Foto van Markus Spiske

Energiesteun

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Terug naar Aanvraagprocedure

Specifieke situaties

Update 24 april 2023

Verkoop van zelf opgewekte elektriciteit

Eventuele vergoedingen voor geïnjecteerde overschotten van zelf opgewekte elektriciteit op basis van andere bronnen dan aardgas dienen niet in rekening gebracht te worden. Hieronder valt de injectie van tijdelijke overschotten van elektriciteit van PV-panelen, windturbines en generatoren (incl. WKK's) op basis van andere brandstoffen dan aardgas. Elektriciteit van deze bronnen, door de opwekker verkocht aan een aanverwante onderneming, komt niet in aanmerking voor steun aan deze aanverwante onderneming.

Indien deze vergoedingen verrekend zijn in de energiefacturen, dienen deze bedragen (opnieuw) bij de totale factuurkost (excl.btw) geteld te worden. De op te geven volumes voor elektriciteit zijn enkel deze voor afname. Injectievolumes dienen niet in mindering gebracht te worden.

Het terugdraaien van een teller in geval van een terugdraaiende teller (Ferraristeller) wordt beschouwd als een vergoeding. In dit geval geef je de volumes in zoals vermeld op de energiefacturen.

WKK's en andere elektriciteitsgeneratoren met aardgas als brandstof

Enkel de meerkost als eindgebruiker komt in aanmerking voor steun.

Vergoedingen ontvangen voor de verkoop van elektriciteit aan derden, worden afgetrokken van de elektriciteitskosten in de referentieperiode en de steunperiode. De verkochte volumes worden tevens afgetrokken van de volumes elektriciteit in de referentieperiode en de steunperiode. (rekenvoorbeeld WKK).

Meerkost van aangekochte warmte

Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit, aankoopt bij een aanverwante onderneming kan eveneens steun genieten.

In dit geval wordt de kost van de warmte bepaald als het verschil van de kosten voor aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van de warmte en de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit aan andere partijen dan de afnemers van de warmte.

Het gedeelte van de kosten voor aardgas of elektriciteit, gedragen door de aanverwante onderneming, voor het opwekken van deze warmte mag worden opgeteld bij de referentiekosten, het referentieverbruik en de kosten voor aardgas en elektriciteit van de onderneming welke de warmte afneemt. De effectief betaalde vergoeding voor de warmte is hier niet van belang.

In het geval de warmte door een warmte-krachtkoppeling (WKK) van een aanverwante onderneming wordt opgewekt, worden vergoedingen, door de aanverwante onderneming ontvangen voor de verkoop van elektriciteit, aan andere partijen dan de afnemers van de warmte, afgetrokken van de elektriciteitskosten in de referentieperiode en de steunperiode. De verkochte volumes worden tevens afgetrokken van de volumes elektriciteit in de referentieperiode en de steunperiode. (rekenvoorbeeld WKK)

In geen geval mogen dezelfde verbruiken voor aardgas of elektriciteit door meerdere ondernemingen in rekening gebracht worden voor energiesteun. Er kan telkens maar één eindverbruiker zijn.

Doorfacturatie van energiekosten

Doorfacturatie van energiekosten van aardgas en elektriciteit, geleverd door een externe energieleverancier is toegestaan. De ondernemer welke eindverbruiker is van de energie komt in aanmerking voor steun. Bij twijfel over de energievolumes of energiekosten, zal VLAIO zich baseren op de kosten en volumes zoals gefactureerd door de externe energieleverancier.

In geen geval mogen dezelfde verbruiken voor aardgas of elektriciteit voor meerdere ondernemingen in rekening gebracht worden voor energiesteun. Er kan telkens maar één eindverbruiker zijn.

Elektriciteit door de opwekker verkocht aan een aanverwante onderneming komt niet in aanmerking voor steun aan deze aanverwante onderneming.

Gedeeltelijk privé-gebruik

Indien het gefactureerde energieverbruik gedeeltelijk het privéverbruik van de zaakvoerder of zelfstandige betreft, dienen deze kosten en verbruiken pro rata gereduceerd te worden. Hierbij wordt dezelfde verdeelsleutel gebruikt als in de aangifte van de personen- of vennootschapsbelasting.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail