zwaluwen - foto Jonas zander - unsplash.com

Globalisatiemechanisme

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat na de toekenning van het globalisatiemechanisme?

Update 9/12/2022

Bezwaar

Als je het niet eens bent met de genomen beslissing kan je steeds een gemotiveerd administratief bezwaar indienen per mail (globalisatiemechanisme@vlaio.be) of per brief (Agentschap Innoveren en Ondernemen, Afdeling Steun Ondernemingen, Team Coronamaatregelen, Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel).

Ben je niet akkoord met het antwoord op je bezwaar dan kan je in beroep gaan.

Beroep wordt ingesteld bij de gewone burgerlijke rechtbank.

  • De vrederechter is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag € 5000 of lager is.
  • De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag hoger is dan € 5000.

Controle

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun onterecht werd aangevraagd of wanneer een te hoog steunbedrag werd uitbetaald, zal de uitbetaalde steun geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100 indien de onterecht ontvangen steun meer dan € 300 bedraagt.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun. Dit wordt meegedeeld per brief.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail