zwaluwen - foto Jonas zander - unsplash.com

Globalisatiemechanisme

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veelgestelde vragen in verband met het Corona globalisatiemechanisme

Wat wordt bedoeld met “ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen”?

Enkel indien de onderneming uitsluitend zakelijke diensten (zijnde ondersteunende en administratieve diensten) verleent aan andere ondernemingen binnen de groep kan zij geen aanvraag indienen. Indien de onderneming echter ook een eigen commerciële activiteit uitbaat, kan er wel een aanvraag ingediend worden.

Tewerkstellingsgegevens

Waarom moet ik mijn RSZ-tewerkstellingsgegevens niet invullen in de aanvraag?

De RSZ-tewerkstellingsgegevens worden door VLAIO zelf opgevraagd bij de RSZ. De ondernemingen moeten geen RSZ-attesten aanvragen bij de RSZ.

Voor de 'RSZ-tewerkstelling' zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering baseren we ons op het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten (VTE) van de 3 laatste kwartalen van 2019. Dit arbeidsvolume wordt door de RSZ berekend zoals beschreven op de website van de RSZ. Het aantal VTE per kwartaal van de 3 laatste kwartalen van 2019 wordt samengeteld en gedeeld door het aantal kwartalen.
De RSZ-tewerkstelling omvat de voltijdse en deeltijdse tewerkstelling met arbeidsovereenkomst, de studentenarbeid waarop RSZ-bijdrage verschuldigd is, de flexi-jobbers en de gelegenheidswerknemers.

Het gemiddeld aantal tewerkgestelde voltijdsequivalenten jobstudenten waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage wordt betaald, wordt door VLAIO tevens rechtstreeks bij de RSZ opgevraagd.
 

Welke tewerkstellingscijfers dien ik als starter in te vullen in het Excel-document berekening tewerkstelling?

Ondernemingen die in 2019 nog niet gestart waren vullen de gegevens in van de voorziene tewerkstelling voor 2020 zoals opgenomen in het financieel plan.

Moet ik ook de berekening verruimde tewerkstelling invullen indien ik enkel gebruik wil maken van de RSZ-tewerkstelling?

Indien er sprake is van een verruimde tewerkstelling, vul je best ook deze gegevens in.

De maximale steun wordt bepaald op twee manieren en is afhankelijk van het aantal werknemers en het percentage omzetdaling. Je krijgt steun volgens de voor jouw onderneming voordeligste manier:

  1. op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling
  2. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling.

Dit bedrag wordt verminderd met de reeds genoten coronasteun voor de maatregelen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiodes in 2020).

Factuurbedragen dienstenleveranciers

Welke factuurbedragen m.b.t. de facturen van dienstenleveranciers zijn van toepassing voor de berekening van de verruimde tewerkstelling?

Enkel het gefactureerde bedrag, exclusief btw, met betrekking tot de inzet van personeel voor de uitvoering van de activiteiten van de aanvragende onderneming komt in aanmerking. Bedragen met betrekking tot levering van goederen, verhuur van materiaal enz.  komen niet in aanmerking voor de berekening van de voltijds equivalente tewerkstelling.

Facturen van dienstenleveranciers die behoren tot de groep waartoe de aanvragende onderneming behoort,  komen in aanmerking indien zij hun personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van de activiteiten van de aanvragende onderneming.

Ook voorschotfacturen komen in aanmerking maar enkel wanneer ze betrekking hebben op prestaties geleverd in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 of in de referentieperiode.

Jaarrekening

Welke jaarrekening moet ik ter beschikking stellen wanneer mijn boekjaar niet gelijkloopt met een kalenderjaar (bijvoorbeeld indien de jaarrekening afsluit op 30 juni 2020)?

In dit geval zal zowel de neergelegde jaarrekening die afsluit op 30 juni 2020 als diegene die afsluit op 30 juni 2021 ter beschikking moeten zijn.

Je zal dus de jaarrekening 2021 tijdig moeten neerleggen. Indien je de jaarrekening niet tijdig kan neerleggen, zal je ons een tussentijdse gereviseerde jaarrekening voor het overige gedeelte van het kalenderjaar 2020 moeten bezorgen. We moeten ten laatste in november 2021 een neergelegde jaarrekening ter beschikking hebben om tijdig het dossier te kunnen afhandelen.

Indien na neerlegging van de jaarrekening voor het overige gedeelte van het kalenderjaar 2020 achteraf blijkt dat die niet overeenstemt met de tussentijdse gereviseerde jaarrekening die ter beschikking gesteld werd, zal de beslissing over de toekenning van de steun herzien worden.

Moet ik wachten op een neergelegde jaarrekening vooraleer ik een steunaanvraag kan indienen?

Neen. De steunaanvraag moet ten laatste op 30 september 2021 ingediend worden. De toekenning van de steun kan echter pas gebeuren nadat de jaarrekening van 2020 is neergelegd. Uiterlijk op 31 december 2021 moet de steun toegekend zijn.

Mijn onderneming is een rechtspersoon maar legt geen jaarrekening neer, kom ik in aanmerking?

Neen. Enkel rechtspersonen die een jaarrekening hebben neergelegd voor het boekjaar 2019 en een jaarrekening zullen neerleggen voor het boekjaar 2020 komen in aanmerking voor steun.

Omzet

Hoe worden voorschotten en eenmalige en uitzonderlijke opbrengsten of inkomsten meegenomen in de bepaling van de omzetdaling?

Voorschotten met betrekking tot de omzet uit eigen geleverde prestaties mogen pas als omzet geteld worden op het moment dat de prestatie gebeurt.

Indien het voorschot betaald werd in 2019 en de prestatie kon geleverd worden in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020, dan dient het voorschot meegeteld te worden in de omzetcijfers van die periode in 2020.

Indien het voorschot betaald werd in 2019 en de prestatie kon geleverd worden in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, dan dient het voorschot meegeteld te worden in de omzetcijfers van die periode in 2019.

Indien het voorschot betaald werd in 2020 en de prestatie kon niet geleverd worden in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020, dan mag dit voorschot niet meegenomen te worden in de omzetcijfers van die periode in 2020.

Indien het voorschot betaald werd in 2020 en de prestatie kon wel geleverd worden in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020, dan dient het voorschot wel meegenomen te worden in de omzetcijfers van die periode in 2020.

Eenmalige en uitzonderlijke opbrengsten of inkomsten worden niet meegenomen in bepaling van omzetdaling (bv. verkoop van onroerend goed,…). Met de omzet wordt enkel de reguliere omzet uit geleverde prestaties bedoeld. Ze mogen wel meegeteld worden in de bepaling van de minimumdrempel van de omzet uit geleverde prestaties (exclusief btw) van € 450.000 om een aanvraag te kunnen indienen.

Hoe bereken ik de omzet uit geleverde prestaties voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 indien mijn onderneming gestart is na 1 april 2019?

Voor ondernemingen die in de loop van de referentieperiode gestart zijn (tussen 1 april 2019 en 31 december 2019) wordt de gerealiseerde omzet vanaf de start van de onderneming tot 31 december 2019 gedeeld door het aantal volle gepresteerde maanden in de referentieperiode en vermenigvuldigd met 9.

Bijvoorbeeld: indien de onderneming startte op 1 augustus 2019 en een omzet realiseerde tijdens de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019 van € 500.000 (exclusief btw), zal het omzetcijfer uit de referentieperiode herrekend worden naar 500.000/5 x 9 = € 900.000.

Ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019 baseren zich op de verwachte omzet van de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vermeld in het financieel plan.

Eerder toegekende steunbedragen

Welke eerder toegekende steunbedragen kunnen in mindering gebracht worden van het toegekende steunbedrag in het kader van het Corona globalisatiemechanisme?

Enkel de toegekende steunbedragen die betrekking hadden op een steunperiode in 2020 worden in mindering gebracht van het corona globalisatiemechanisme, zijnde de corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie, het Vlaams beschermingsmechanisme, het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme en het Vlaams beschermingsmechanisme 3.

Is het globalisatiemechanisme cumuleerbaar met de steun die in 2020 ontvangen werd in het kader van het Voorschot voor organisatoren van evenementen?

Ja, beide steunmaatregelen zijn cumuleerbaar.

Berekening ondernemingsgrootte

Moet ik in de berekening ondernemingsgrootte nog alle details van de dochtermaatschappijen vermelden als de groep een geconsolideerde jaarrekening heeft?

Ja. Het sjabloon berekening ondernemingsgrootte moet ingevuld worden volgens de bepalingen van de Europese kmo-definitie. Alle moeder- en dochtermaatschappijen van de aanvragende onderneming met een rechtstreekse deelnemingsverhouding vanaf 25% (pro rata) en boven de 50% (volledig) moeten mee opgenomen worden in de berekening. Bovendien moeten ook alle ondernemingen vermeld worden waarin één natuurlijke persoon (vennoot of bestuurder met stemrechten in de vragende onderneming) afzonderlijk, of een groep van natuurlijke personen gezamenlijk, die meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten bezitten, indien zij hun activiteiten of een deel van hun activiteiten op dezelfde of verwante markten uitoefenen.

Een voorbeeld van hoe de steunberekening zal gebeuren

Als voorbeeld nemen we een kleine onderneming met een berekende omzetdaling van 65%. De omzet uit geleverde prestaties in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 bedroeg € 500.000. De onderneming kende een boekhoudkundig verlies in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 van € 100.000, heeft een verruimde tewerkstelling van 7 voltijds equivalenten en ontving reeds coronasteun voor de steunperiodes in 2020 voor een totaalbedrag van € 15.000.

De steun wordt op basis van deze gegevens als volgt berekend:

Stap 1

Op het omzetbedrag uit de referentieperiode passen we een steunpercentage van 10% toe: € 500.000 x 10% = € 50.000.

Stap 2

Voor kleine ondernemingen wordt de steun beperkt tot  90% van de niet gedekte vaste kosten in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De niet gedekte vaste kosten is het verlies voor aftrek van belastingen. Voor deze onderneming was dit € 100.000.

We vermenigvuldigen het verliesbedrag met 90%: € 100.000 x 90% = € 90.000. Aangezien dit bedrag hoger is dan het maximale steunbedrag in stap 1, volgt uit deze stap geen verdere beperking.

Stap 3

Vervolgens berekenen we het maximaal toe te kennen steunbedrag volgens de bedragen in de tabellen verruimde tewerkstelling en minimale RSZ-tewerkstelling. De onderneming heeft een verruimde tewerkstelling van 7 voltijds equivalenten en kende een omzetdaling van 65%. Het maximaal toe te kennen steunbedrag wordt in deze stap dus beperkt tot € 25.000.

Dit is het bruto-steunbedrag dat in het kader van het globalisatiemechanisme kan toegekend worden.

Stap 4

Dit bruto-steunbedrag verminderen we met de reeds toegekende coronasteun voor steunperiodes in 2020. De onderneming ontving reeds een steunbedrag van € 15.000.

Dit betekent dat er nog een steunbedrag van € 25.000 - € 15.000 = € 10.000 kan toegekend worden.

Wordt mijn toegekend subsidiebedrag bekend gemaakt?

Ja, in het kader van openbaarheid van bestuur, publiceert VLAIO een overzicht van de coronapremies toegekend aan ondernemingen met rechtspersoonlijkheid op www.vlaio.be/cijfers. De premies toegekend aan natuurlijke personen (eenmanszaken) worden niet gepubliceerd.

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail