De socio-economische machtiging

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit worden gesteld van een socio-economisch vergunning afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Het verzoek tot het verkrijgen van deze socio-economische machtiging kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan de gemeentelijke administratieve instantie van de plaats van vestiging.

De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

 

De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² zal wijzigen op 1 augustus 2018. Vanaf dat moment zal je de procedure moeten volgen zoals opgenomen in het omgevingsvergunningendecreet. Deze vernieuwing is wettelijk vastgelegd in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

 

Wetgeving

Meer informatie over deze vergunning en de toekenning ervn vind je terug in de volgende wetgeving. Indien je klacht wenst neer te leggen wegens niet naleving van de hieronder vermelde wetgeving, kan je ons klachtenformulier gebruiken.

Ben je op zoek naar de wetgeving betreffende handelsvestigingen in Brussel? Dan kan je terecht op deze pagina.