Circulair Ondernemen

Laatst gewijzigd op 12 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten voor een meer circulaire economie
Subsidie (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

In een circulaire economie zijn materiaalkringlopen maximaal gesloten en is het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de materialen zoveel en zo lang behouden blijft. Om die omslag te ondersteunen, zijn er verschillende initiatieven genomen. In deze overzichtsmaatregel lichten we enkele daarvan uit. Algemene informatie over dit onderwerp kan je daarnaast lezen in het dossier 'Circulaire economie'

KMO-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is er voor ondernemingen die voor een strategische groei staan. In 2021 zijn er drie oproepen met telkens meerdere thema’s, waaronder ook voor duurzaam en circulair ondernemen. Voor oproep 2 is een aanvraag mogelijk van 1 juli tot en met 31 augustus. Voor oproep 3 loopt de indienperiode van 1 november tot 31 december.  Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Meer informatie op de website van VLAIO Kmo-groeisubsidie en in de Subsidiedatabank.

REACT-EU

Het programma REACT-EU is een nieuw, kortlopend programma (budgetjaren 2021-2023) waarmee de EU reageert op de coronacrisis. In dit kader worden 4 nieuwe oproepen gelanceerd met de volgende thema's: Innovatieve transitie, Digitale transitie, Groene transitie en ook Circulaire economie. Specifiek voor circulair ondernemen zijn er volgende thema's:

  • Green Deal Anders Verpakt: met aandacht voor andere distributie en consumptiemodellen met minder eenmalige verpakkingen en meer alternatieve verpakkingsmanieren;
  • Circulaire economie in een stedelijke context: met de focus op de transformatie van plekken, infrastructuur of gebouwen, rekening houdend met circulaire bouwprincipes en het aantrekken van nieuwe circulaire bedrijvigheid.

Voor deze oproep is een budget voorzien van € 4.300.000 EFRO-steun, met een richtinggevend bedrag van ongeveer € 500.000 per project in functie van het aantal ingediende projecten. Projecten moeten volledig uitgevoerd en betaald zijn tegen 31 december 2023. Er zal dus voorrang zijn voor acties die op korte termijn realiseerbaar zijn (of reeds gerealiseerd zijn, gelet op de mogelijkheid om eventueel retroactief kosten mee te nemen vanaf 1 februari 2020, afhankelijk van de geldende staatssteunregeling).

Uitgebreide informatie over deze oproep is terug te vinden op de website van VLAIO Lopende projectoproepen EFRO  en in de oproepfiche 'De bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID 19 pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie - CIRCULAIRE ECONOMIE. Indienen kon tot 9 juli 2021.

S4Fashion Call - Innoveren voor een duurzame en circulaire mode-industrie

Deze oproep is er voor voorstellen van alle Europese kleine en middelgrote ondernemingen om nieuwe duurzame oplossingen voor de modesector te creëren. De call wordt via het S4Fashion-Sustainability for Fashion sectorproject gefinancierd door het COSME-programma van de Europese Unie. Er is steun voor maximum 25 transnationale partnerschappen die een nieuw innovatief product of een nieuwe dienst creëren. De geselecteerde partnerschappen ontvangen directe financiering van maximaal € 15.000 voor hun innovatieve projecten en aanvullende bedrijfsondersteunende diensten zoals trainingsworkshops, mentoring, makelaarsevenementen en investeringsforums om ervoor te zorgen dat de innovatieve projecten zich ontwikkelen tot een verhandelbaar product, dienst of bedrijfsmodel.

De deadline is 29 oktober 2021. Meer informatie kan je vinden op OPEN CALL – S4Fashion.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een samenwerking van het afvalbeheerbedrijf Indaver en de milieuverenigingen Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Jaarlijks wordt er projectoproep gelanceerd voor transitieprojecten met een regionale focus. Indieners konden tot maximum € 40.000 aanvragen. Deze oproep stond enkel open voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid, initiatieven en organisaties met winstoogmerk waren uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoorden expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. De deadline was 24 februari 2021.

Meer informatie over deze oproep kan je lezen op de website van het Fonds.

Hergebruik van herlaadbare batterijen

Het Vlaams Gewest (de OVAM) en Bebat vzw richtten in 2019 een samenwerking op onder de vorm van het “Vlaams Fonds Batterijen” om het duurzaam sluiten van de batterij-materiaalkringloop te bevorderen. Innovatie wordt in deze samenwerking als een belangrijke pijler gezien

Herlaadbare batterijen zijn alom aanwezig in onze moderne samenleving. Vaak hebben deze batterijen op het einde van hun (eerste) leven nog een potentieel om ingezet te worden in allerhande secundaire toepassingen. Het “Vlaams Fonds Batterijen” was daarom op zoek naar projecten gericht op hergebruik en second life van herlaadbare batterijen (modules en cellen). De focus lag op concrete investeringsprojecten met een potentiële marktontwikkeling. Geselecteerde projecten konden voor 80% van de gemaakte kosten financiering krijgen en dit voor maximaal € 90.000 per project.

Meer informatie op de website van Bebat.

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
Wil je circulair ondernemen dan kan je op deze website terecht voor o.m. B2B tools die je kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen, experten in circulaire economie. tools, enz.

Via deze website lanceert Vlaanderen Circulair en OVAM ook subsidieoproepen. Via de 'Gerichte Call Circulaire Bouweconomie (2020)' konden ondernemingen, lokale overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers alsook partnerschappen van deze instanties tot 80% steun (met een maximum van € 100.000) bekomen voor het opzetten van experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire economie in de bouw. Projecten voor deze oproep konden ingediend worden tot 23 september 2020.

Meer informatie over het verloop van deze oproep is te vinden op de website van Vlaanderen Circulair

Sociaal ondernemen: innovatie

Het departement Werk en Sociale Economie lanceert meermaals per jaar een oproep voor de tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro. Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. De exacte voorwaarden zijn terug te vinden in deze handleiding.
De deadline voor de volgende oproep is 13 september 2021 (12u).

Circulaire ketenprojecten (Oost-Vlaanderen)

Met deze oproep ondersteunt de provincie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 30.000. In 2021 moest de aanvraag uiterlijk op 30 april worden ingediend. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband.

Meer informatie de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor circulaire ketenprojecten

LIFE-programma

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het Life-programma van 2021 tot 2027 bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering en schone energietransitie. Via dit programma kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties steun ontvangen.

Meer informatie over het subprogramma 'circulaire economie' en over de lopende oproepen.

Recyclagehub (OVAM)

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceert zowel in 2021 als in 2022 een call voor ondernemingen die minstens € 500.000 willen gaan investeren in innovatieve recyclagetechnieken. Het is de bedoeling om recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie versus een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. De call 2021 wordt eerstdaags verwacht. 

Meer informatie is alvast te vinden in dit nieuwsbericht Financiële steun voor ondernemingen die investeren in innovatieve recyclagetechnieken principieel goedgekeurd.

Premies en ondersteuning voor het sorteren van afvalstromen

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen. Onder meer de organisatie Valipac heeft verschillende initiatieven genomen om de overgang naar de circulaire te vergemakkelijken.

Stedelijke initiatieven

Kijk zeker ook na of er bij je gemeente geen oproep of initiatief lopende is. Een voorbeeld hiervan is de Stad Gent met een Wedstrijd voor circulaire ondernemers. Een project indienen kan nog tot 15 september 2021. Maximaal 3 topkandidaten verdelen een subsidiebedrag van € 100.000 om hun idee waar te maken.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Dit is o.m. het geval voor de kmo-groeisubsidie, React-EU, de oproep Sociaal ondernemen: innovatie, de oproep circulaire ketenprojecten en de wedstrijd 'Circuit Circulair'.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website