Evolis in Kortrijk in aanbouw

Bedrijventerreinen

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voortraject

De subsidie voor een haalbaarheidsstudie en voor procesbegeleiding bedraagt 50% van de kosten met een plafond van € 200.000.

Per terrein kan er maximaal 1 voortraject gesubsidieerd worden. Uitzonderlijk kan er een tweede voortraject door de minister toegekend worden.

Voor de berekening van de subsidie komen volgende kosten in aanmerking:

  • de factuurkosten van het uitbestede onderzoek
  • de interne personeelskosten die de minister bepaalt
  • de overheadkosten, die forfaitair bepaald worden op 15% van de personeelskosten.

Onder interne personeelskosten wordt verstaan: de kosten die berekend worden op basis van een standaarduurtarief dat vermenigvuldigd wordt met de tijd die aan het project wordt besteed conform de tijdsbestedingstabellen. Het standaarduurtarief is het tarief dat forfaitair wordt bepaald door het voltijdse brutomaandloon van het betrokken personeelslid bij het begin van het project te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,2%. Het niet-voltijdse brutomaandloon wordt omgerekend naar een voltijds brutomaandloon.

De btw wordt niet gesubsidieerd.

(Her)aanleg van een bedrijventerrein

De basissteun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen bedraagt:

  • 50% voor brownfields*
  • maximaal 50% voor nieuwe terreinen waarvoor op basis van de grondexploitatie kan aangetoond worden dat er geen normaal rendement kan gerealiseerd worden
  • 70% voor verouderde bedrijventerreinen
  • maximaal 85% voor wetenschapsparken en andere strategische bedrijventerreinen.

* Blijft de (her)ontwikkeling van brownfields ondanks de basissteun onrendabel dan kan de minister een verhoogd subsidiepercentage van maximaal 70% toekennen.

Voor de berekening van de subsidie komt alleen het bedrag, vermeld in de gekozen offerte van een werk,  in aanmerking voor de berekening van de subsidie.

De werken kunnen ten gevolge van onvoorziene of noodzakelijke wijzigingen op gemotiveerd voorstel aangepast worden op voorwaarde dat de aanpassing van de werken en de subsidie door de administrateur-generaal is goedgekeurd. De prijsherzieningen of verrekeningen die voorvloeien uit contractherzieningen zijn niet subsidiabel.

De btw, de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten en de kosten voor de voorbereidende en de uitvoeringsstudies worden niet gesubsidieerd.

Investeringsprogramma

Om beter de financiële middelen nodig voor de subsidiëring van bedrijventerreinen te kunnen inschatten, is VLAIO gestart met het opstellen van een meerjaren-investeringsprogramma. Dit investeringsprogramma wordt opgesteld op basis van projectfiches die de ontwikkelaars bezorgen aan VLAIO.

Van elke ontwikkelaar die subsidies wenst aan te vragen, wordt verwacht dat hij voor elk bedrijventerrein een projectfiche invult en digitaal instuurt naar het agentschap. Voor nieuwe projecten vul de projectfiche BVR 2019 in. Voor lopende projecten vul de projectfiche lopende dossiers in.

De projectfiche bestaat uit drie korte tabbladen:

  • Fiche: een correcte terreinidentificatie met een overzicht van de subsidiabele kosten
  • Kalender: een inschatting van het nog te doorlopen traject (via tabblad kalender)
  • Commentaar: hier kan je al je opmerkingen toevoegen

Bij projecten waarvoor dit of volgend jaar subsidies zullen aangevraagd worden, is reeds een indicatieve raming nodig.

Ter voorbereiding van de begrotingsopmaak en - controles, kan er een e-mail verstuurd voor een actualisatie van de gegevens. Zo hoopt VLAIO tijdig te weten of de beschikbare begrotingskredieten al dan niet volstaan.

Denk je voor het eerst subsidie aan te vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met VLAIO voor verdere toelichting omtrent de subsidieregeling en het investeringsprogramma.

Daarnaast maakt het VLAIO voor de reeds goedgekeurde dossiers jaarlijks een raming van de betalingskredieten.

Via de betalingsfiche wordt aangegeven wanneer een voorschot of een saldo opgevraagd wordt. Bij een tijdig overzicht van de te verwachten betalingen kunnen de benodigde betalingskredieten correcter ingeschat worden zodat de uitbetalingen van voorschotten en saldi niet met vertragingen te kampen krijgen.

Om vergissingen te vermijden, wordt gevraagd daarbij het dossiernummer, toegekend bij de toezegging van de subsidie steeds te vermelden op de betalingsfiche.

LET OP!

Bij onvoldoende begrotingskredieten zullen de subsidie- en betalingsaanvragen die via deze project- en betalingsfiches aangekondigd waren prioritair behandeld worden.

De niet aangekondigde subsidie- en betalingsaanvragen zullen bijgevolg slechts in het vierde kwartaal behandeld worden indien er nog voldoende budget is.

Alleen de gegevens ingediend tijdens de bevraagronde op initiatief van het VLAIO worden in aanmerking genomen. Het tijdstip ervan is immers afgestemd op de begrotingsopmaak en -controle.

Je kan de ingevulde project - en betalingsfiche gewoon doormailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.