Circulair Ondernemen

Laatst gewijzigd op 16 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten voor een meer circulaire economie
Subsidie (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Lees ook het dossier Circulaire economie op de VLAIO website.

Wat houdt de maatregel in

In een circulaire economie zijn materiaalkringlopen maximaal gesloten en is het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de materialen zoveel en zo lang mogelijk behouden blijft. Om die omslag te ondersteunen, zijn er verschillende initiatieven genomen. In deze overzichtsmaatregel lichten we enkele daarvan uit.

KMO-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie van VLAIO wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een bepaald thema, waaronder ook ‘circulair en duurzaam ondernemen’. Zowel kmo’s die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als kmo’s die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten, komen in aanmerking. Je kan per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

 In 2023 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. De volgende oproep loopt van 27/3/2023 tot 22/5/2023. 

Meer informatie op de website van VLAIO Kmo-groeisubsidie en in de Subsidiedatabank.

Sociaal ondernemen: innovatie

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert meermaals per jaar een oproep voor de tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject in een sociale onderneming. Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. De oproep wil kansen bieden om de bedrijfsvoering te versterken, om het aanbod te verbreden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven, kunnen een aanvraag indienen. 

De maximale subsidie per project bedraagt € 50.000 (70% van de aanvaarde projectkosten). Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. Jaarlijks zijn er 4 indieningsrondes. 

We houden je op de hoogte van deze oproepen via de Projectoproepen sociale economie in de Subsidiedatabank.

Gerichte call circulaire voedselketen (2022)

Een nieuwe oproep van OVAM en Vlaanderen Circulair nodigt partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en non-profit organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen rond het thema circulaire voedselketen. De projecten moeten een substantiële bijdrage leveren aan de preventie van voedselverlies en/of die voedselreststromen valoriseren tot voeding of voeder. 

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van € 100.000. De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2022 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. Projecten met als hoofddoel fundamenteel onderzoek of uitsluitende investeringsaanvragen worden uitgesloten.

Het totaalbudget bedraagt € 700.000. Een aanvraag indienen kon tot 14 november 2022 (9u).

Meer informatie op de website van Vlaanderen Circulair

Belgium Builds Back Circular (BBBC)

In het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht lanceerde de federale overheid de oproep ‘Belgium Builds Back Circular’. Het project BBBC ondersteunt de transitie naar een circulaire economie en zal bestaan uit 2 of 3 fases projectoproepen met verschillende prioriteiten en thema's. De eerste projectoproep focust op ecodesign, terwijl de volgende projectoproep ook gericht zal zijn op de vervanging van chemische stoffen. Deze eerste projectoproep heeft als doel activiteiten en/of toegepast onderzoek te stimuleren in de volgende thema’s: e-bikes, windenergie, gezondheidszorg en biomimetica.

Deze oproep richt zich tot  in België gevestigde bedrijven, instellingen of consortia die een innovatie voorstellen, met inbegrip van instellingen voor toegepast onderzoek, start-ups, ngo’s en soortgelijke instellingen die actief zijn in de promotie, ontwikkeling en realisatie van oplossingen in het domein van de circulaire economie.

In deze eerste oproep kan je een subsidie bekomen van € 250.000 tot € 1 miljoen. Meer informatie kan je terugvinden in het BBBC Memorandum op de website van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Indienen kon tot 31 oktober 2022.

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
Wil je circulair ondernemen dan kan je op deze website terecht voor o.m. B2B tools die je kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen, experten in circulaire economie. tools, enz.

Via deze website lanceert Vlaanderen Circulair en OVAM ook subsidieoproepen. Momenteel loopt er geen oproep.

Europese initiatieven

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het Life-programma van 2021 tot 2027 bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering en schone energietransitie. Via dit programma kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties steun ontvangen.

Meer informatie over het subprogramma 'circulaire economie' en over de lopende oproepen.

Provinciale initiatieven

Circulaire ketenprojecten (Oost-Vlaanderen)

Met deze oproep ondersteunt de provincie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 25.000. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband. Een aanvraag indienen kan ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

Meer informatie de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor circulaire ketenprojecten

Andere initiatieven

Projectfinanciering Green Deal Anders Verpakt

Ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en andere organisaties die deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt, kunnen tot 14 september 2022 (12u) een projectfinanciering aanvragen. Het gaat om projecten die inzetten op het vermijden of hergebruiken van verpakkingen. Maximaal 80% van het te ondersteunen project kan gefinancierd worden, met een plafond van €100.000 (inclusief btw). Meer informatie over deze oproep en procedure is na te lezen op de website van OVAM.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een samenwerking van het afvalbeheerbedrijf Indaver en de milieuverenigingen Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Jaarlijks wordt er een projectoproep gelanceerd voor transitieprojecten met een regionale focus. Indieners kunnen tot maximum € 40.000 aanvragen. Deze oproep staat enkel open voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid, initiatieven en organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. De deadline is 20 februari 2023. Jaarlijks worden drie projecten gesteund.

De oproep werkt met een thema. Voor de oproep van 2022-2023 is het thema ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’. Meer informatie over deze oproep kan je lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Premies en ondersteuning voor het sorteren van afvalstromen

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen. Onder meer de organisatie Valipac heeft verschillende initiatieven genomen om de overgang naar de circulaire economie te vergemakkelijken.

Lokale initiatieven

Stad Antwerpen

Sinds april 2020 lanceert stad Antwerpen regelmatig oproepen naar start-ups en kmo’s. Het zijn thematische calls om innovatieprojecten in te dienen in domeinen of sectoren waar de stad ondernemers wil ondersteunen. 

Tot en met 30 januari 2023 (12u) kunnen start-ups en kmo's een project indienen dat zorgt voor digitale of circulaire vernieuwing, of vernieuwing in de gezondheidssector. Er is een ondersteuning van maximum € 100.000 voorzien per project. Het totale budget dat verdeeld kan worden, bedraagt € 700.000. Dit wordt opgesplitst in € 300.000 investeringskosten en € 400.000 exploitatiekosten.

Meer informatie kan je nalezen op de website van de Stad Antwerpen.

Stad Mechelen

Stad Mechelen organiseert opnieuw de projectoproep 'Sluit de Cirkel' voor ondernemers en organisaties die de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire stad versnellen. De geselecteerde projecten krijgen een professionele ondernemersbegeleiding bij Switchrs en een dienstverleningstraject voor ondernemers door Thomas More Research, in het kader van de activiteiten van Circulaire hub regio Mechelen. Deze oproep is voor ondernemers en organisaties, partnerschappen van ondernemers of partnerschappen tussen ondernemers en andere organisaties (burgercollectieven, vzw's, …) die een product of dienst willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. En dit in de voedings-, bouw-, meubel-, textiel- en interieursector. 

De deadline voor indiening is 28 februari 2023. Meer informatie over deze oproep kan je nalezen op de website van de Stad Mechelen.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Dit is o.m. het geval voor de kmo-groeisubsidie, de oproep Sociaal ondernemen: innovatie en de oproep circulaire ketenprojecten.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website