Duurzame bedrijfsmobiliteit

Laatst gewijzigd op 28 apr 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen & uitgaven voor duurzamere mobiliteit
Subsidies/(Para)Fiscale voordelen
bedrag varieert per oproep/steunmaatregel

Bekijk ook het thema Duurzaam ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen van mobiliteit te stimuleren bestaan er gerichte steunmaatregelen en subsidies voor ondernemers. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en (para)fiscale voordelen, gericht op o.m. de stimulering van gecombineerd vervoer en vervoer via spoor- of waterweg, duurzaam woon-werkverkeer en de vergroening van het wagenpark. 

Duurzaam Woon-werkverkeer

Fiscale aftrek voor kosten vervoer verplaatsing personeel

Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel. 

(Para)fiscale vrijstellingen voor het gebruik van de (bedrijfs)fiets

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven of de speed pedelec) afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector. 

Het bedrag van de fietsvergoeding tot € 0,27 (inkomstenjaar 2023/aanslagjaar 2024) per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. Voor beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets of de speed pedelec eigendom is van de werknemer. De vergoeding is RSZ-vrij.

Ook de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever in het voordeel van zijn werknemer geniet van een vrijstelling van belasting.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RSZ en website van FOD Financiën.

Pendelfonds

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. 

Voor de oproep 2022 richtte het Pendelfonds zich specifiek op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeterden. Er werd bij deze oproep ook extra aandacht gegeven aan bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven gelegen op bedrijventerreinen. Ook de kleine en middelgrote bedrijven werden extra aangemoedigd om een project in te dienen bij deze oproep.

Bedrijven en organisaties die een project wilden indienen, moesten voor 1 juni 2022 een dossiernummer aanvragen op de website van het Pendelfonds. Daarna hadden ze tot 1 september 2022 tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen. Meer informatie op pendelfonds.be.

De Testkaravaan: duurzame vervoersmiddelen uittesten 

Zowel de provincies West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen het initiatief 'De Testkaravaan'. Hiermee kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest. Meer informatie is te vinden via de respectievelijke linken. Vlaams-Brabant biedt met 'de Fietstest' een soortgelijk initiatief voor pendelaars.

Laadpalen

Verhoogde kostenaftrek ondernemingen

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. 

Deze verhoogde kostenaftrek bedroeg 200% voor wie investeerde van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023. Voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt de kostenaftrek 150%.

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Laadpalen: fiscale voordelen van de Subsidiedatabank.

Belastingvermindering particulieren

Voor particulieren en zelfstandigen bestaat er een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 augustus 2024.

Deze belastingvermindering bedroeg 45% voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 december 2022. Dit tarief is gedaald in 2023 naar 30%. Vanaf januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 kan er dan nog een belastingvermindering van 15% worden bekomen. 

Het bedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, werd verhoogd vanaf 1 januari 2022 naar € 1.750 per laadstation en per belastingplichtige (voorheen € 1500). Vanaf 1 januari 2023 werd deze beperking verhoogd tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation. Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden. 

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Laadpalen: fiscale voordelen van de Subsidiedatabank.

Investeringsaftrek

Ook op de gewone investeringsaftrek kan je als kleine vennootschap een beroep doen voor de aankoop van een laadpaal. In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiekelijk toegankelijk zijn: activa die gratis ter beschikking worden gesteld of waarvan het gebruik wordt afgestaan aan een derde, zijn in principe uitgesloten van de Investeringsaftrek. Voor laadinfrastructuur wordt hierop door de minister een uitzondering toegekend (zie antwoord van de Minister van Financiën). Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen bedroeg de gewone investeringsaftrek nog tot eind 2022 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dit 8%.
Bovendien is er sinds 2022 een verhoogde investeringsaftrek voor laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens. In 2023 is dit 42%. 
Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Ecologiepremie +

Voor de aanschaf van elektrische laadstations bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing kan je via de Ecologiepremie+ ook van steun genieten. Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer informatie over deze steun kan je terugvinden in de LTL lijst van de Ecologiepremie (+ Technologienummer 201073).

Clean Power for Transport (CPT)

De huidige oproep stond open tot en met 31 maart 2023. De focus ligt op laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen. Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie.

Gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een terugbetaling tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen. 

Meer informatie over deze steunmaatregel kan je raadplegen op de pagina Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer.

Vergroening Voertuigenpark

Clean Power for Transport (CPT)

De Clean Power for Transport (CPT) is een projectsubsidie voor onder meer de vergroening van het voertuigenpark en zero-emissie voertuigen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema's centraal. Het thema van de oproep 2022 was de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie.

Ecologiepremie

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Deze technologieën zijn onder meer: elektrische laadstations, elektrische vrachtwagens en bussen, dual-fuel motoren voor vrachtwagens, waterstoftransportmiddelen, tankinfrastructuur voor waterstof en investeringen ter omschakeling van wegvervoer naar spoor- en waterweg. Het gaat om 15 tot 55 % van de meerkost van de investering. Bij de elektrische laadstations moet het gaan om één of meerdere laadpalen met een snellader van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Ecologiepremie+.

Ecologisch en Veilig Transport

Ondernemingen met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt kunnen een subsidie verkrijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen. Dit zijn onder meer rijassistentiesystemen, diefstalpreventie en extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast. De maximum subsidie per motorvoertuig bedroeg € 3.000 in 2022 in plaats van € 5000 in 2021. Voor de aanvraag 2023 zal dit maximum € 1.500 zijn. De steunaanvraag 2023 staat nog niet open. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport.

Verhoogde Investeringsaftrek

Ondernemingen kunnen sinds 2022 een verhoogde investeringsaftrek toepassen voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof en investeringen in elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. Het tarief werd voor 2023 verhoogd tot 42%. De volgende jaren daalt dit geleidelijk. Meer informatie in de Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Vrijstelling jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling

Voertuigen "die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof" kunnen genieten van een volledige vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

Meer informatie kan je raadplegen op Vrijstelling voor pure elektrische en pure waterstofvoertuigen

Elektrische voertuigen

Sinds 1 januari 2020 zijn de beroepskosten van elektrische personenauto's voor 100% aftrekbaar. In 2018 en 2019 was dit 120%. Er is sprake van een geleidelijke vermindering van dit percentage tot 67,5% voor elektrische auto's die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2027. De beroepsmatige kosten van elektrische wagens die voor deze datum gekocht, geleased of gehuurd worden, blijven volledig aftrekbaar. Voor andere elektrische voertuigen -zoals een elektrische bestelwagen of lichte vrachtwagen- blijven de kosten volledig aftrekbaar indien het om beroepsgebruik gaat.

Vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een zelfstandige of vennootschap, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.

Meestal kan men naast het basispercentage (de gewone investeringsaftrek) ook genieten van bepaalde verhoogde investeringsaftrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal energiebesparende investeringen, opgenomen in een bepaalde categorie. Ook investeringen via vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg.

In 2023 (aanslagjaar 2024) gaat het om een verhoogde aftrek van 20,5%. Het tarief bedroeg 13,5% voor 2022 (aanslagjaar 2023). Kleine vennootschappen konden ook voor deze investeringen van het verhoogde basispercentage van 25% genieten tot eind 2022 (aanslagjaar 2023).

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek en de bijlage investeringsaftrek.

Binnenvaart steunmaatregelen

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector, uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Meestal wordt er gewerkt met oproepen. Een voorbeeld hiervan is de maatregel Publiek-Private Samenwerking kaaimuren

Deze informatie staat gebundeld in de Subsidiedatabank in de maatregel Binnenvaart Steunmaatregelen

Lokale initiatieven

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit - Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie van maximaal € 20.000 aan tijdelijke projecten gericht op duurzame mobiliteit met gebruik van een van de volgende verkeersmodi: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met collectief en duurzaam autogebruikmobiliteitsdoelstellingen. Zowel bedrijven (geen zelfstandigen), gemeenten als organisaties kunnen een project indienen. Projecten moeten steeds ingediend worden voor 1 april. In 2022 en 2023 is er geen oproep voor het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit. 

Meer informatie kan je raadplegen op Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Subsidies door steden en gemeenten

Om burgers en ondernemers aan te sporen om zich milieuvriendelijker te verplaatsen beschikt Gent over verschillende premies: subsidie voor de aankoop van een elektrische taxi en sloopbudget brommer voor aankoop elektrische twee- of driewieler. Meer info kan je raadplegen op de pagina Subsidies en premies milieuvriendelijke mobiliteit.

Sinds 25 april 2022 kunnen ondernemers in Brugge een subsidie bekomen bij de aankoop van een elektrische cargofiets. De subsidie bedraagt 50% van de investering, met een maximumbedrag van € 2.000. Dit bedrag kan zowel gebruikt worden voor de aankoop van een elektrische cargofiets als voor een langdurig leasecontract. De aanvragen worden via het webformulier ingediend, maximaal 12 maanden na de aankoop of start van het leasecontract. Meer info kan je raadplegen op de pagina Subsidie van elektrische cargofietsen voor goederentransport

De stad Brugge heeft daarnaast ook een subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen op hun private terreinen. Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek. De subsidie bedraagt € 500 per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal € 1000 subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen). De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor een aantal maatregelen van de Binnenvaart, het Pendelfonds en de subsidie Ecologisch en Veilig Transport.

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.