bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Heropstartlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Het beschikbare budget van de heropstartlening is uitgeput.

Veelgestelde vragen in verband met de heropstartlening

Kan een ondernemer die na 2019 een andere activiteit heeft opgestart daarvoor een heropstartlening aanvragen?

Starters zijn ondernemers die geen actief ondernemingsnummer hadden in 2019. M.a.w. die hun onderneming pas effectief gestart zijn na 2019. Als zij een andere activiteit gestart zijn op hetzelfde ondernemingsnummer zullen zij voor deze maatregel niet aanzien worden als starter.

Waarom moet ik als eenmanszaak de gegevens van mijn partner opgeven, indien ik gehuwd of wettelijk samenwonend ben?

De gegevens van de partner worden opgevraagd omdat je partner de leningsovereenkomst (PMV/z-Leningen) ter kennisname mee zal moeten ondertekenen.

Wanneer en hoe krijg ik het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen?

Als je aanvraag goedgekeurd is door VLAIO, stuurt VLAIO je gegevens automatisch door naar PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Je ontvangt in principe binnen 10 werkdagen, in drukke tijden kan die termijn iets oplopen... het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen. Je ontvangt per mail een link met uitnodiging voor digitale ondertekening. 

Kan je als ondernemer meer dan één heropstartlening aanvragen?

Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen. Ook voor de tweede lening geldt een minimumbedrag van € 10.000. Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard; voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard. Beide leningen worden samengeteld om de berekening te maken.

Mijn bedrijf was in 2019 een onderneming in moeilijkheden, maar is dat momenteel op basis van de laatste beschikbare jaarrekening niet meer door een kapitaalsverhoging. Komt mijn bedrijf in aanmerking voor een heropstartlening?

Bedrijven die onderneming in moeilijkheden waren eind 2019 en intussen een kapitaalverhoging hebben doorgevoerd waardoor ze nu geen onderneming in moeilijkheiden meer zijn, komen in aanmerking voor deze steunmaatregel.
 

Kan de overname van de voorraad handelsgoederen in 2019 aanzien worden als aankoop van handelsgoederen voor het bedrag van de financiering ? 

Ja, de aankoop van de voorraden moet ook zo geboekt worden. 

Kan de aanvrager, die in 2019 opgericht is maar in die referentieperiode 2019 geen handelsgoederen aangekocht heeft, een heropstartlening aanvragen?

Neen, je had een actief ondernemingsnummer in 2019 en kan dus niet beschouwd worden als starter.

Mag de aanvrager een ander referentiejaar opgeven dan 2019 om de aankopen handelsgoederen te bewijzen?

Neen, dat is niet mogelijk.

Wat is het identificatie nummer van de leverancier? 

Het identificatie nummer is het volgnummer van de factuur. Iedere factuur heeft een volgnummer. Daarom is het verplicht.

Het identificatie nummer hoeft niet uniek te zijn. Het is immers mogelijk dat 2 verschillende leveranciers een factuur uitschrijven die toevallig hetzelfde volgnummer hebben. MAAR: de combinatie van naam van het bedrijf + identificatie nummer moet wel uniek zijn.

Wat moet ik doen als mijn boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar voor de referentieperiode 2019? 

De totale omvang van de twee heropstartleningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019. Je moet dus de 4 kwartalen van kalenderjaar 2019 opgeven.

Hoe moet een starter om in aanmerking te komen voor het maximale leenbedrag van € 50.000 zijn aankopen bewijzen?

De starter moet, zoals in elk geval, de aankopen bewijzen aan de hand van facturen met datum tussen 01/01/2021 en 01/08/2021. Die facturen moeten al beschikbaar zijn op moment van aanvraag, maar twee leningen zijn mogelijk.

Mogen de facturen al betaald zijn of moeten het onbetaalde facturen zijn? 

De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met de datum van aanvraag van de heropstartlening. De facturen mogen, maar moeten nog niet betaald zijn.

Kan de heropstartlening ook gebruikt worden door bedrijven die halffabricaten aankopen? 

De totale omvang van de twee heropstartleningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019. Als aan de voorwaarden voldaan wordt is het mogelijk een heropstartlening aan te vragen.

Waar vind ik rooster 81 / 82 / 83?

Op de btw-aangifte: zie hieronder

Rooster 81 / 82 / 83 op de btw-aangifte
Rooster 81 / 82 / 83 op de btw-aangifte

Wat zijn de voorwaarden en regels bij het berekenen van het leningsbedrag?

 1. een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen; het minimumbedrag van beide leningen bedraagt € 10.000
 2. de steunaanvraag kan betrekking hebben op aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met volgende roosters uit de btw-aangifte:
  rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen
  rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen
  rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen
  de voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 (de uiterste datum waarop een aanvraag mogelijk is). De steunaanvrager kan maximaal honderd facturen inbrengen per lening. De steunaanvrager geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw
 3. de totale omvang van de twee leningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019 met een maximum van € 750.000. Maximaal 25 procent van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen (rooster 83)
 4. steunaanvragers die hun activiteit pas na het referentiejaar 2019 in bijberoep of hoofdberoep hebben opgestart, kunnen maximaal € 50.000 lenen
 5. voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard; voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Ik heb een aantal ondernemingen die samen een btw-eenheid vormen

en bijgevolg maar één aangifte indienen. Het vak 81 in de aangifte van de btw-eenheid bestaat dus uit de optelling van de individuele aangiftes van deze vennootschappen. Kan elke individuele onderneming beroep doen op de heropstartlening? 

De aanvraag moet gebeuren door de individuele onderneming en het Rooster 81 mag dan enkel de gegevens van de individuele onderneming bevatten.

Keuze de-minimis of tijdelijke kaderregeling

De steunaanvrager kan kiezen of de steun wordt verkregen onder de Europese de-minimisverordening als het plafond nog niet bereikt werd, of onder de Europese Tijdelijke kaderregeling als de de-minimissteun al opgebruikt zou zijn:

 • Europese de-minimisverordening: door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een heropstartlening (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - 1%) + 6,5%]. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis. Daar vind je ook een overzicht van de VLAIO steun die onder deze regeling valt. 
 • Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (artikel 3.1). Daar geldt onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000. Let op: hier wordt niet gewerkt met een BSE, het volledig bedrag van de lening moet worden meegeteld voor de berekening van deze drempel. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail