Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

De voorwaarden wijzigen op 1 juli. Lees meer

Welke ondernemingen en welke investeringen komen in aanmerkingen voor de Ecologiepremie+?

Wie komt in aanmerking?

De ecologiepremie wordt enkel toegekend aan ondernemingen die investeren in het Vlaamse Gewest.

Een onderneming:

 • is een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012;
 • heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
 • voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
 • oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
 • heeft geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn;
 • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten indien ze tot de doelgroep ervan behoort (doorgaans grote energieverbruikers > 0,1PJ);
 • heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Achterstallige schulden zijn schulden van € 3.000 of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd;
 • is niet in moeilijkheden volgens de Europese regels. De bepaling van de grootte van de onderneming gebeurt volgens de Europese kmo-definitie.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Er dient een keuze gemaakt te worden uit een technologieënlijst welke in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De weerhouden selectie bevat de meest performante technologieën, en de technologieën die het meeste bijdragen aan het behalen van de Vlaamse milieubeleidsdoelstellingen.

Volgende zaken komen in aanmerking voor steun:

 • Investeringen die voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën (pdf-versie);
 • Investeringen die gestart zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend en binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning en volledig gerealiseerd zijn binnen de 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning. Als startdatum geldt de vroegste datum, hetzij van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de leasingovereenkomst. Bijvoorbeeld: je dient de subsidieaanvraag in op 15 april 2023. In dat geval mag de investering ten vroegste starten op 1 mei 2023. Dien je in op 8 mei, dan mag de investering ten vroegste beginnen op 1 juni. Dat staat los van een eventuele goedkeuring van de subsidie.

De volgende investeringen komen niet voor steun in aanmerking:

 • de investeringen die wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan investeringen om te voldoen aan:
  • Europese of Vlaamse normen
  • verplichtingen in het kader van energie- en klimaatbeleid Vlaanderen (bijv. energie-audit, energiebalans, energieprestatieregelgeving
  • de voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning.
 • de installatiekosten van een technologie aangezien deze niet tot de essentiële investeringscomponenten behoren alsook overheadkosten en andere kosten die niet gerelateerd zijn aan de investering;
 • de ecologie-investeringen die vroeger zijn geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, en die verworven worden van: 
  • een onderneming waarin de steun aanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert;
  • een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steun aanvragende onderneming;
  • een verwante patrimoniumvennootschap;
 • de ecologie-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steun aanvragende onderneming;
 • de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom;
 • de ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden;
 • ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten en/of groenestroomcertificaten als vermeld in het Energiedecreet;
 • de ecologie-investeringen die onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen, vermeld in punt 6°;
 • de ecologie-investeringen met betrekking tot de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw;
 • de ecologie-investeringen die op een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.

Hieronder kan je de laatste versies van de limitatieve lijst downloaden. Oudere versies vraag je op via ecologiepremie@vlaio.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.