Evolis in Kortrijk in aanbouw

Bedrijventerreinen

Terug naar Vervolgstappen

Vervolgstappen oudere dossiers

Hier vind je alle info voor lopende subsidiesdossiers toegekend op basis de subsidiebesluiten van 24 mei 2013 (gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2016) of van 16 mei 2007.

Subsidies toegekend op basis het subsidiebesluit van 24 mei 2013, gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2016

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering

Ministerieel besluit

Vervolgaanvragen lopende dossiers (her)aanleg van bedrijventerreinen

Er kunnen geen subsidies meer aangevraagd worden voor voortrajecten of voor het beheer van bedrijventerreinen.

Indien het bedrijventerrein gefaseerd wordt aangelegd of in de toekomst worden nog subsidiabele werken uitgevoerd waarvoor men nog geen subsidies heeft aangevraagd dan kan men voor de reeds goedgekeurde subsidiedossiers een vervolgaanvraag indienen.

Deze aanvraag moet ministens volgende documenten bevatten:

 • de officiële aanvraag
 • het bestek en de raming van de uit te voeren werken
 • de goedkeuring van de stukken door het bevoegde bestuursorgaan.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vanaf 1 februari 2020 zal de beslissing tot steuntoekenning schriftelijk gecommuniceerd worden per e-mail.

Na het toekennen van de subsidie kan de aanbestedingsprocedure ingezet worden. De resultaten van de aanbesteding worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen meegedeeld zodat desgevallend het toegekende bedrag kan aangepast worden.

De volgende stukken worden ingediend:

 • het bestek en de raming, indien gewijzigd
 • een fotokopie van de geselecteerde offerte
 • het verslag van de aanbesteding of van de offerteaanvraag.

De ontwikkelaar hoeft niet te wachten op een akkoord van het Agentschap Innoveren & Ondernemen om opdracht te kunnen geven tot het uitvoeren van de werken.

De ontwikkelaar heeft er alle belang bij om elke wijziging aan het oorspronkelijk ingediende project inclusief de meerwerken te melden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Niet aanvaarde en al uitgevoerde werken worden niet gesubsidieerd. Een wijziging die een meeruitgave van 10% of meer tot gevolg heeft, dient gemeld te worden op basis van het bestek en de raming van de meerwerken.

Betalingen subsidies voortrajecten

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in drie schijven:

 • een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • het document waaruit blijkt dat het voortraject gestart is
 • een tweede schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een inhoudelijk voortgangsrapport van het voortraject
  • het bewijs dat 50% van de eerste schijf gebruikt werd
 • het saldo wordt ten laatste zes maanden na beëindiging van het voortraject uitbetaald op voorlegging van:
  • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een financieel eindverslag van het voortraject
  • een inhoudelijk eindverslag van het voortraject
  • de uitgevoerde studies en plan van aanpak van het probleemgebied.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je een 1e of 2e schijf of het saldo opvraagt. 

Betalingen subsidies (her)aanleg van bedrijventerreinen 

De subsidie voor de (her)aanleg wordt uitbetaald in 2 schijven: het voorschot en het saldo.

Een voorschot van 60% op het al dan niet aangepaste subsidiebedrag kan door de begunstigde opgevraagd worden op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
 • een kopie van het borgstellingbewijs van de aannemer
 • de vorderingsstaten en de facturen waaruit blijkt dat het bedrag van de uitgevoerde werken, vermeerderd met de contractuele herzieningen, ten minste 20 % van het goedgekeurde en voor subsidiëring aanvaarde gunningsbedrag beloopt.

De begunstigde vraagt uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken de uitbetaling van het saldo op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
 • de eindstaat
 • de lijst met alle verletdagen
 • de vorderingsstaten en de betalingsbewijzen
 • het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken
 • een geactualiseerde kosten-batenanalyse voor zover vereist bij de dossiersamenstelling.

De eindafrekening wordt berekend op basis van de reëel gemaakte subsidiabele kosten die bewezen worden met de bovenvermelde documenten. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan bij verzuim door de begunstigde, na aanmaning, zelf overgaan tot afsluiting van het dossier met de gegevens waarover het Agentschap beschikt. Vóór het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert het Agentschap Innoveren & Ondernemen een inspectie bij de begunstigde. Als daaruit blijkt dat een project, aanvaard op basis van een kosten-batenanalyse, tóch rendabel blijkt te zijn of een hoger rendement haalt dan verwacht, dan wordt de reeds toegekende subsidie verminderd tot het toegelaten rendement.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt en voor welke werken je dit doet.

Betalingen beheersubsidies

De subsidie voor het beheer wordt uitbetaald in 5 jaarlijkse schijven:

 • de 1e en 2e schijf telkens op basis van:
  • de aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag
 • de 3e schijf na het derde jaar als minstens 20% van de subsidiabele kosten uitgevoerd zijn, op voorlegging van: 
  • de aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met o.a. een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken
 • de 4e schijf na het vierde jaar als minstens 50% van de subsidiabele kosten uitgevoerd zijn, op voorlegging van:
  • een aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met o.a. een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken
 • het saldo kan aangevraagd worden na het vijfde jaar op voorlegging van:
  • een aanvraag met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een inhoudelijk en financieel eindverslag met het bewijs van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken.

Het saldo wordt bepaald na inspectie door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan welke schijf je opvraagt. 

Subsidies toegekend op basis het subsidiebesluit van 16 mei 2007

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering

Ministerieel besluit

Vervolgaanvragen lopende dossiers (her)aanleg van bedrijventerreinen

Er kunnen geen subsidies meer aangevraagd worden voor voortrajecten.

Indien het bedrijventerrein gefaseerd wordt aangelegd of in de toekomst worden nog subsidiabele werken uitgevoerd waarvoor men nog geen subsidies heeft aangevraagd dan kan men voor de reeds goedgekeurde subsidiedossiers een vervolgaanvraag indienen.

De aanvraag van de principiële subsidie moet ministens volgende documenten bevatten:

 • de officiële aanvraag,
 • het bestek, de plannen en de raming van de uit te voeren werken,
 • de goedkeuring van de stukken door het bevoegde bestuursorgaan.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vanaf 1 februari 2020 zal de beslissing tot steuntoekenning schriftelijk gecommuniceerd worden per e-mail.

Na het toekennen van de principiële subsidie kan de aanbestedingsprocedure ingezet worden. De resultaten van de aanbesteding worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen meegedeeld zodat desgevallend het toegekende bedrag kan aangepast worden.

De volgende stukken worden ingediend:

 • de aanvraag van de definitieve subsidie
 • het bestek en de raming, indien gewijzigd
 • een fotokopie van de geselecteerde offerte
 • het verslag van de aanbesteding of van de offerteaanvraag.

De ontwikkelaar moet wachten op de toekenning van de definitieve subsidie om opdracht te kunnen geven tot het uitvoeren van de werken.

De ontwikkelaar heeft er alle belang bij om elke wijziging aan het oorspronkelijk ingediende project inclusief de meerwerken te melden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Niet aanvaarde en al uitgevoerde werken worden niet gesubsidieerd. Een wijziging die een meeruitgave van 10% of meer tot gevolg heeft, dient gemeld te worden op basis van het bestek en de raming van de meerwerken.

Aanvraag subsidie beheer

De subsidie voor het beheer wordt aangevraagd ten laatste bij het indienen van het laatste eindafrekeningsdossier van het gesubsidieerde bedrijventerrein.

Op basis van artikel 16 van het subsidiebesluit bedraagt de subsidie voor het beheer 10% van de subsidiabele investeringskosten. Dit is een maximumpercentage dat gelezen moet worden in combinatie met de artikels 18, 22 en 38: de subsidie wordt beperkt tot de bewezen kosten. Deze kosten worden geraamd bij de indiening van het subsidiedossier.

De subsidie voor het beheer is te zien als een incentive om een degelijk beheer te voeren.

Uiteraard is beheer nodig gedurende de volledige levensduur van een bedrijventerrein. Voor de berekening van de subsidie worden om pragmatische redenen de kosten voor het beheer geraamd over een periode van 5 jaar, vrij te kiezen door de ontwikkelaar. Zowel kosten als baten moeten aangegeven worden bij de subsidieaanvraag voor het beheer. De subsidie zal op deze raming berekend worden.

Vanaf 1 februari 2020 zal de beslissing tot steuntoekenning schriftelijk gecommuniceerd worden per e-mail.

Waaruit moet het beheer minimaal bestaan?

 • een duurzaam onderhoud van zowel het openbaar als het privaat domein
 • de speciale aspecten die een weerslag hebben op het beheer en die het gevolg zijn van het (her)inrichtingsplan 
 • het opvolgen van de bouw-en exploitatieverplichtingen
 • het toezicht op de CO2-neutraliteitsverplichting
 • het opvolgen van de economische bestemming van de verkochte/verhuurde kavels en van de andere gebruiksvoorwaarden
 • de terugkoopverplichtingen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De kosten voor administratie, personeel, uitbesteding en niet te recupereren onderhoudskosten die kunnen toegewezen worden aan het voormelde beheer aangevuld met elke bijkomende vorm van terreinbeheer die door de ontwikkelaar of de beheerder (die het beheer van de ontwikkelaar heeft overgenomen) gevoerd wordt.

Let wel!

Alle beheertaken waarvoor kosten worden ingediend moeten hun oorsprong vinden in het inrichtings-, uitgifte- en beheerplan, gevoegd bij de aanvraag tot subsidiëring van het bedrijventerrein tenzij het Agentschap Innoveren & Ondernemen het anders aanvaard heeft.

Voorbeelden van kosten die aanvaard worden:

 • toezicht op de bouwplannen/groenplannen van de bedrijven om de beeldkwaliteit te bewaken
 • toezicht onderhoud van het privaat domein
 • toezicht naleving contractenvoorwaarden en CO2-neutraliteit
 • organisatie van een parkmanagement
 • kosten voor begeleiding van de bedrijven inzake energiescans
 • contracten voor veiligheid
 • de kosten voor de inzet van het eigen personeel van de overheidsbesturen:
  • het werd als zodanig beslist door de Vlaamse Regering
  • de eisen inzake beheer van een bedrijventerrein nemen toe
  • de subsidie is beperkt tot 5 jaar
  • nadien moet het beheer van het gesubsidieerde bedrijventerrein deel gaan uitmaken van het normale takenpakket.

Welke kosten komen niet aanmerking?

 • gewone onderhoudskosten voor de wegenis en de groenaanleg. Gebruikelijk worden deze overgedragen aan de gemeentebesturen die instaan voor het onderhoud. Worden ze niet overgedragen aan de gemeente dan wordt er gebruikelijk een onderhoudskost aangerekend aan de bedrijven
 • de kosten voor promotie, marketing en uitgifte van het terrein

Er wordt aan herinnerd dat bepaalde beheerskosten kunnen uitbesteed worden of dat het volledige beheer kan overgenomen worden door de in artikel 18§1 opgesomde publiekrechtelijke rechtspersoon. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wil op die manier de samenwerking bevorderen tussen private partners die een terrein aanleggen en publieke partners die het lange termijnbeheer overnemen of omgekeerd. De natuurlijke partners in dit verband zijn de intercommunales of de gemeenten die sturend kunnen optreden voor het economisch beleid op bedrijventerreinen die tot hun bevoegdheid behoren of die op hun grondgebied gelegen zijn.

Betalingen subsidies voortrajecten

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in drie schijven:

 • een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • het document waaruit blijkt dat het voortraject gestart is
 • een tweede schijf van 30% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van:
  • een aanvraag tot uitbetaling met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een inhoudelijk voortgangsrapport van het voortraject
  • het bewijs dat 50% van de totale kostprijs gebruikt werd
 • het saldo wordt ten laatste zes maanden na beëindiging van het voortraject uitbetaald op voorlegging van:
  • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
  • een financieel eindverslag van het voortraject
  • een inhoudelijk eindverslag van het voortraject
  • de uitgevoerde studies en plan van aanpak van het probleemgebied.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je de 1e of 2e schijf of het saldo opvraagt.

Betalingen subsidies (her)aanleg van bedrijventerreinen 

De subsidie voor de (her)aanleg wordt uitbetaald in 2 schijven: het voorschot en het saldo.

Een voorschot van 60% op het al dan niet aangepaste subsidiebedrag kan door de begunstigde opgevraagd worden op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
 • een kopie van het borgstellingbewijs van de aannemer
 • de vorderingsstaten en de facturen waaruit blijkt dat het bedrag van de uitgevoerde werken, vermeerderd met de contractuele herzieningen, ten minste 20 % van het goedgekeurde en voor subsidiëring aanvaarde gunningsbedrag beloopt.

De begunstigde vraagt uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken de uitbetaling van het saldo op voorlegging van:

 • de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer
 • de eindstaat
 • de lijst met alle verletdagen
 • de vorderingsstaten en de betalingsbewijzen
 • het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken.

De eindafrekening wordt berekend op basis van de reëel gemaakte subsidiabele kosten die bewezen worden met de bovenvermelde documenten. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan bij verzuim door de begunstigde, na aanmaning, zelf overgaan tot afsluiting van het dossier met de gegevens waarover het Agentschap beschikt. Vóór het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert het Agentschap Innoveren & Ondernemen een inspectie bij de begunstigde. Als daaruit blijkt dat een project, aanvaard op basis van een kosten-batenanalyse, tóch rendabel blijkt te zijn of een hoger rendement haalt dan verwacht, dan wordt de reeds toegekende subsidie verminderd tot het toegelaten rendement.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt en voor welke werken je dit doet.

Betalingen beheersubsidies

De uitbetaling van de subsidie voor het beheer gebeurt in 2 schijven zoals van toepassing voor de andere subsidiabele werken. Een voorschot van 60%  kan aangevraagd worden nadat 20% van de subsidiabele kosten werden uitgevoerd. Het saldo wordt betaald nadat de gekozen periode van 5 jaar verlopen is, op voorlegging van de bewijsstukken en na inspectie.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail telkens het dossiernummer en de naam van het bedrijventerreinen. Geef in de tekst van je mail duidelijk aan of je het voorschot of het saldo opvraagt.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.