Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie onderzoeksproject

Het verlenen van innovatiesubsidies is in heel Europa gebonden aan strikte voorwaarden, dit om concurrentievervalsing te vermijden. De Vlaamse overheid van haar kant wil die projecten selecteren die een positieve impact zullen realiseren in Vlaanderen en er ook over waken dat de financiële middelen zorgvuldig beheerd worden.

Het agentschap heeft dit alles vertaald in een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden en een set van criteria waaraan projecten dienen te beantwoorden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Ontvankelijkheid: welke organisaties kunnen onderzoeksprojecten aanvragen?

  • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe).
  • Non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) en die economische activiteiten uitoefenen.

Ontvankelijkheid: welke projecten komen in aanmerking?

Projecten

  • waarvan de gevraagde steun minstens € 100.000 en maximaal € 3.000.000 is
  • met voldoende informatie in het aanvraagdocument om de evaluatie op te starten
  • met een beknopte beschrijving van het project en van de impact (projectbeschrijving ongeveer 30 pagina’s, beschrijving impact ongeveer 10 pagina’s per partner)
  • met een maximum duur van in principe 3 jaar
  • die ten vroegste starten op de eerste van de maand die volgt op de indiening

Inhoudelijk: waaraan moet een onderzoeksproject voldoen?

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd. De stap die je met het project zet t.o.v. de voorkennis bij de partners en de toegankelijke state of the art in het domein of in de sector waarin je bedrijf actief is of de resultaten zal valoriseren, moet duidelijk naar voor komen in je aanvraag.

Het project pakt de belangrijke uitdagingen en onzekerheden aan. Je hebt de mogelijke problemen onder de loep genomen en hiervoor onderzoekspistes uitgewerkt. De projectdoelstellingen moeten helder en verifieerbaar zijn. Je voert het project op een efficiënte manier uit en kan onderbouwen welke middelen je inzet, hoeveel en waarom.

Ook voor eventuele ontwikkelingsactiviteiten binnen het project moet je de uitdagingen (onderscheid t.o.v. normale bedrijfsactiviteiten en routinematige verbeteringen) motiveren.

Inhoudelijk: welke impact verwachten wij van je onderzoeksproject?

De kennis die je opbouwt moet op termijn een duidelijk competitief voordeel opleveren en bijdragen tot een ruimer veranderingsproces in je onderneming: diversificatie, transitie naar andere businessmodellen of –activiteiten, doorbraakinnovaties etc. Hierbij is er een positieve economische impact in Vlaanderen onder de vorm van tewerkstelling en investeringen en verankering van de onderneming in Vlaanderen. Ook spill-overs naar het bredere innovatie eco-systeem (kennisinstellingen, andere ondernemingen in de waardeketen, partners) zijn waardevol.

Je aanvraag dient voldoende informatie en realistische vooruitzichten te bevatten om ons hiervan te overtuigen. Het moet ook duidelijk zijn wanneer het project als geslaagd wordt beschouwd en wat dan het gewenste natraject is. Eventuele hindernissen in het natraject, alsook mogelijke oplossingen, moet je in kaart gebracht hebben.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail