Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voortraject

De subsidie voor een haalbaarheidsstudie en voor procesbegeleiding bedraagt telkens 50% van de kosten met een plafond van 200.000 euro.

Per terrein kan er maximaal 1 voortraject gesubsidieerd worden. Uitzonderlijk kan er een tweede voortraject aan dezelfde voorwaarden toegekend worden.

Infrastructuur 

De basissteun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen bedraagt:

 • 50% voor: 
  • brownfields; 
  • nieuwe terreinen waarbij de som van de subsidiabele investeringskosten en de verwervingskosten van de gebouwen, per m² groter is dan de maximale gangbare verkoopprijs in de regio, zoals geïnventariseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen; 
  • nieuwe terreinen waarvoor op basis van de grondexploitatie kan aangetoond worden dat er geen normaal rendement kan gerealiseerd worden;
 • 60% voor wetenschapsparken en andere strategische bedrijventerreinen;
 • 85% voor verouderde bedrijventerreinen *

Blijft de (her)ontwikkeling van de brownfield, het wetenschapspark of het strategisch bedrijventerrein ondanks de basissteun onrendabel dan kan de minister een verhoogd subsidiepercentage van maximaal 85% toekennen.*

* De wegenis- en rioleringswerken worden in dit geval wel maar maximaal aan 60% gesubsidieerd.

Beheer

De subsidie voor het beheer bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een plafond van 200.000 euro.

Investeringsprogramma

Om beter de financiële middelen nodig voor de subsidiëring van bedrijventerreinen te kunnen inschatten, is het Agentschap Innoveren & Ondernemen gestart met het opstellen van een meerjaren-investeringsprogramma. Dit investeringsprogramma wordt opgesteld op basis van projectfiches die de ontwikkelaars bezorgen aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Van elke ontwikkelaar die subsidies wenst aan te vragen, wordt verwacht dat hij voor elk bedrijventerrein een projectfiche invult en digitaal instuurt naar het agentschap. De projectfiche bestaat uit drie korte tabbladen:

 • Fiche: een correcte terreinidentificatie met een overzicht van de subsidiabele kosten
 • Kalender: een inschatting van het nog te doorlopen traject (via tabblad kalender)
 • Commentaar: hier kan u al uw opmerkingen toevoegen

Fiches zonder geraamde kostprijs en geplande indieningsdatum zijn onontvankelijk en worden bijgevolg niet opgenomen in het investeringsprogramma. Gelieve zorgvuldig de kalender op de projectfiche in te vullen. Bij elke rondvraag moeten de fiches geactualiseerd worden. Indien er geen wijzigingen zijn in het dossier moet dit ook meegedeeld worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Ter voorbereiding van de begrotingsopmaak en - controles, kan er een e-mail verstuurd voor een actualisatie van de gegevens. Zo hoopt het Agentschap Innoveren & Ondernemen tijdig te weten of de beschikbare begrotingskredieten al dan niet volstaan.

Denk je voor het eerst subsidie aan te vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor verdere toelichting omtrent de subsidieregeling en het investeringsprogramma.

Daarnaast maakt het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de reeds goedgekeurde dossiers jaarlijks een raming van de betalingskredieten.

Via de betalingsfiche wordt aangegeven wanneer een voorschot of een saldo opgevraagd wordt. Bij een tijdig overzicht van de te verwachten betalingen kunnen de benodigde betalingskredieten correcter ingeschat worden zodat de uitbetalingen van voorschotten en saldi niet met vertragingen te kampen krijgen.

Om vergissingen te vermijden, wordt gevraagd daarbij het dossiernummer, toegekend bij de toezegging van de subsidie steeds te vermelden op de betalingsfiche.

LET OP!

Bij onvoldoende begrotingskredieten zullen de subsidie- en betalingsaanvragen die via deze project- en betalingsfiches aangekondigd waren prioritair behandeld worden.

De niet aangekondigde subsidie- en betalingsaanvragen zullen bijgevolg slechts in het vierde kwartaal behandeld worden indien er nog voldoende budget is.

Alleen de gegevens ingediend tijdens de bevraagronde op initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen worden in aanmerking genomen. Het tijdstip ervan is immers afgestemd op de begrotingsopmaak en -controle.

Je kan de ingevulde project - en betalingsfiche gewoon doormailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail