Foto van Markus Spiske
Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Vervolgstappen

Bezwaar

Als je het niet eens bent met de genomen beslissing kan je steeds een gemotiveerd administratief bezwaar indienen per mail (energiesteun@vlaio.be) of per brief (Agentschap Innoveren en Ondernemen, Afdeling Steun Ondernemingen, Team Energiesteun, Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel).

Ben je niet akkoord met het antwoord op je bezwaar dan kan je in beroep gaan. Beroep wordt ingesteld bij de gewone burgerlijke rechtbank.

De vrederechter is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag € 5.000 of lager is.

De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag hoger is dan € 5.000.

Controle

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun onterecht werd aangevraagd of wanneer een te hoog steunbedrag werd uitbetaald, zal de uitbetaalde steun geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Indien de onterecht ontvangen steun meer dan € 300 bedraagt, zal het terug te betalen steunbedrag verhoogd worden met een administratieve kost van € 100.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun. Dit wordt meegedeeld per brief.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail