Steun voor duurzaam verkeer

Publicatiedatum

Om de bedrijfsmobiliteit en het woon-werkverkeer duurzamer te maken bestaan er tal van steunmogelijkheden. We zetten er hier een aantal in de kijker.

Pendelfonds: voor een duurzaam woon-werkverkeer 

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.  

De nieuwe oproep werd op 18 september gelanceerd. De strategische focus ligt op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Ook de last mile naar bedrijven vanuit een Hoppinpunt, openbaar vervoer halte of station is een belangrijk aspect bij deze 14e oproep. Subsidieerbare maatregelen zijn bijvoorbeeld infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of carpooling faciliteren; de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen en elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen; het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen; enz…

Om als bedrijf deel te nemen moet je wel minstens 10 werknemers te werk stellen. Projecten waar minstens 3 bedrijven op een bedrijventerrein samenwerken genieten de voorkeur.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van € 200.000 wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend.

Een dossiernummer aanvragen moet gebeuren voor 18 oktober 2023. Vervolgens heb je tot 18 januari 2024 de tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen.

Naar een groener voertuigenpark

Steun voor zero-emissie voertuigen

 • Ecologiepremie +: Dit is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Zo zijn er steunmogelijkheden voor volgende technologieën: de ‘Ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel (zie lijst van de Ecologiepremie + Technologienr. 201051), ‘Batterij elektrische autobus of autocar’ (Tnr. 201072), ‘Batterij elektrische vrachtwagen’ (Tnr. 201071). Vanaf oktober 2023 worden ook batterij elektrische offroad werkvoertuigen vanaf 5 ton gesteund en werkvoertuigen met elektrische aandrijving van het werktuig via batterij of netstroom. Meer informatie over deze VLAIO-steun kan je hier terugvinden.
   
 • Ecologisch en Veilig Transport: Ondernemingen met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt, kunnen een subsidie verkrijgen tot maximum € 1.500 per motorvoertuig. Deze steun subsidieert bepaalde maatregelen om naar een meer ecologisch en veilig transport om te schakelen. Dit zijn onder meer rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag, aerodynamische maatregelen ter vermindering van luchtweerstand, enz… De laatste aanvraag van deze steunmaatregel staat nu open tot en met 30 november 2023 (tenzij het steunbudget eerder is uitgeput). Alle info vind je op deze pagina.

Steun voor laadpalen

Om het gebruik van zero-emissie voertuigen te stimuleren moet er natuurlijk voldoende laadinfrastructuur aanwezig zijn. Daarom werden deze steunmogelijkheden gelanceerd:

 • Verhoogde kostenaftrek ondernemingen: Eenmanszaken en vennootschappen die investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Dit fiscaal voordeel bedraagt 150% voor wie investeert van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024. Meer informatie kan je hier raadplegen in de Subsidiedatabank.
   
 • Belastingvermindering particulieren: Voor particulieren en zelfstandigen bestaat er nog een belastingvermindering voor wie investeert in een intelligent laadstation thuis tot en met en 31 augustus 2024. Deze belastingvermindering bedraagt in 2023 30%. Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 kan er dan nog een belastingvermindering van 15% worden bekomen. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot € 1.750 per laadpaal en per belastingplichtige. Investeer je in een bidirectioneel laadstation, dan wordt dit plafond € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige. Meer info vind je hier in de Subsidiedatabank. 
   
 • Clean Power for Transport (CPT): Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema's centraal. De laatste jaren gaat het steeds over de ondersteuning van laadinfrastructuur. De oproep 2023 stond open tot en met 31 maart 2023 voor het aanvragen van steun voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen. Wil je op de hoogte blijven van informatie over de nieuwe oproep 2024? Schrijf je dan in voor de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.
   
 • CPT-oproep innovatieve laadsystemen: Naast de jaarlijkse oproep van het CPT- programma loopt er momenteel een specifieke oproep die zich richt tot innovatieve pilootprojecten voor laadinfrastructuur met een beperkte schaalgrootte die verkennend en innovatief van aard zijn en die na afloop kunnen opschalen. Bepaalde locaties, straten of wijken vergen namelijk specifieke laadoplossingen. Het zijn deze pilootprojecten met 'slimme laadoplossingen' die binnen deze oproep kunnen worden gesteund. De oproep staat open tot en met 23 oktober 2023. Meer informatie kan je hier raadplegen in de Subsidiedatabank.
   
 • Investeringsaftrek: Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Ook op de gewone investeringsaftrek kan je als eenmanszaak, vrije beroepen en kleine vennootschap een beroep doen voor de aankoop van een laadpaal. In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiekelijk toegankelijk zijn. Voor laadinfrastructuur wordt hierop door de minister een uitzondering toegekend. De gewone investeringsaftrek bedraagt in 2023 8% voor wie voldoet aan de definitie van kleine vennootschap. In 2023 geldt er bovendien een verhoogde investeringsaftrek van 42% voor laadinsfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens. Deze aftrek richt zich zowel tot kleine als grote ondernemingen volgens de fiscale definitie. Meer info over de investeringsaftrek lees je hier.
   
 • Ecologiepremie +: Ook via deze Vlaamse subsidie kan je voor de aanschaf van elektrische laadstations bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt die gebruik maken van groene stroom en beschikken over een slimme sturing, steun aanvragen (zie lijst van de Ecologiepremie + Technologienr. 201073). Vanaf oktober 2023 dient het laadpunt minstens 150kW te zijn en enkel vrachtwagens en autobussen/cars mogen er laden. Het betreft dan ook een niet publiek laadpunt. Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer informatie over deze steun kan je hier terugvinden. 

Maak gebruik van vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Voor bepaalde energiebesparende investeringen kan je via de investeringsaftrek van een verhoogde aftrek genieten. Ook investeringen voor vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg. Het tarief bedraagt 20,5% voor 2023. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek.

Ecologiepremie

Ook hier kan je voor de aanschaf van vast en mobiel materieel voor de overlading van en naar de water-  of spoorweg, ter vervanging van bestaand, wegvervoer steun aanvragen (zie lijst van de Ecologiepremie + Technologienr. 1170 en 1171). Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer info over deze steun vind je hier. 

Steunmogelijkheden om meer gebruik te maken van de binnenvaart

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. 

Een voorbeeld hiervan is de maatregel ‘Publiek-Private Samenwerking kaaimuren’. Bedrijven of organisaties die voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen de waterweg willen gebruiken kunnen niet altijd terecht bij bestaande kaaimuren of logistieke operatoren. In de meeste gevallen is er behoefte aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie. Hierbij kan worden gekozen voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

Deze info kan je terugvinden in de Subsidiedatabank bij de maatregel Binnenvaart Steunmaatregelen.

Subsidies door lokale overheden

Ook heel wat lokale overheden ondersteunen projecten gericht op duurzame mobiliteit. Check daarom geregeld de website van je stad of gemeente. Hier sommen we een aantal voorbeelden op:   

Steden en gemeenten

Provincies

 • Een voorbeeld hiervan is het initiatief 'De Testkaravaan' in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Hiermee kunnen ondernemingen en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest.
   
 • Provincie Vlaams-Brabant biedt met 'de Fietstest' een soortgelijk initiatief voor pendelaars.
   
 • In de provincie Antwerpen kunnen bedrijven uit de Vervoerregio Antwerpen (excl. Antwerpen en districten) fietsen testen via het project De Pendelproeverij. Voor bedrijven in de stad Antwerpen (incl. districten) is er advies op maat mogelijk via Slim naar Antwerpen
 

Nog op zoek naar andere mogelijkheden?

Bekijk dan zeker de overzichtsmaatregel ‘Duurzame bedrijfsmobiliteit’ in de Subsidiedatabank.

 

Delen: