vergrootglas

Innovatiemandaten

Opgelet! Een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022 voor grote en energie-intensieve ondernemingen.
Terug naar Voorwaarden

Wat is een klimaatplan en hoe ga ik ermee aan de slag?

Wat?

Onder klimaatplan wordt het volgende verstaan: een aanpak voor de aanvragende onderneming richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030).

Ontvankelijkheid

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager:

 • een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie
  OF
 • een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Dit is van toepassing voor de volgende subsidie programma’s:

 • Onderzoeksprojecten
 • Ontwikkelingsprojecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Baekelandmandaten
 • Innovatiemandaten Fase 2
 • Bedrijfspartners bij ICON projecten
 • Bedrijfspartners bij projecten die in het kader van een Speerpuntcluster worden ingediend

Dit is een ontvankelijkheidscriterium.

Wanneer hoef je (nog) geen klimaatplan op te maken?

Een geactualiseerd klimaatplan is niet nodig wanneer de aanvrager in het bezit is van een door VLAIO aanvaard klimaatplan van minder dan 4 jaar oud (indieningsdatum vorig klimaatplan).

Voor VER bedrijven die toetreden tot de EBO geldt dat de klimaatroadmap die in het kader van de EBO moet worden ingediend bij het Verificatie bureau, volstaat als klimaatplan voor VLAIO.

Bij toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst (EB0) voor de periode 2023-2026: verschuift de deadline voor indiening van het klimaatplan naar 31/12/2024.

Hoe?

Voor het opstellen van je klimaatplan kan je gebruik maken van één van de templates die op de VLAIO-website ter beschikking zullen worden gesteld (uiterlijk september 2022). In die templates zal gedetailleerd worden ingegaan op de vereiste informatie:

In het kort wordt het volgende verwacht:

Niet energie-intensieve (<0,1 PJ) vestigingen van grote ondernemingen

 • Beperkt tot scope 1 emissies
 • Focus op tijdshorizon 2030 (optioneel 2050)
 • Getallen voor huidig en geprojecteerd energieverbruik voor processen, transport, HVAC, hernieuwbare energie en waterverbruik (en optioneel voor circulaire economie en klimaatadaptatie)
 • Beschrijvend gedeelte max. 5 pagina’s

Energie-intensieve vestigingen (niet VER)

 • Scope 1 & 2 emissies (optioneel scope 3)
 • Tijdshorizon 2030 en tijdshorizon 2050
 • Getallen voor huidig en geprojecteerd energieverbruik voor processen, transport, HVAC en HE en waterverbruik (en optioneel voor CE en klimaatadaptatie)
 • Meerdere scenario’s mogelijk
 • Geen limiet op beschrijvend gedeelte

Energie-intensieve vestigingen (VER)

 • Scope 1 & 2 emissies (optioneel scope 3)
 • Tijdshorizon 2030 en tijdshorizon 2050
 • Conform bijlage 10 energiebeleidsovereenkomst (in ontwerp)
 • Meerdere scenario’s mogelijk
 • Geen limiet op beschrijvend gedeelte

Indien de onderneming (of betrokken vestiging) toegetreden is tot de EBO voor VER-bedrijven, gebeurt de validatie door het Verificatiebureau. In alle andere gevallen wordt de volledigheidscheck van het klimaatplan door VLAIO uitgevoerd.

Overgangsmaatregel

Als overgangsmaatregelen voor steunaanvragen van projecten ingediend tot het einde van het jaar 2022, gelden volgende opties:

 1. Het klimaatplan kan ingediend worden tot uiterlijk 01/01/2023.
  OF
 2. de betrokken vestiging kan toetreden tot een energiebeleidsovereenkomst (EB0) voor de periode 2023-2026 tot uiterlijk 01/01/2023.  Zoals hoger vermeld geldt voor EBO-VER bedrijven dat de klimaatroadmap voor de EBO die ingediend wordt bij het verificatiebureau volstaat als klimaatplan voor VLAIO. Voor niet VER bedrijven toegetreden tot de EBO, dient het klimaatplan uiterlijk op 31/12/2024 te worden ingediend.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail