bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Heropstartlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Het beschikbare budget van de heropstartlening is uitgeput.

Wat na de aanvraag van een heropstartlening?

Indien de aanvraag ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager op de hoogte van de ontvankelijkheid van zijn steunaanvraag en stuurt VLAIO de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

PMV legt aan die steunaanvragers in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een leningsovereenkomst voor. De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft betaalt ze de verschuldigde steun op een rekeningnummer bij een in België gevestigde kredietinstelling op naam van de steunaanvragers.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de steunaanvraag is ingediend, ter plaatse of op de bewijsdocumenten controleren of de voorwaarden, vermeld in de wet van 16 mei 2003, het decreet van 16 maart 2012, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden nageleefd.

Op basis van de controle neemt het Agentschap Innoveren en Ondernemen, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet is toegekend, de volgende beslissingen:

  1. de steun weigeren;
  2. de toegekende steun volledig of gedeeltelijk niet uitbetalen of terugvorderen. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail