Steun voor duurzaam verkeer

Publicatiedatum
Om de bedrijfsmobiliteit en het woon-werkverkeer duurzamer te maken bestaan er tal van steunmogelijkheden. We zetten er hier een aantal in de kijker.

Pendelfonds: voor een duurzaam woon-werkverkeer 

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. 

Bij de nieuwe oproep die op 2 mei werd gelanceerd, worden bedrijven die een project uitwerken dat zich richt op 'de last mile' aangemoedigd om een dossier in te dienen. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop van plooifietsen en steps. Ook innovatieve fietsstimulerende projecten zoals het ontwikkelen van een app voor het reserveren van deelfietsen voor woon-werkverkeer, een fietslockersysteem en innovatieve deelsystemen worden aangemoedigd. Bijzondere aandacht gaat ook naar samenwerking tussen bedrijven, bij voorkeur gelegen op bedrijventerreinen én projecten van kmo's. 

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van € 200.000 wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het project door 2 of meer bedrijven wordt ingediend.

Een dossiernummer aanvragen moet gebeuren voor 1 juni 2022. Vervolgens heb je tot 1 september 2022 de tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen.

De Testkaravaan: duurzame vervoersmiddelen uittesten 

Ook lokale overheden lanceren rond dit thema geregeld initiatieven. Een voorbeeld hiervan is het initiatief 'De Testkaravaan' in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Hiermee kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest. Vlaams-Brabant biedt met 'de Fietstest' een soortgelijk initiatief voor pendelaars

Naar een groener voertuigenpark

Steun voor zero-emissie voertuigen

 • Ecologiepremie +: dit is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Meer informatie over deze VLAIO-steun kan je hier terugvinden.
   
 • Clean Power for Transport (CPT): Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema's centraal. In 2021 was dit de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur. Wil je op de hoogte blijven van informatie over de nieuwe oproep 2022? Schrijf je dan in voor de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.
   
 • Ecologisch en Veilig Transport: Ondernemingen met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt, kunnen een subsidie verkrijgen tot maximum € 3.000/1.500  per motorvoertuig. Deze steun subsidieert bepaalde maatregelen om naar een meer ecologisch en veilig transport om te schakelen. Dit zijn onder meer rijassistentiesystemen, veiligheidsvoorzieningen, diefstalpreventie, airco, transportmanagement- en planningsystemen en extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast. De oproep 2022 staat nu open tot en met 16 december 2022. Alle info vind je op deze pagina.

Steun voor laadpalen

Om het gebruik van zero-emissie voertuigen te stimuleren moet er natuurlijk voldoende laadinfrastructuur aanwezig zijn. Daarom werden deze steunmogelijkheden gelanceerd:

 • Verhoogde kostenaftrek ondernemingen: Eenmanszaken en vennootschappen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Dit fiscaal voordeel bedraagt 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. Voor wie investeert van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt de kostenaftrek 150%. Meer informatie kan je hier raadplegen in de Subsidiedatabank.
   
 • Belastingvermindering particulieren: Voor particulieren en zelfstandigen bestaat er een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 augustus 2024. Deze belastingvermindering bedraagt 45% voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 december 2022. Dit tarief daalt in 2023 naar 30%. Vanaf januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 kan er dan nog een belastingvermindering van 15% worden bekomen. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige. Meer info vind je hier in de Subsidiedatabank. 
   
 • Investeringsaftrek: Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Ook op de gewone investeringsaftrek kan je als zelfstandige en kleine vennootschap een beroep doen voor de aankoop van een laadpaal. In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiekelijk toegankelijk zijn. Voor laadinfrastructuur wordt hierop door de minister een uitzondering toegekend. De gewone investeringsaftrek bedraagt nog tot eind 2022 25% voor wie voldoet aan de definitie van kleine vennootschap. In 2022 geldt er bovendien een verhoogde investeringsaftrek van 35% voor laadinsfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens. Meer info over de investeringsaftrek lees je hier.
   
 • Ecologiepremie +: Ook hier kan je voor de aanschaf van bepaalde elektrische laadstations met een slimme sturing steun aanvragen ( zie lijst van de Ecologiepremie + Technologienr. 201073)). Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer informatie over deze steun kan je hier terugvinden. 

Maak gebruik van vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Voor bepaalde energiebesparende investeringen kan je via de investeringsaftrek van een verhoogde aftrek genieten. Ook investeringen voor vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg. Het tarief bedraagt 13,5% voor 2022. Kleine vennootschappen kunnen ook voor deze investeringen van het verhoogde basispercentage van 25% genieten tot eind 2022.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek.

Ecologiepremie

Ook hier kan je voor de aanschaf van vast en mobiel materieel voor de overlading van en naar de water-  of spoorweg, ter vervanging van bestaand, wegvervoer steun aanvragen (zie lijst van de Ecologiepremie + Technologienr. 1170 en 1171). Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer info over deze steun vind je hier. 

Steunmogelijkheden om meer gebruik te maken van de binnenvaart

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. 

Een voorbeeld hiervan is de maatregel ‘Publiek-Private Samenwerking kaaimuren’. Bedrijven of organisaties die voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen de waterweg willen gebruiken kunnen niet altijd terecht bij bestaande kaaimuren of logistieke operatoren. In de meeste gevallen is er behoefte aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie. Hierbij kan worden gekozen voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

Nog tot eind mei 2022 loopt er een ‘Steunmaatregel Afvaltransport’. Het doel hiervan is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan afval van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven. De steunmaatregel kan aangevraagd worden door verladers uit verschillende bedrijfssectoren en bedrijven actief in de binnenvaartsector die een concreet traject rond afvaltransporten met gebruik van de binnenvaart willen implementeren.

Deze info vind je gebundeld in de Subsidiedatabank bij de maatregel Binnenvaart Steunmaatregelen.

 

Nog op zoek naar andere mogelijkheden?

Bekijk dan zeker de overzichtsmaatregel ‘Duurzame bedrijfsmobiliteit’ in de Subsidiedatabank.