Foto van Markus Spiske
Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Hoeveel energiesteun kan een onderneming krijgen?

Update 9 december 2022

In aanmerking komende meerkost

Het steunbedrag wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkost voor gas en elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaamse Gewest van het vierde kwartaal van 2022.

Voor de berekening van de meerkost wordt eerst de referentieprijs voor gas en elektriciteit bepaald voor elke aanvrager. De referentieprijs wordt afzonderlijk berekend voor gas en elektriciteit en is gelijk aan de gemiddelde eenheidsprijs (per kWh) door de aanvrager betaald voor het verbruik in 2021 voor al zijn vestigingen in het Vlaamse Gewest. Alle kosten en taksen aangerekend via de energiefacturen, met uitzondering van de btw, worden hierbij meegeteld.

De prijs voor gas en elektriciteit is de eenheidsprijs (per kWh), inclusief alle kosten en heffingen, met uitzondering van de btw, die de aanvrager betaalt voor zijn verbruik tijdens de steunperiode. Deze prijs wordt voor elke maand afzonderlijk bepaald als het gemiddelde voor al de vestigingen van de aanvrager in het Vlaamse Gewest. De prijs wordt afzonderlijk bepaald voor gas en elektriciteit.

Het gas- en elektriciteitsverbruik zijn de totale maandelijkse verbruiken van gas en elektriciteit (in kWh) in de vestigingen van de aanvrager in het Vlaamse Gewest. Voor de berekening van de meerkost wordt maximaal 70% van het volume verbruikt gedurende dezelfde maand in 2021 in rekening gebracht.

De in aanmerking komende meerkost wordt berekend als de som van:

 • het gasverbruik(1) x (de gasprijs – 2x de referentieprijs voor gas)
 • het elektriciteitsverbruik(1) x (de elektriciteitsprijs – 2x de referentieprijs voor elektriciteit)

(1) Maximaal 70% van het volume in dezelfde maand van 2021

De in aanmerking komende meerkost wordt voor gas en elektriciteit afzonderlijk berekend voor de maanden oktober t.e.m. december 2022 en vervolgens opgeteld. Als de in aanmerking komende meerkost voor gas of elektriciteit voor een bepaalde maand negatief is, wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit aankoopt bij een aanverwante onderneming kan eveneens steun genieten

Kleinverbruikers met jaarlijks uitgelezen tellers voor gas of elektriciteit kunnen gebruik maken van de rekenmodule voor de berekening van de maandelijkse verbruiken en kosten. Het gebruik van deze rekenmodule is optioneel.

Steuncategorieën

De steunpercentages en steunplafonds worden bepaald voor 3 categorieën van ondernemingen. De steunplafonds worden berekend op ondernemings- en groepsniveau.

Steuncategorie a: ondernemingen in het algemeen

Deze categorie is van toepassing voor alle zelfstandigen (eenmanszaken) en alle rechtspersonen waarvoor het totaal van de energie-uitgaven in 2021 minder dan 3% bedroeg van de omzet in 2021. Ook energie-intensieve ondernemingen waarvoor de in aanmerking komende meerkost minder dan 50% van het operationeel verlies bedraagt, kunnen enkel onder deze categorie steun aanvragen.

Steuncategorie b: energie-intensieve ondernemingen

Een onderneming wordt als energie-intensief beschouwd indien het totaal van de energie-uitgaven voor gas en elektriciteit, inclusief alle kosten en heffingen (uitgezonderd de btw), in 2021 meer dan 3% bedroegen van de omzet in dat jaar. De energie-intensiteit wordt bepaald op basis van de omzet en het energieverbruik van de onderneming in zijn geheel. 

Energie-intensieve ondernemingen komen in aanmerking voor verhoogde steun op voorwaarde dat de in aanmerking komende meerkost ten minste 50% van het operationeel verlies bedraagt.

Steuncategorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren zoals opgenomen als bijlage I bij het tijdelijk crisiskader Oekraïne

De bijzonder getroffen sectoren betreffen onderdelen van de chemiesector, de staalsector, de papierindustrie, de voedingsindustrie, de textielsector, de kledingsector, de glasindustrie, de farmaceutische industrie, de fabricage van keramische producten, de bewerking van metalen en de productie van bouwmaterialen.

Een onderneming is actief in een vermelde (sub)sector als ze over een overeenstemmende RSZ- of btw-NACE-code beschikt in de Kruispuntbank van Ondernemingen of indien één of meer van de activiteiten die zij uitoefent in de vermelde (sub)sectoren meer dan 50% van haar omzet in 2021 heeft gegenereerd.

Energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in één of meer bijzonder getroffen (sub)sectoren, zoals bepaald in het tijdelijk crisiskader Oekraïne, komen in aanmerking voor verhoogde steun op voorwaarde dat de in aanmerking komende meerkost ten minste 50% van het operationeel verlies bedraagt. 

Voor steuncategorie b en c komen enkel rechtspersonen die een jaarrekening hebben neergelegd voor 2019, 2020 en 2021 en voor het kalenderjaar 2022 een jaarrekening zullen neerleggen, in aanmerking.

Steunpercentages per categorie

Steuncategorie a: ondernemingen in het algemeen

 • De steun bedraagt 25% van de in aanmerking komende meerkost.
 • Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal van 2022.
 • Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 500.000.

Steuncategorie b: energie-intensieve ondernemingen

 • De steun bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost.
 • Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal van 2022.
 • Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 4.000.000.

Steuncategorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren zoals opgenomen als bijlage I bij het tijdelijk crisiskader Oekraïne

 • De steun bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost.
 • Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal van 2022.
 • Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 7.500.000.

Steun voor één of meerdere bedrijfstakken van een energie-intensieve onderneming

Energie-intensieve ondernemingen die op ondernemingsniveau geen operationeel verlies hebben, maar wel op niveau van één of meerdere bedrijfstakken, kunnen voor deze bedrijfstak(ken) steun krijgen – zie ook voorwaarden. Enkel wanneer de in aanmerking komende meerkost van deze bedrijfstak minimaal 50% van het operationeel verlies van de bedrijfstak bedraagt, kan steun verleend worden.

De onderneming behoort tot steuncategorie b:

 • De steun per bedrijfstak bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost en maximaal 80% van het operationeel verlies van de bedrijfstak van het vierde kwartaal van 2022.
 • De steun bedraagt maximaal het verschil tussen 70% van één vierde van de EBITDA van de onderneming van het kalenderjaar 2021 en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 worden de EBITDA pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021.
 • Het maximale steunbedrag voor energie-intensieve ondernemingen die steun aanvragen voor één of meerdere bedrijfstakken bedraagt € 3.000.000 voor de onderneming en op groepsniveau.

De onderneming behoort tot steuncategorie c:

 • De steun per bedrijfstak bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost en maximaal 80% van het operationeel verlies van de bedrijfstak van het vierde kwartaal van 2022.
 • De steun bedraagt maximaal het verschil tussen 70% van één vierde van de EBITDA van de onderneming van het kalenderjaar 2021 en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 worden de EBITDA pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021.
 • Het maximale steunbedrag voor een energie-intensieve onderneming die actief is in één of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren en die steun aanvraagt voor een of meerdere bedrijfstakken bedraagt € 5.625.000 voor de onderneming en op groepsniveau.

Budget

Het budget voor deze steunmaatregel bedraagt € 125 miljoen.

In geval van overschrijding wordt het beschikbare budget pro rata uitbetaald aan de begunstigde ondernemingen na toepassing van de steunpercentages en steunplafonds.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail