Voor wat en voor welke bedrijventerrein?

Subsidies voor een voortraject, de (her)aanleg en het beheer van een bedrijventerrein.

Waarvoor kan je subsidies aanvragen?

Voortraject

Voor knelpuntterreinen, brownfields en verouderde bedrijventerreinen kan het voortraject gesubsidieerd worden. Het kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie of een procesbegeleiding. Het moet resulteren in een concreet plan van aanpak voor de herinrichting.

Een haalbaarheidsstudie kan bestaan uit een onderzoek naar de technische, organisatorische, financiële of juridische haalbaarheid van het terrein.
Procesbegeleiding wordt opgezet wanneer verschillende eigenaars of belanghebbenden betrokken zijn. De procesbegeleiding brengt ze samen en coördineert het onderzoekswerk. De procesbegeleiding kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan niet extra aangeworven personeelslid.

Infrastructuur

Voor het bouwrijp maken van de gronden worden de volgende werken aanvaard:

 • het verwijderen van alle niet meer te gebruiken infrastructuur, de nivellerings-, effenings- en draineringswerken inclusief het verleggen van openbare waterlopen, de beschoeiingswerken aan waterlopen, de beveiligingswerken aan bestaande bijzondere leidingen (persleidingen van water, gassen, vloeibare lucht, oliepijpleidingen)
 • de werken in het kader van het bouwkundig bodemgebruik worden alleen aanvaard a rato van het aandeel dat opgenomen wordt in het openbaar domein.

Voor de investeringen in het openbaar domein worden aanvaard:

 • het aanleggen van wegen en openbare parkeerplaatsen, met inbegrip van de aansluitingen op het bestaande wegennet;
 • het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande of in een goedgekeurd programma geplande riolerings- of zuiveringsinfrastructuur;
 • het aanleggen van fietspaden gescheiden van de rijweg, met inbegrip van fietsstallingen;
 • het aanleggen van voetpaden;
 • het aanleggen van kaaimuren en extra verhardingen die nodig zijn voor de exploitatie van de kaaimuur als openbaar domein;
 • het aanleggen van de zate voor de aansluiting op het spoor en extra verhardingen voor de exploitatie;
 • laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij gecombineerd vervoer;
 • het aanleggen en uitbreiden van het algemene waterdistributienet, de hydranten inbegrepen;
 • het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingsnet, eventuele hydranten inbegrepen;
 • het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding;
 • het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied, exclusief het onderhoud na de voorlopige oplevering;
 • de werken die nodig zijn voor het aanleggen van telematica-infrastructuur (zonder de kabel);
 • het aanleggen van wachtkokers;
 • het aanleggen van openbare verlichting;
 • ecologische investeringen;
 • de infrastructuur nodig om het terrein af te sluiten;
 • het archeologisch voor onderzoek en archeologisch onderzoek, inclusief rapportering;
 • de aankoop en het plaatsen van signalisatie;
 • het aanleggen van een warmtenet.

Van de goedgekeurde subsidiabele werken worden alle werken in meer aanvaard voor zover ze onmiddellijk aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen meegedeeld worden en ook aanvaard worden.

Naast de investeringen en hun meerwerken worden ook de onkosten vergoed die voortvloeien uit de verrekeningen als gevolg van contractuele herzieningsbepalingen.

De btw, de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten en de kosten voor de voorbereidende en de uitvoeringsstudies zijn niet subsidiabel.

Staatssteun

Sinds de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen is er op vlak van staatssteun veel veranderd, vooral op het vlak van subsidiëring van infrastructuur. Doorslaggevend is niet het juridisch statuut van de eigenaar of uitbater van de infrastructuur maar wel of de betrokken infrastructuur al dan niet gebruikt wordt voor economische activiteiten. De Commissie heeft dit in 2016 nader verduidelijkt in een mededeling staatssteun (Notion of Aid of “NoA”), evenals in een reeks analytical grids die de kunnen dienen om te beoordelen of er al dan niet sprake is van staatssteun. Deze teksten vind je hier terug.

Volgende subsidiabele werken binnen het subsidiebesluit bedrijventerreinen vallen onder de Europese staatssteunregels: warmtenetten, kaaimuren, laad- en losplatforms en spoorterminals. Dit houdt in dat voor deze specifieke werken de Europese regelgeving inzake staatssteun gevolgd moet worden met de bijhorende procedures en aangepaste subsidiepercentages. Indien u voor één van deze werken subsidies wil aanvragen, gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst ruimtelijke economie. Voor elk dossier zal moeten onderzocht worden of er een aanmelding nodig is bij Europa. Deze aanmelding gebeurt op basis een uitgebreid dossier met onder andere een “funding-gap”-analyse. Op basis van deze analyse zal het subsidiebedrag bepaald worden. Mogelijkerwijze wordt de subsidie voor die specifieke infrastructuur aan een lager percentage gesubsidieerd dan in het subsidiebesluit eerder werd vooropgesteld, maar nooit aan een hoger percentage.

Deze werkwijze geldt niet voor dossiers waarvoor de subsidie al werd goedgekeurd.

Werken die geen direct voordeel opleveren voor één specifieke onderneming en betrekking hebben tot het bouwrijp maken van een terrein, aanleggen van ontsluitingswegen en aansluiten op nutsvoorzieningen (riolering, water, openbare verlichting) waarvan in principe alle ondernemingen aan dezelfde voorwaarden kunnen gebruik maken, vallen niet onder deze Europese staatssteunregels en worden dus verder gesubsidieerd aan de percentages vermeld in het subsidiebesluit bedrijventerreinen.

Beheer

De personeelskosten voor het uitvoeren van volgende taken komen in aanmerking:

 1. het toezicht op de bedrijven wat betreft de bouw- en exploitatieverplichtingen met betrekking tot de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn uitgegeven;
 2. het toezicht op de naleving van de andere verplichtingen of voorwaarden die voortkomen uit een terreinbeheer- en uitgifteplan en die zijn opgenomen in de akten van terbeschikkingstelling van de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn uitgegeven;
 3. de organisatie van de uitoefening van het terugkooprecht of van het recht van wederovername;
 4. het afdwingen van de CO2-neutraliteit op alle bedrijfskavels die sinds de start van het beheer nog uitgegeven kunnen worden; 
 5. de rapportering over de uitgifte van gebruikskavels in een GIS-systeem dat een koppeling toelaat met het GIS-bedrijventerreinen van het agentschap;
 6. een ombudsfunctie voor de bedrijven met betrekking tot de taken, vermeld in punt 1° tot en met 5°, en met betrekking tot de staat van het openbaar domein en van, in voorkomend geval, het gemeenschappelijk domein in mede-eigendom van de bedrijven.

Voor welke bedrijventerreinen kan je subsidies vragen?

Nieuwe bedrijventerreinen

Nieuwe bedrijventerreinen zijn terreinen die volgens het gewestplan, een BPA of een RUP bestemd zijn of zullen worden voor de vestiging van bedrijven. De zones die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten, horeca en kantoren zijn uitgesloten evenals de zones binnen afgebakende zeehavengebieden.

Verouderde bedrijventerreinen

Verouderde bedrijventerreinen zijn terreinen die nog grotendeels in gebruik zijn en waarop infrastructurele ingrepen nodig zijn om redenen van economische, juridische, milieutechnische of ruimtelijke aard. Hiervoor komen ook zones hoofdzakelijk bestemd voor kleinhandelsactiviteiten in aanmerking.

Brownfields

Brownfields zijn bedrijventerreinen die wegens verwaarlozing of onderbenutting zodanig aangetast zijn dat ze slechts productief kunnen gemaakt worden door middel van structurele maatregelen.

Wetenschapsparken

Wetenschapsparken zijn bedrijventerreinen bestemd voor de vestiging van onderzoeksintensieve ondernemingen die een band hebben met een universitaire associatie.

Erkende strategische bedrijventerreinen

Erkende strategische bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen die om economische redenen van strategisch belang zijn voor de Vlaamse economie. Het strategisch karakter moet door de minister bevoegd voor economie, na rapportering aan de Vlaamse Regering, erkend worden. Wetenschapsparken worden steeds geacht van strategisch belang te zijn en moeten niet erkend worden.

Knelpuntterreinen

Terreinen die wegens (milieu)technische, juridische of beleidsmatige knelpunten niet gerealiseerd worden en dus niet resulteren in een bouwrijp aanbod.

Voorbeeld

Afbraak van Ford Genk site en heraanleg bedrijventerrein met subsidies van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail