Circulair Ondernemen

Laatst gewijzigd op 25 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten voor een meer circulaire economie
Subsidie (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Lees ook het dossier Circulaire economie op de VLAIO website.

Wat houdt de maatregel in

In een circulaire economie zijn materiaalkringlopen maximaal gesloten en is het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de materialen zoveel en zo lang mogelijk behouden blijft. Om die omslag te ondersteunen, zijn er verschillende initiatieven genomen. In deze overzichtsmaatregel lichten we enkele daarvan uit.

Living labs circulaire economie

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de sector maakindustrie / machinebouw en de sector chemie en kunststoffen. Via multi-stakeholder en multi-level samenwerkingen zorgt het project voor het uitwerken, testen, implementeren en opschalen van circulaire oplossingen. Het partnerschap bestaat uit ten minste drie partners, waarvan ten minste één bedrijf, en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten.

De deadline voor de vooraanmelding is 14 juni 2023, hieraan voorafgaand is er een infosessie en zijn inspiratiesessies gepland. In de week van 26 juni 2023 vinden de pitches plaats van de projecten die een vooraanmelding indienden (online). De finale indieningsperiode valt in de week van 4 september 2023 - 2 oktober 2023.

De steun bedraagt maximaal € 500.000. Alle informatie over deze nieuwe oproep en de verschillende deadlines kan je nalezen op Living labs circulaire economie.

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie van VLAIO wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een bepaald thema, waaronder ook ‘circulair en duurzaam ondernemen’. Zowel kmo’s die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als kmo’s die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten, komen in aanmerking. Je kan per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

In 2023 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld.

Meer informatie op de website van VLAIO Kmo-groeisubsidie en in de Subsidiedatabank.

Sociaal ondernemen: innovatie

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert meermaals per jaar een oproep voor de tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject in een sociale onderneming. Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. De oproep wil kansen bieden om de bedrijfsvoering te versterken, om het aanbod te verbreden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven, kunnen een aanvraag indienen. 

De maximale subsidie per project bedraagt € 50.000 (70% van de aanvaarde projectkosten). Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. Jaarlijks zijn er 4 indieningsrondes. 

We houden je op de hoogte van deze oproepen via de Projectoproepen sociale economie in de Subsidiedatabank.

Projectoproep Belgium builds back circular

Met deze oproep wenst de federale overheid de innovatie van Belgische actoren te stimuleren, kansen te creëren voor circulaire investeringen en de overgang naar een circulaire economie in België te ondersteunen. De tweede BBBC-projectoproep concentreert zich op twee dimensies van de circulaire economie: substitutie van chemische stoffen en ecodesign.

Een aanvraag indienen kan door organisaties of consortia (Belgisch of actief in België) waaronder bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's, start-ups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen.

De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 voor projecten voor substitutie van chemische stoffen. Voor ecodesignprojecten gaat het om minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000.

De deadline om het projectvoorstel in te dienen is 24 juni 2023. Meer informatie en het deelnameformulier is te vinden op de website van de FOD Economie

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
Wil je circulair ondernemen dan kan je op deze website terecht voor o.m. B2B tools die je kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen, experten in circulaire economie. tools, enz.

Via deze website lanceert Vlaanderen Circulair en OVAM ook subsidieoproepen. Momenteel loopt er geen oproep.

Europese initiatieven

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het Life-programma van 2021 tot 2027 bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering en schone energietransitie. Via dit programma kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties steun ontvangen.

Meer informatie over het subprogramma 'circulaire economie' en over de lopende oproepen.

Provinciale initiatieven

Circulaire ketenprojecten (Oost-Vlaanderen)

Met deze oproep ondersteunt de provincie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 25.000. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband. Een aanvraag indienen kan ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

Meer informatie op de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor circulaire ketenprojecten

Andere initiatieven

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een samenwerking van het afvalbeheerbedrijf Indaver en de milieuverenigingen Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Jaarlijks wordt er een projectoproep gelanceerd voor transitieprojecten met een regionale focus. Indieners kunnen tot maximum € 40.000 aanvragen. Deze oproep staat enkel open voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid, initiatieven en organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. De deadline was 20 februari 2023. Jaarlijks worden drie projecten gesteund.

De oproep werkt met een thema. Voor de oproep van 2022-2023 is het thema ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’. Meer informatie over deze oproep kan je lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Premies en ondersteuning voor het sorteren van afvalstromen

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen. Onder meer de organisatie Valipac heeft verschillende initiatieven genomen om de overgang naar de circulaire economie te vergemakkelijken.

Lokale initiatieven

Stad Mechelen

Stad Mechelen organiseert opnieuw de projectoproep 'Sluit de Cirkel' voor ondernemers en organisaties die de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire stad versnellen. De geselecteerde projecten krijgen een professionele ondernemersbegeleiding bij Switchrs en een dienstverleningstraject voor ondernemers door Thomas More Research, in het kader van de activiteiten van Circulaire hub regio Mechelen. Deze oproep is voor ondernemers en organisaties, partnerschappen van ondernemers of partnerschappen tussen ondernemers en andere organisaties (burgercollectieven, vzw's, …) die een product of dienst willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. En dit in de voedings-, bouw-, meubel-, textiel- en interieursector. 

De deadline voor indiening was 28 februari 2023. Meer informatie over deze oproep kan je nalezen op de website van de Stad Mechelen.

Stad Gent

De Stad Gent geeft vernieuwende circulaire projectideeën een duwtje in de rug met financiële ondersteuning en professionele begeleiding. Je kon je projectidee indienen tot 17 maart 2023 (12u). Daarna bekijkt de stad alle voorstellen en worden 10 projecten geselecteerd. De initiatiefnemers van deze 10 projecten krijgen de mogelijkheid om onder professionele begeleiding hun concept verder uit te werken en te concretiseren tot een haalbaar project of bedrijfsmodel. Dit traject start na de paasvakantie. In juni kiest de jury daarna maximaal 3 winnaars die samen een subsidiebedrag van € 70.000 ontvangen om hun project uit te rollen eind 2023 en in 2024. Meer informatie kan je nalezen op de website van de Stad Gent

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Dit is o.m. het geval voor Living labs circulaire economie, de kmo-groeisubsidie, de oproep Sociaal ondernemen: innovatie en de oproep circulaire ketenprojecten.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website