpassing van klimaatverandering (Climate Change Mitigation and Adaptation (SP CC)) en schone energietransitie (Clean Energy Transition (SP CET)). 

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies, leningen, investeringen en risicokapitaal. Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies.

Dit kan zowel individueel als in samenwerking met andere partijen binnen of buiten de eigen lidstaat. Wanneer activiteiten buiten de EU noodzakelijk zijn om milieu- of klimaatdoelstellingen van de EU te halen, kunnen deze activiteiten eveneens in aanmerking komen voor financiering.

Voor meer informatie over oproepen kan je terecht op de website van CINEA.

Meer informatie

Meer informatie over dit financieringsinstrument kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview Environment and climate action (LIFE).

Voor meer informatie over Natuur en biodiversiteit kan je terecht bij Wim Smits (wim.smits@vlaanderen.be) en Michaël Moens (michael.moens@vlaanderen.bevan het Agentschap Natuur & Bos.

Voor meer informatie over Circulaire economie, Levenskwaliteit en klimaat kan je terecht bij Ludo Holsbeek (ludo.holsbeek@vlaanderen.be) van het Departement Omgeving (Vlaamse overheid).

Voor meer informatie over klimaat en schone energietransitie kan je terecht bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Andere programma's

Ook binnen deze programma's is er steun voor innovatie en onderzoek mogelijk:

 • Creative Europe is het programma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese steun voor de creatieve en culturele sector.
 • EIC Accelerator is een Europees instrument dat Europese "topkmo’s” met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel financieel ondersteunt, door middel van een subsidie of blended finance. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: EIC Accelerator.
 • Innovation Fund (ETS Innovation Fund) is een Europees financieringsfonds dat werd opgericht met als doel demonstratieprojecten te subsidiëren die industriële oplossingen naar de markt brengen om Europa koolstofneutraal te helpen maken. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: EU-innovatiefonds.
 • Via de Europese Structuur- en investeringsfondsen (European Structural and Investment Funds) stelt de Europese overheid financiële middelen ter beschikking aan de lidstaten om hun economie te versterken. De begunstigden van deze Europese steun zijn vaak overheidsinstanties of andere organisaties. Soms zijn er echter ook subsidiemogelijkheden voor ondernemingen. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF).
 • Ook via bepaalde financieringsinstrumenten die beheerd worden door de EIB-groep (bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF)) worden investeringen in onderzoek en ontwikkeling ondersteund. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Wil je nieuws ontvangen over de oproepen van Horizon Europe en andere Europese programma's rond innovatie dan kan je best inschrijven op de nieuwsbrief myHorizon van NCP Flanders.

Contact

Voor meer informatie over deze steunmogelijkheden kan je terecht bij de 'Nationale Contactpunten'. Ben je als bedrijf gevestigd in Vlaanderen dan is dat NCP Flanders. NCP Flanders is een samenwerking tussen VLAIO en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Een overzicht van contactpersonen per thema kan je vinden op de pagina The NCP Flanders Team.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Afdeling / Dienst
NCP Flanders
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
Website