Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De procedure verschilt of je subsidie aanvraagt voor een voortraject, infrastructuur of beheer van een bedrijventerrein.

Voortraject

Vooraleer de procedure voor een voortraject kan gestart worden organiseert de begunstigde een vooroverleg met eventueel op verzoek van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ook een terreinbezoek. Van het vooroverleg dient een verslag opgesteld te worden dat door de aanwezige partijen moet aanvaard worden.

De subsidie wordt aangevraagd op voorlegging van:

 • het aanvraagformulier,
 • een gedetailleerde kostenraming,
 • het tijdpad voor de realisatie van het voortraject,
 • een overzicht van de planologische bestemmingen en de gebiedsspecifieke beschermingsstatuten van de gronden en hun omgeving.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Op straffe van gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie moeten alle wijzigingen aan het oorspronkelijke voorstel vooraf bij het agentschap aangevraagd en verantwoord worden.

Infrastructuur

Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

Vooroverleg

Het vooroverleg handelt minstens over:

 • het project met inbegrip van de rendabiliteit,
 • de kwaliteit,
 • de timing,
 • de subsidieaanvraag,
 • de subsidiabele werken,
 • de subsidievoorwaarden,
 • de procedure.

Op vraag van het agentschap kan het eventueel wenselijk zijn om een terreinbezoek te organiseren. Indien nodig kan een tweede vooroverleg gevraagd worden om de naleving van de subsidievoorwaarden te kunnen evalueren. Van het vooroverleg dient er altijd een verslag opgemaakt te worden dat door de aanwezigen moet aanvaard worden.

Aanvraag subsidie

Na het vooroverleg kan de subsidie aangevraagd worden op voorlegging van:

 • de officiële aanvraag,
 • het bestek en de raming van de werken,
 • de goedkeuring van de stukken door het bevoegde bestuursorgaan.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Bij de eerste subsidieaanvraag moet ook basisdossier gevoegd worden, samengesteld als volgt:

 • het aanvraagformulier,
 • het (her)inrichtings-, uitgifte-en beheerplan,
 • CO2-neutraliteitsplan,
 • het ontwerp van terbeschikkingstellingsakte,
 • een verklaring eigenaar te zijn van de gronden of de contracten waarbij een zakelijk recht werd bekomen of waarbij een PPS-overeenkomst werd afgesloten,
 • een engagementsverklaring dat de gesubsidieerde infrastructuur en bijhorende gronden gratis zullen afgestaan worden aan het openbaar domein,
 • een verklaring op de hoogte te zijn van artikel 11 t/m 14 van de wet van16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidie en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof; •    een verklaring op de hoogte te zijn van artikel 53 tot en met 57 van het decreet van 8 juli 2011 houdende de regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof,
 • het bewijs dat het gebied in kwestie de juiste bestemming conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening heeft.

Bij de aanvraag van de basissubsidie voor terreinen waarvan de grondexploitatie onrendabel is, moet ook een kosten-batenanalyse gevoegd worden, samengesteld als volgt:

 • aan de kostenzijde:
  • de waarde van de gronden en gebouwen die opgenomen zijn in het project,
  • de raming van de onroerende investeringen nodig om het project te realiseren,
  • de kosten van het archeologisch (voor)onderzoek met inbegrip van de rapportering, beperkt tot 30.000 euro per ha,
  • een rendement van maximaal 2% boven de risicovrije rentevoet;
 • aan de batenzijde:
  • alle toegekende subsidies, uitgezonderd de subsidies op basis van het subsidiebesluit bedrijventerreinen,
  • de opbrengsten van het bouwrijpe aanbod.

Bij de aanvraag van subsidies voor andere dan de subsidiabele werken moet naast de bovenvermelde stukken ook het volgende toegevoegd worden:

 • een kosten-batenanalyse met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde,
 • een gemotiveerde nota die aantoont dat de bijkomende werken bijdragen tot de duurzame (her)ontwikkeling van het terrein en dat ze een impact hebben op de rentabiliteit.

Bij de aanvraag van subsidies hoger dan de basissubsidie moet toegevoegd worden:

 • een kosten-batenanalyse, met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde, die aantoont dat het project ongeacht de verschillende ontwikkelingsvarianten om de rentabiliteit te verhogen onrendabel blijft.

Bij de subsidieaanvraag voor projecten waarvoor gebouwen moeten verworven worden met een negatieve impact op de latere verkoopprijs/m² moet een kostenraming van de betrokken gebouwen toegevoegd worden.

De basissubsidies voor brownfields, verouderde bedrijventerreinen, strategische bedrijventerreinen en voor terreinen die wegens de aankoop van gebouwen onrendabel zijn, worden toegekend door de administrateur-generaal.

Volgende subsidie worden toegekend door de minister:

 • de basissubsidies voor terreinen die in functie van de grondexploitatie onrendabel zijn,
 • de verhoogde subsidies,
 • de subsidies voor werken andere dan de opgelijste subsidiabele werken.

Aanbestedingsprocedure

Na het toekennen van de subsidie kan de aanbestedingsprocedure ingezet worden. De resultaten van de aanbesteding worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen meegedeeld zodat desgevallend het toegekende bedrag kan aangepast worden.

De volgende stukken worden ingediend:

 • het bestek en de raming, indien gewijzigd,
 • een fotokopie van de geselecteerde offerte,
 • het verslag van de aanbesteding of van de offerteaanvraag.

De ontwikkelaar hoeft niet te wachten op een akkoord van het Agentschap Innoveren & Ondernemen om opdracht te kunnen geven tot het uitvoeren van de werken.

De ontwikkelaar heeft er alle belang bij om elke wijziging aan het oorspronkelijk ingediende project inclusief de meerwerken te melden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Niet aanvaarde en al uitgevoerde werken worden niet gesubsidieerd. Een wijziging die een meeruitgave van 10% of meer tot gevolg heeft, dient gemeld te worden op basis van het bestek en de raming van de meerwerken.

Beheer

De subsidie wordt aangevraagd op basis van een dossier samengesteld als volgt:

 • een aanvraagformulier,
 • een gedetailleerde kostenraming,
 • een uitgifte-, beheer- en CO2-neutraliteitsplan.

Gelieve de aanvraag te mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Deze laatste moeten niet opnieuw opgestuurd worden als de beheersubsidie aangevraagd wordt in het kader van recent gesubsidieerde infrastructuur op een bedrijventerrein.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail