Evolis in Kortrijk in aanbouw

Bedrijventerreinen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De procedure verschilt of je subsidie aanvraagt voor een voortraject of (her)aanleg van een bedrijventerrein.

Algemeen

Raadpleeg zeker de handleiding met praktische richtlijnen over de digitale indiening van een subsidiedossier.

De aanvraag moet ingediend en dus ondertekend worden door de gemachtigde van de organisatie (algemeen directeur, burgemeester,…) en niet door de medewerker die het project opvolgt. De medewerker kan wel de aanvraag voorbereiden en invullen. Daarna moet de medewerker de e-mail met de link met de subsidieaanvraag doormailen naar de bevoegde persoon die dan het dossier kan indienen. De reeds ingevulde gegevens blijven behouden. De gemachtigde moet dan enkel in de laatste stap het dossier officieel indienen.
 
Dossiers die niet worden ingediend door de gemachtigde zullen geweigerd worden.

Indien een andere partner dan de subsidieaanvrager (begunstigde) de aanvraag invult dan moet bij de contactpersoon de gegevens ingevuld worden van een medewerker van de subsidieaanvrager en NIET deze van de partner die de aanvraag invult. De gegevens van de partner kunnen in een volgende stap van de aanvraag ingevuld worden. De partner kan wel de aanvraag volledig voorbereiden en invullen en bij de laatste stap de e-mail met de aanvraaglink doormailen naar de subsidieaanvrager. Deze krijgt dan een overzicht van alle ingevulde gegevens en de gemachtigde kan deze indien nodig nog aanpassen en dan het dossier officieel indienen.

Voortraject

Vooraleer de subsidieaanvraag voor een voortraject kan ingediend worden vraagt de begunstigde aan VLAIO om een vooroverleg te organiseren. De aanvraag voor een vooroverleg moet digitaal ingediend worden via onderstaande knop.

Voor de aanvraag van een vooroverleg voor het voortraject moet minstens volgende informatie aangeleverd worden:

 • een projectomschrijving die de problematiek toelicht en die aangeeft welke thema’s onderzocht zullen worden;
 • contactgegevens over de eventuele andere eigenaar(s) of partner(s) die betrokken zijn.

Het is belangrijk dat alle informatie over de betrokken partners en/of eigenaars correct wordt ingevuld, anders kan er geen vooroverleg georganiseerd worden door het agentschap. Indien nodig kan er ook een terreinbezoek georganiseerd worden. Hoe meer informatie wordt toegevoegd, hoe beter het dossier kan voorbereid worden door VLAIO. Raadpleeg de richtlijnen m.b.t. het vooroverleg.

Van het vooroverleg dient de begunstigde een verslag op te maken dat door de administrateur-generaal moet goedgekeurd worden.

Na goedkeuring van het verslag ontvangt de aanvrager een e-mail met een link om de subsidieaanvraag voor het voortraject in te dienen.

De aanvraag moet minstens volgende documenten bevatten:

 • een overzicht van de planologische bestemmingen
 • een toelichting van de complexe probleemsituatie
 • een raming van de kosten die in aanmerking komen
 • een tijdspad voor de realisatie van het voortraject
 • indien van toepassing de overeenkomst(en) afgesloten met andere eigenaars.

(Her)aanleg van een bedrijventerrein

Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • 1

  De subsidieaanvrager dient via deze website veen dossier vooroverleg (her)aanleg bedrijventerrein in. De subsidieaanvrager organiseert een vooroverleg waarop minstens ook de gemeente en VLAIO vertegenwoordigd zijn. Indien er andere eigenaars of partners betrokken zijn bij de aanvraag dan moeten zij ook aanwezig zijn. Daarnaast kan het agentschap ook vragen om andere partijen uit te nodigen zoals de provincie, POM, intercommunale, rioolbeheerder, AWV,ANB,… Raadpleeg de richtlijnen m.b.t. het vooroverleg.

  Van het vooroverleg maakt de subsidieaanvrager een verslag op dat moet goedgekeurd worden door de administrateur-generaal van VLAIO. 

  Na goedkeuring van het verslag ontvangt de aanvrager een e-mail met een link om de erkenningsaanvraag, indien van toepassing, of de subsidieaanvraag voor de (her)aanleg van het bedrijventerrein in te dienen.

 • 2

  Verplicht voor greenfields en projecten van strategisch belang voor de Vlaamse economie. Lees meer

  Voor volgende projecten moet een erkenning aangevraagd worden:

  • de greenfields waarvan op basis van de grondexploitatie aangetoond kan worden dat ze geen normaal rendement realiseren
  • de projecten die om economische redenen van strategisch belang zijn voor de Vlaamse economie.

  Indien het project een erkenning nodig heeft en het verslag van het vooroverleg werd goedgekeurd, zal de aanvrager een e-mail ontvangen met hierin een link naar de website van het agentschap om de erkenningsvraag in te dienen.

  Volgende documenten moeten toegevoegd worden:

  • een inrichtingsplan
  • een kosten-batenanalyse
  • voor onrendabele greenfields een verklarende nota waarom het project onrendabel is, ondanks de verschillende ontwikkelingsvarianten die onderzocht zijn om de rendabiliteit van het project te verhogen
  • voor projecten van strategisch belang een verklarende nota waarom het project strategisch is.

  De minister beslist over de aanvraag tot erkenning en kan bijkomende voorwaarden opleggen. De erkenning van een project van strategisch belang voor de Vlaamse economie wordt vooraf meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

 • 3

  Uiterlijk twee jaar na het eerste vooroverleg of indien van toepassing na de erkenning van het project. Lees meer

  Uiterlijk twee jaar na het eerste vooroverleg of indien van toepassing na de erkenning van het project moet de subsidieaanvraag voor de (her)aanleg van een bedrijventerrein ingediend worden. Na goedkeuring van het verslag van het vooroverleg of na de erkenning van het project krijgt de aanvrager een e-mail met hierin de link naar de website van VLAIO om de aanvraag in te dienen.

  De aanvraag moet minstens volgende documenten bevatten:

  • het (her)inrichtingsplan
  • het uitgifteplan, enkel indien er uitgifte is van kavels
  • het beheerplan
  • indien er uitgifte is van kavels, het ontwerp van de verkoopakte of van een andere akte van terbeschikkingstelling. Dat omvat de bepalingen uit het inrichtingsplan, het uitgifteplan en het beheerplan, die een weerslag hebben op het gebruik van de individuele kavels
  • de samenwerkingsovereenkomst(en) indien er meerdere eigenaars of partners betrokken zijn
  • een engagementsverklaring door de gemeente dat de voorwaarden voor de inlijving bij het openbaar domein toegepast zullen worden
  • het bewijs dat het gebied in kwestie (her)aangelegd wordt conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening
  • de offertes en, als dat van toepassing is, de gunningsverslagen van alle werken waarvoor subsidies aangevraagd worden
  • de goedkeuring van de offerte(s) door het bevoegde bestuursorgaan
  • als subsidies aangevraagd worden voor bijkomende werken, een gemotiveerde nota met een kosten-batenanalyse die aantoont dat de werken bijdragen tot de duurzame (her)aanleg van het terrein en dat ze een impact hebben op de rendabiliteit van het project
  • als een hoger subsidiepercentage wordt aangevraagd voor brownfields: een kosten-batenanalyse met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde. De kosten-batenanalyse toont aan dat ondanks de basissubsidie het project nog altijd onrendabel is, ondanks de verschillende ontwikkelingsvarianten die onderzocht zijn om de rendabiliteit van het project te verhogen.

  Als het project in fases wordt uitgevoerd worden bij een subsidieaanvraag voor een volgende fase alleen de volgende documenten gevoegd:

  • de offertes en, als dat van toepassing is, de gunningsverslagen van alle werken waarvoor subsidies zijn aangevraagd
  • de goedkeuring van de offerte(s) door het bevoegde bestuursorgaan.

  De kosten-batenanalyse bevat aan de kostenzijde de volgende kosten:

  • de waarde van de gronden en gebouwen die opgenomen zijn in het project, exclusief btw
  • de raming van de onroerende investeringen die nodig zijn om het project te realiseren, exclusief btw
  • de eventuele kosten van het archeologische vooronderzoek, het archeologische onderzoek en de rapportering, tot maximaal 30.000 euro, exclusief btw, per hectare
  • een forfait van 10% op de kosten, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, met een plafond van 500.000 euro.

  De kosten-batenanalyse bevat aan de batenzijde al de volgende baten:

  • alle subsidies die het project kan krijgen, uitgezonderd de subsidie die op basis van dit besluit wordt toegekend
  • de opbrengsten van het bouwrijpe aanbod van het project.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.