Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt er samengezeten met alle overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen:

 • het gemeentebestuur
 • het provinciebestuur (eventueel)
 • de betrokken Vlaamse administraties (OVAM, Ruimte & Erfgoed, Wegen en Verkeer, …)
 • eventuele betrokken federale administraties
 • De Lijn, de NMBS, …
 • private partijen
 •  …

Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar worden alle knelpunten van het project gezamenlijk besproken. Indien er een oplossing kan gevonden worden, worden de afspraken daarrond in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt.

Brownfields - Wie doet wat?

De Vlaamse Regering en de minister bevoegd voor economie

Een brownfieldconvenant zal steeds door de voogdijministers van de betrokken Vlaamse administraties mee ondertekend worden. Daarnaast worden een aantal beslissingen in het proces genomen door de Vlaamse Regering:

 • De voorlopige goedkeuring en de start van de publieke consultatie;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant;
 • Het stopzetten van een brownfieldconvenant (wanneer de doelstellingen al dan niet bereikt zijn).

De minister bevoegd voor economie staat in voor het nemen van de volgende beslissingen in het proces:

 • De ontvankelijkheid en gegrondheid van de ingediende dossiers;
 • Het eventueel stopzetten van onderhandelingen wanneer de onderhandelingen geen perspectief bieden op het afsluiten van een convenant;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant.

De brownfieldcel

De samenstelling en de opdrachtomschrijving van de Brownfieldcel wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant.

Deze brownfieldcel bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse administraties die bij brownfieldprojecten betrokken zijn, een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Omgeving. De Brownfieldcel heeft als opdrachten:

 1. de organisatie van de onderhandelingen met het oog op de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 2. de Vlaamse Regering te adviseren over de goedkeuring van een ontwerp van brownfieldconvenant;
 3. de Vlaamse Regering adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant wanneer het openbaar onderzoek aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 4. de Vlaamse minister bevoegd voor Economie te adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant, wanneer het openbaar onderzoek geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 5. de belangen van het Vlaamse Gewest bewaken bij de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 6. de gelijke behandeling van de aanvragers van brownfieldconvenanten bewaken
 7. de principes van behoorlijk bestuur bij de totstandkoming van een brownfieldconvenant bewaken;
 8. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie adviseren bij de opvolging van afgesloten brownfieldconvenanten;
 9. onderhandelaars van brownfieldconvenanten voordragen aan de Vlaamse Regering;
 10. de onderhandelaars jaarlijks evalueren;
 11. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie te adviseren over de taken van de onderhandelaars.

De onderhandelaars

Om praktische redenen, worden de onderhandelingen voor het tot stand komen van een brownfieldconvenant geleid door een door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar.

De opdrachtomschrijving van de onderhandelaars wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant:

 • het opvolgen van de beslissingen over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraagdossiers met het verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant;
 • voor de ontvankelijk en gegrond verklaarde aanvraagdossiers, het afstemmen van de standpunten en posities van de betrokken Vlaamse administraties, de regisseurs en de actoren met het oog op de totstandkoming van evenwichtige brownfieldconvenanten;
 • als voorzitter van een projectstuurgroep van een gesloten brownfieldconvenant, zorgen voor een neutraal en vertrouwenwekkend kader waarin het brownfieldproject kan gerealiseerd worden, en in voorkomend geval, bemiddelend optreden bij conflicten;
 • het tijdig, volledig en correct rapporteren over de eigen werkzaamheden aan de Brownfieldcel.

Momenteel zijn er vijf zulke onderhandelaars actief:

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zorgt voor de administratieve ondersteuning van het hele proces via de oprichting van een Permanent Secretariaat zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant met volgende taken:

 1. ondersteuning van de werking van de Brownfieldcel;
 2. de voorbereiding en organisatie van projectoproepen, met inbegrip van de beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking bij de behandeling van de aanvragen;
 3. de beleidsrapportering.

Ieder ingediend project krijgt bovendien een medewerker van het agentschap toegewezen, welke tevens als contactpersoon kan dienen voor de projectontwikkelaars.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Indiening aanvraagdossier

Voor de 7e oproep kunnen dossiers worden ingediend van 4 september tot en met 3 november 2017, uiterlijk om 16 uur.

Ondertekening aanvraagdossier

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden ingesteld en ondertekend.

Bij een brownfieldproject kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen:

 • alle betrokken projectontwikkelaars;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersoon die op grond van een eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersoon die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.

Eén van de actoren moet optreden als aanspreekpunt voor de overheid in het kader van het verdere verloop van het dossier. In de aanvraag wordt deze actor als penvoerende actor aangeduid.

Maken één of meerdere van de projectgronden van de aanvraag het voorwerp uit van een definitief vastgesteld onteigeningsplan, dan zal de onteigenende overheid, en niet de onteigende, dienen op te treden als actor bij het betreffende brownfieldproject.

Samenstelling aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag dient verplicht te gebeuren middels het aanvraagformulier. Alle onderdelen van het aanvraagformulier dienen zorgvuldig te worden ingevuld en waar gevraagd gedocumenteerd.

Het aanvraagformulier wordt aangevuld met bijlagen. Volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Een powerpointpresentatie waarin de inhoud van het project wordt weergegeven;
 • Een kadastraal plan met afbakening van het projectgebied + een opsomming (tabelvorm) van alle (delen van) percelen die in het projectgebied gelegen zijn, met aanduiding van de actuele eigenaar en de in het projectgebied opgenomen oppervlakte. Ter staving van de eigendomstitels dient per perceel een recent (minder dan 2 maand oud bij indiening van project) kadastraal plan en legger te worden toegevoegd. Mogelijke gekende afwijkingen ten opzichte van deze recente documenten dienen reeds te worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt ter toetsing van de 70%-regel (artikel 8 §1 decreet brownfieldconvenanten).
 • Een financieel plan waarin de projectstructuur duidelijk is uitgetekend en waarop de haalbaarheid van het project kan worden beoordeeld. Het financieel plan moet ook inzicht geven in de financieringstrategie (financieringstechniek, inbreng eigen middelen versus externe middelen, …) voor het project. Hiervoor kan het sjabloon ‘financieel plan’ worden gebruikt.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeente(n) op wiens grondgebied de onroerende goederen gelegen zijn dat zij kennis heeft/hebben genomen van de inhoud van de aanvraag en wenst/wensen mee te werken aan de totstandkoming van het brownfieldproject.
 • Voor brownfieldprojecten waarbij (delen van) de projectgronden (potentieel) zijn verontreinigd: de reeds beschikbare stukken aangaande deze (potentiële) verontreiniging (vb. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, …). De conclusies van deze onderzoeken volstaan; 
 • Bij de aanvraag wordt aangegeven welke duurzaamheidstool geselecteerd wordt op basis waarvan een optimalisatietraject kan worden uitgezet op maat van het project indien dit tijdens de beoordeling van het project opportuun geacht wordt. Enkele tools die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn

Voorstelling van het project

Het aanvraagdossier bevat een powerpointpresentatie van het project. Deze presentatie omvat maximaal 10 slides met de volgende inhoud:

 • naam van het project (gemeente + sitenaam);
 • korte voorstelling van de projectindiener en het projectteam;
 • voorstelling van de projectpartners;
 • ligging van het project t.o.v. het Gewestplan, RUP, BPA;
 • korte voorstelling van het project zelf, eventueel aangevuld met plannen of 3D-schetsen en grafische weergave huidige eigendomssituatie;
 • financieel plan;
 • projectplanning met milestones;
 • mogelijke bedreigingen en risico’s die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het project;
 • vragen en wensen van de projectindiener.

De indieners worden gevraagd het project toe te lichten aan een ambtelijke werkgroep:

Voor de aanvragen tot en met 3 november 2017 ingediend is er een toelichting voorzien in november 2017. Voor volledig verklaarde dossiers zal de penvoerende actor een uitnodiging ontvangen met vermelding van datum, uur, locatie.

Voorgaande oproepen

 • 6e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 3.04.2015)
 • 5e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 4.06.2014)
 • 4e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 18.04.2013)
 • 3e oproep tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 15.03.2012)
 • 2e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 12.03.2010)
 • 1e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 06.08.2007)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail