Kunstwerk - Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash

Baekeland-mandaten

Terug naar Aanvraagprocedure

Baekeland-mandaten - oproep voorjaar 2022

De oproep voorjaar 2022 werd geopend begin december 2021. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 22 maart 2022 om 12.00 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep voorjaar 2022 Voorziene datum
Lanceren oproep december 2021
Verkennende gesprekken (online)

donderdag 3 februari en
dinsdag 15 februari 2022 (schrijf in)

Deadline voor indiening dinsdag 22 maart 2022 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) dinsdag 19 april 2022
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris tussen half mei en half juni 2022
Beslissing juli 2022

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 3 februari en 15 februari 2021 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details. Vraag hier je gesprek aan!

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail