Evolis in Kortrijk in aanbouw

Bedrijventerreinen

Wanneer worden de subsidies uitbetaald?

Ook de uitbetaling van de subsidies verschilt naargelang men subsidie aanvraagt voor voortraject of de (her)aanleg van een bedrijventerrein.

De informatie op deze pagina geldt voor subsidiedossier goedgekeurd na september 2019. Werd je subsidie toegekend op basis de subsidiebesluiten van 24 mei 2013 (gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2016) of van 16 mei 2007? Dan vind je alle noodzakelijke info voor deze oudere dossiers hier.

Voortraject

Na goedkeuring van de subsidie krijgt de begunstigde een e-mail met een link naar formulieren op de website om de betalingen op te vragen.

De subsidie wordt uitbetaald in drie schijven:

 • een eerste schijf van 30% uiterlijk één jaar na de beslissing tot toekenning van de subsidie
 • een tweede schijf van 30% als 50% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd is
 • het saldo als 100% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd en gerealiseerd is.

Volgende documenten moeten toegevoegd worden:

 • de eerste schijf:
  • het verslag van de eerste stuurgroep
  • de bestekken, de offertes en, als dat van toepassing is, de gunningsverslagen van de kosten die in aanmerking komen
 • de tweede schijf:
  • een inhoudelijk voortgangsrapport
  • de facturen die aantonen dat 50% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd is
 • het saldo:
  • de resultaten van de haalbaarheidsstudies en de procesbegeleiding
  • een plan van aanpak van de site
  • de facturen die aantonen dat 100% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd en gerealiseerd is
  • indien van toepassing de tijdsregistratie en de loonfiches van de interne personeelsleden:
   • bij indiensttreding van een personeelslid toegewezen aan het project: de loonfiche van de eerste maand en voor de verdere duur van het project: de loonfiches van de maand januari
   • voor reeds in dienst zijnde personeelsleden: de loonfiches van januari voor de duurtijd van het project.

De aanvraag tot uitbetaling van het saldo moet ingediend worden binnen zes maanden nadat het subsidiedossier is afgesloten. Het subsidiedossier wordt afgesloten vijf jaar na de beslissing tot toekenning van de subsidie. Deze termijn kan met maximaal één jaar verlengd worden op voorwaarde dat er voor het verlopen van de termijn een gemotiveerde aanvraag tot verlenging wordt ingediend bij VLAIO.

(Her)aanleg van een bedrijventerrein

Na goedkeuring van de subsidie krijgt de begunstigde een e-mail met een link naar formulieren op de website om de betalingen op te vragen.

De subsidie voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen wordt uitbetaald in 2 schijven:

 • een voorschot van 60% als ten minste 20% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd is
 • het saldo als 100% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd en gerealiseerd is.

Het saldo moet aangevraagd worden binnen één jaar na de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde kosten en binnen vijf jaar na de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Deze termijnen kunnen verlengd worden indien voor het verlopen van de termijn een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend. De administrateur-generaal beslist over de verlenging van de termijnen.

Volgende documenten moeten toegevoegd worden bij de betalingsaanvragen:

 • voorschot: de facturen die aantonen dat 20% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd zijn
 • saldo:
  • de eindstaat
  • het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken
  • een geactualiseerde kosten-batenanalyse voor volgende projecten:
   • onrendabele greenfields
   • strategische projecten
   • brownfields met een verhoogd subsidiepercentage
   • projecten waarbij bijkomende werken werden gesubsidieerd
  • de facturen die aantonen dat 100% van de kosten die in aanmerking komen, gefactureerd en gerealiseerd zijn.

VLAIO kan bij verzuim door de begunstigde, na aanmaning, zelf overgaan tot afsluiting van het dossier met de gegevens waarover VLAIO beschikt. Vóór het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert VLAIO een inspectie bij de begunstigde. Als daaruit blijkt dat een project, aanvaard op basis van een kosten-batenanalyse, tóch rendabel blijkt te zijn of een hoger rendement haalt dan verwacht, dan wordt de reeds toegekende subsidie verminderd tot het toegelaten rendement.

Inspectie

VLAIO beschikt over een inspectiedienst die alle gesubsidieerde dossiers controleert. Voor bedrijventerreinen worden de volgende aspecten gecontroleerd:

 • voortraject
 • audit ontwikkelaar
 • subsidieberekening voor de infrastructuur

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.