Wat volgt na de toekenning van de subsidie onderzoeksproject?

Eens je steunaanvraag voor een onderzoeksproject goedgekeurd werd, wordt een overeenkomst tussen de bedrijfspartners en het agentschap opgesteld.

Je dient op vooraf vastgelegde tijdstippen verslaggeving in of levert extra informatie op. Op basis daarvan zal het agentschap ongeveer 80% van de toegekende steun uitbetalen via een aantal voorschotten. Nadat je je eindverslag hebt ingediend volgt nog een afsluitoverleg met het agentschap, een controle van de ingediende kosten en de eindafrekening.

Je overeenkomst met het agentschap

De beslissing tot subsidietoekenning vermeldt de essentiële projectinformatie (maximum subsidiepercentage en -bedrag, startdatum, duur, doelstellingen, …) en eventuele bijzondere voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van die beslissing, tenzij je binnen de maand na verzending van de beslissing tot subsidietoekenning kenbaar maakt het project niet op te starten.

De rechtsgeldig vertegenwoordiger van je onderneming (of de gemandateerde indiener) heeft daartoe bij de indiening de Algemene Voorwaarden Innovatiesteun aanvaard.

De opvolging van je project

Tijdens de uitvoering krijg je ook toegang tot een overzicht van de verslaggeving die het agentschap verwacht en tegen wanneer die verwacht wordt.

Verslaggeving

De verslaggeving over je project omvat opvolgingsfiches, die gekoppeld kunnen zijn aan een betalingsschijf en een verslag bij het einde van het project. Dit laatste omvat een bondige rapportering over de uitgevoerde activiteiten, geleverde prestaties, behaalde resultaten en geactualiseerde vooruitzichten wat betreft de impact op vlak van tewerkstelling en investeringen. Een financieel verslag maakt het overzicht van de projectkosten.

Je vindt voor deze verslaggeving een template voor het voortgangsverslag en een template voor het eindverslag onderaan deze pagina bij 'Documenten'. Voor het financieel eindverslag maak je gebruik van het rekenblad dat je ook bij de aanvraag indiende.

Specifieke verslaggeving

Bij de toekenning van steun kunnen bijzondere voorwaarden of tussentijdse evaluaties worden voorzien. Deze zullen opgenomen worden in de overeenkomst. Bij allebei kunnen specifieke verslagen of specifieke informatie worden gevraagd, wat eveneens in je overeenkomst zal worden vermeld. Deze moeten worden ingediend uiterlijk op de voorgestelde datum in de overeenkomst.

Meldingsplicht

Indien er wijzigingen zijn die een belangrijke impact hebben op het behalen van je projectdoelstellingen, op de uitvoering van je project of op de vooropgestelde impact van de projectresultaten op je onderneming, heb je ten allen tijde de plicht om dat te melden. Dat kan hetzij in de standaard of specifieke verslaggeving wanneer deze kort aansluit bij het plaatsvinden van de wijziging, hetzij via een afzonderlijk bericht naar het agentschap.

De betaling van je subsidie

Het overzicht vermeldt ook de voorschotten waarin de subsidie verdeeld wordt en een indicatieve timing van de uitbetalingen.

De uitbetaling van subsidies gebeurt in doorgaans in jaarlijkse schijven, onder de vorm van voorschotten. De eerste schijf wordt betaald na je bevestiging van het voornemen het project op te starten (en het aanvaarden van de eventuele bijzondere voorwaarden); de laatste na de afsluiting van je project.

Elk van de bedrijfspartners wordt rechtstreeks en individueel door het agentschap uitbetaald. Onderzoekspartners en onderaannemers kunnen geen rechtstreekse begunstigden zijn. De bedrijfspartners betalen hun factuur.

Basisvoorwaarden voor uitbetaling zijn - naast een correcte uitvoering van het ontwikkelingsproject - het naleven van de verslaggevings- en meldingsplicht van onvoorziene en belangrijke wijzigingen in de projectuitvoering.

De afsluiting van je project

Bij de afsluiting van je project dien je eerst de standaard eindverslaggeving in (eindverslag en financieel verslag). Nadien volgt een gesprek met het agentschap waarin je dieper kan ingaan op het projectverloop, het al dan niet behalen van de doelstellingen en welke mogelijkheden je ziet om je vooropgestelde business case effectief te gaan realiseren.

Tot slot wordt, op basis van de effectief gepresteerde inzet en de effectief gemaakte kosten, je ingediende onkosten geverifieerd. Op basis daarvan wordt de eindafrekening gemaakt en wordt het saldo uitbetaald (of dien je een deel terug te betalen indien je minder kosten kunt verantwoorden dan het bedrag dat je via de voorschotten reeds uitbetaald kreeg).

Je verdere verplichtingen ten overstaan van het agentschap na afsluiting van je project

Het agentschap kan gedurende 10 jaar na einde van het project een update vragen van de impact op je onderneming als gevolg van je project.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail