vergrootglas

Innovatiemandaten

Terug naar Voorwaarden

Wat is een klimaatplan en hoe ga ik ermee aan de slag?

Wat?

Het beschikken over een klimaatplan is verplicht voor grote en/of energie-intensieve steunaanvragende ondernemingen. In dit klimaatplan wordt beschreven hoe de betrokken vestiging van de onderneming de transitie zal maken richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030).

Het klimaatplan mag worden opgesteld voor de onderneming of groep in zijn geheel. In de toelichting van het klimaatplan worden dan de maatregelen voor de betrokken vestiging besproken. De betrokken vestiging is de vestiging waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden. Een nieuwe steunaanvraag die hoort bij een nieuwe vestiging betekent m.a.w. een nieuw toelichtingsdocument (met specifieke maatregelen voor die vestiging), maar het klimaatplan zelf kan ongewijzigd blijven.

Via de toelichting van het klimaatplan moet de steunaanvrager aantonen dat hij beschikt over een klimaatplan. De gedetailleerde onderbouwing van het klimaatplan zelf maakt geen deel uit van deze toelichting, maar moet ter inzage beschikbaar zijn voor VLAIO-medewerkers.

Het beschikken over een klimaatplan is een ontvankelijkheidsvereiste maar maakt op zich geen voorwerp uit van de evaluatie van de steunaanvraag. VLAIO doet geen inhoudelijk onderzoek van de haalbaarheid van het klimaatplan.

Ontvankelijkheid

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager:

 • een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie
  OF
 • een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Het finaal energieverbruik is de uiteindelijk netto geleverde hoeveelheid energie aan de vestiging zonder rekening te houden met omzettings- en transportverliezen (elektriciteitscentrales, raffinaderijen, …) zoals gedefinieerd in bijlage 1 van de energiebeleidsovereenkomsten voor de periode 2023-2026. Ter info: 0,1 PJ finaal energieverbruik komt overeen met 27,8 GWh elektriciteit, gas, stookolie, diesel, warmte, …

De toelichting van het klimaatplan is een ontvankelijkheidscriterium voor de volgende subsidie programma’s:

 • Onderzoeksprojecten
 • Ontwikkelingsprojecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Baekelandmandaten
 • Innovatiemandaten Fase 2
 • Bedrijfspartners bij ICON projecten
 • Bedrijfspartners bij projecten die in het kader van een Speerpuntcluster worden ingediend

Opgelet: ook bij een aanvraag voor strategische transformatiesteun is een klimaatplan vereist. Voor deze steunmaatregel gelden wel andere vereisten m.b.t. het klimaatplan en is deze voorwaarde ook van toepassing voor kmo’s

Wanneer hoef je welke onderdelen van de toelichting van het klimaatplan (niet) in te vullen?

Iedere grote of energie-intensieve onderneming vult hoofdstuk 1 van de toelichting in bij elke nieuwe steunaanvraag.

Een geactualiseerde samenvatting van het klimaatplan (hoofdstuk 2 en 3 van de toelichting) blijft vier jaar geldig. Deze samenvatting is dus enkel nodig wanneer de aanvrager gedurende de afgelopen 4 jaar nog geen door VLAIO aanvaarde samenvatting van het klimaatplan ingediend heeft.

Bij toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst (EBO) verschuift de deadline voor het opstellen van een klimaatplan naar 31/12/2024. Het toetreden tot een EBO is enkel mogelijk voor vestigingen met een finaal energieverbruik van meer dan 0,1 PJ.

Voor VER bedrijven die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO VER) voor de periode 2023-2026 geldt dat de klimaatroadmap die in het kader van de EBO moet worden ingediend bij het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen, volstaat als samenvatting voor het klimaatplan (hoofdstuk 2 en 3 van de nota m.b.t. het klimaatplan) voor VLAIO. Deze bedrijven dienen geen samenvatting van het klimaatplan aan VLAIO te bezorgen (VER bedrijven zijn ondernemingen welke onderworpen zijn aan de handel in emissierechten).

Niet VER-bedrijven die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO niet-VER) voor de periode 2023-2026 stellen uiterlijk 31/12/2024 een klimaatplan op en bezorgen VLAIO hiervan de samenvatting (hoofdstuk 2 en 3 van de toelichting van het klimaatplan).

Hoe?

Voor het opstellen van de toelichting van het klimaatplan dien je gebruik te maken van deze template. In die template zal gedetailleerd worden ingegaan op de vereiste informatie.

In het kort wordt het volgende verwacht:

Niet energie-intensieve (<0,1 PJ) vestigingen van grote ondernemingen behandelen minstens de activiteiten binnen het eigen bedrijf (scope 1) rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030). Het format van het klimaatplan is verder vrij.

Energie-intensieve vestigingen (niet VER) behandelen minstens de activiteiten binnen het bedrijf  (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) met tijdshorizon 2030 en tijdshorizon 2050, waarbij indien van toepassing meerdere scenario’s kunnen uitgewerkt worden. Het format van het klimaatplan is verder vrij.

Energie-intensieve vestigingen (VER) stellen een klimaatroadmap op conform bijlage 10 van de energiebeleidsovereenkomst (sjabloon in ontwerp).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.