Wanneer worden de subsidies uitbetaald?

Ook de uitbetaling van de subsidies verschilt naargelang men subsidie aanvraagt voor voortraject, infrastructuur of beheer.

Voortraject

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in drie schijven:

 • een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • het document waaruit blijkt dat het voortraject gestart is;
 • een tweede schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een inhoudelijk voortgangsrapport van het voortraject,
  • het bewijs dat 50% van de totale kostprijs gebruikt werd;
 • het saldo wordt ten laatste zes maanden na beëindiging van het voortraject uitbetaald op voorlegging van:
  • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een financieel eindverslag van het voortraject,
  • een inhoudelijk eindverslag van het voortraject,
  • de uitgevoerde studies en plan van aanpak van het probleemgebied.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt en voor welke werken je dit doet.

Infrastructuur

De subsidie voor de (her)aanleg wordt uitbetaald in 2 schijven.

Voorschot

Een voorschot van 60% op het al dan niet aangepaste subsidiebedrag kan door de begunstigde opgevraagd worden op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
 • een kopie van het borgstellingbewijs van de aannemer,
 • de vorderingsstaten en de facturen waaruit blijkt dat het bedrag van de uitgevoerde werken, vermeerderd met de contractuele herzieningen, ten minste 20 % van het goedgekeurde en voor subsidiëring aanvaarde gunningsbedrag beloopt.

Eindafrekening

De begunstigde vraagt uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken de uitbetaling van het saldo op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
 • de eindstaat,
 • de lijst met alle verletdagen,
 • de vorderingsstaten en de betalingsbewijzen,
 • het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken,
 • een geactualiseerde kosten-batenanalyse voor zover vereist bij de dossiersamenstelling.

De eindafrekening wordt berekend op basis van de reëel gemaakte subsidiabele kosten die bewezen worden met de bovenvermelde documenten. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan bij verzuim door de begunstigde, na aanmaning, zelf overgaan tot afsluiting van het dossier met de gegevens waarover het Agentschap beschikt. Vóór het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert het Agentschap Innoveren & Ondernemen een inspectie bij de begunstigde. Als daaruit blijkt dat een project, aanvaard op basis van een kosten-batenanalyse, tóch rendabel blijkt te zijn of een hoger rendement haalt dan verwacht, dan wordt de reeds toegekende subsidie verminderd tot het toegelaten rendement.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt en voor welke werken je dit doet.

Beheer

De subsidie voor het beheer wordt uitbetaald in 5 jaarlijkse schijven:

 •  de 1e en 2e schijf telkens op basis van:
  • de aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag;
 • de 3e schijf na het derde jaar als minstens 20% van de subsidiabele kosten uitgevoerd zijn, op voorlegging van:
  • de aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met o.a. een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken;
 • de 4e schijf na het vierde jaar als minstens 50% van de subsidiabele kosten uitgevoerd zijn, op voorlegging van:
  • een aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met o.a. een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken;
 • het saldo kan aangevraagd worden na het vijfde jaar op voorlegging van:
  • een aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer,
  • een inhoudelijk en financieel eindverslag met het bewijs van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken.

Het saldo wordt bepaald na inspectie door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt en voor welke werken je dit doet.

Inspectie

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt over een afdeling Inspectie die alle gesubsidieerde dossiers controleert. Voor bedrijventerreinen worden de volgende aspecten gecontroleerd:

 • voortraject,
 • audit ontwikkelaar,
 • subsidieberekening voor de infrastructuur,
 • beheer.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail