Europese onderzoeks- en innovatiesteun: Horizon 2020

Laatst gewijzigd op 23 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
onderzoek en innovatie, doorgaans in samenwerking met ondernemingen/kenniscentra uit EU landen
Subsidie via oproep
steunpercentage van 70 tot 100 % van de toegestane kosten

Wat houdt de maatregel in

Horizon 2020 is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Via onderzoek en innovatie worden oplossingen gezocht voor de grootste problemen van deze tijd zoals energie, voedselveiligheid, klimaatverandering en vergrijzing. Het draagt ook bij tot de werkgelegenheid, welvaart en levenskwaliteit. De EU is voor tal van technologieën wereldleider maar staat onder steeds zwaardere druk, niet alleen van haar traditionele concurrenten maar ook van opkomende economieën. Onze toekomstige levensstandaard zal afhangen van de mate waarin we kunnen vernieuwen in onze producten, diensten, bedrijfsleven en sociale processen en modellen. Daarom is innovatie de kern van de Europa 2020-strategie, met als vlaggenschip de "Innovatie-Unie".

Horizon 2020 brengt de opvolgers van de Europese onderzoek- en innovatieprogramma’s, zoals het Zevende Kaderprogramma, CIP en EIT, samen in één programma. Er zullen via dit programma publieke middelen ter beschikking gesteld worden van onderzoeksinstellingen, universiteiten, en innoverende ondernemingen.

Vanaf 2021 gaat Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020 van start. NCP Flanders organiseert op 12 november 2020 (van 14u15 tot 16u05) een webinar waarin alle nieuwigheden worden toegelicht door de Europese Commissie, gevolgd door 2 getuigenissen die steun kregen via Horizon 2020. Je kan inschrijven tot 12 november.

Doelstelling

Wat komt in aanmerking

Horizon 2020 wordt gekenmerkt door een duidelijke focus op innovatie, de uitdaging-gebaseerde benadering en de vereenvoudiging van deelnameregels. De Europese Commissie lijkt zich immers zeer bewust, dat om excellente onderzoekers en innovatieve bedrijven bij het nieuwe onderzoek- en innovatieprogramma te betrekken, een behoorlijke vereenvoudiging van het programma een absolute vereiste is.

Om dit allemaal te bereiken richt Horizon 2020 zich op drie prioriteiten met Europese meerwaarde die aansluiten bij de Strategie voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union. De prioriteiten of pijlers zijn:

 • Excellent Science is er op gericht om excellente wetenschap te bevorderen en om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste wetenschappers;
 • Industrial Leadership heeft tot doel om Europa meer aantrekkelijk te maken voor bedrijven om te investeren in onderzoek en innovatie. Het moet bijdragen tot de herindustrialisatie strategie van Europa;
 • Societal Challenges brengt hulpmiddelen en kennis samen op uiteenlopende gebieden en disciplines om gehoor te geven aan de maatschappelijke uitdagingen van de EU en aan de beleidsprioriteiten van Europe 2020.

Wie komt in aanmerking

Horizon 2020 en zijn specifieke programma's staan open voor iedereen (openbare en particuliere instellingen), gevestigd in de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) of gevestigd in landen buiten de EU die een associatieverdrag hebben met de EU. Hierbij is de vorm van de rechtspersoonlijkheid niet belangrijk. Dit kunnen dus individuen, industriële en commerciële ondernemingen (inclusief kmo's), universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties voor technologieverspreiding zijn.

De doelgroep is bijgevolg zeer breed maar binnen elke uitdaging wordt er wel gefocust op bepaalde groepen. Bij doelstelling 1 (wetenschappelijk onderzoek) zijn dit eerder de academische instellingen terwijl doelstelling 2 (industrieel leiderschap) eerder gericht is op ondernemingen.

Wat komt in aanmerking

De kaderprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling waren vooral opgebouwd rond specifieke thema’s en kregen de kritiek dat ze niet flexibel genoeg waren. Daarom heeft de Europese Commissie geopteerd voor een benadering via een aantal sociaal-economische uitdagingen i.p.v. thema’s. Concreet is Horizon 2020 opgebouwd rond drie concrete doelstellingen:

Excellent Science

Excellent Science is er op gericht om excellente wetenschap te bevorderen en om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste wetenschappers. Deze prioriteit of pijler van Horizon 2020 wordt ingevuld met behulp van de instrumenten als:

Industrial Leadership

Industrial Leadership heeft tot doel om Europa meer aantrekkelijk te maken voor bedrijven om te investeren in onderzoek en innovatie. Het moet bijdragen tot de herindustrialisatie strategie van Europa. Het is dan ook de bedoeling om via dit instrument het groeipotentieel van Europese bedrijven te ondersteunen en van de Europese industrie - waaronder nadrukkelijk kmo's - wereldleiders te maken. Deze Horizon 2020 pijler omvat volgende onderdelen:

 • Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): Een belangrijke component van LEIT zijn de Key Enabling Technologies (KET's) die zijn gedefinieerd als micro- en nanoelectronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricagesystemen en processen. De KET's moeten de technologische bouwstenen vormen voor de productoplossingen die nodig zijn voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen. Op die manier vormen zij de interface met de 'Societal Challenges' pijler.
 • Acces to risk finance: met specifieke instrumenten tracht Europa de toegang tot (risicokapitaal)financiering te verbeteren voor alle innovatieve ondernemingen met een groot groeipotentieel, maar met specifieke aandacht voor de kmo’s.
 • Innovation in SMEs: bevorderen van innovatie in kmo’s. Via specifieke kmo-instrumenten wordt voor alle soorten van innovatieve kmo's steun voorzien die de gehele innovatiecyclus bestrijkt.
Societal Challenges

Societal Challenges brengt hulpmiddelen en kennis samen op uiteenlopende gebieden en disciplines om gehoor te geven aan de maatschappelijke uitdagingen van de EU en aan de beleidsprioriteiten van Europe 2020. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 • Gezondheid, welzijn en demografische veranderingen (vb. vergrijzing);
 • Bevorderen van de voedselveiligheid, duurzame landbouw en visserij;
 • Veilige, groene en duurzame energie;
 • ‘Smart’, groen en geïntegreerd transport;
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen, tegengaan van de klimaatsverandering;
 • Bevorderen van de integratie in onze samenleving om te komen tot meer inclusie;
 • Een veilige samenleving bewerkstelligen.

Omvang steun

Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Aanvraagprocedure

De regels voor de aanvraagprocedure zijn flexibeler geworden en er wordt vooral gekeken naar de mogelijke impact die het project teweeg kan brengen. Bijgevolg hangen de voorwaarden vooral af van de oproepen voor projectvoorstellen (calls for proposals) die de timing en modaliteiten bepalen. Zij worden op regelmatige basis online gepubliceerd.

De gelanceerde oproepen kunnen geconsulteerd worden op het ‘participant portal’ van Horizon 2020 via de volgende link: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

De handleiding van Horizon 2020 is te vinden via de link ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm.

Je kan je ook registreren op de nieuwsbrief van NCP Flanders om geïnformeerd te worden over de oproepen en infosessies die worden georganiseerd: www.ncpflanders.be/user/login.