kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Omgevingsvergunning

Met de invoering van de omgevingsvergunning is er een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen doorgevoerd. De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieu-, verkavelings- en natuurvergunning en de socio-economische machtiging zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Ondernemers kunnen in één procedure hun omgevingsvergunning verkrijgen en dit voor onbepaalde duur. De aanvraag wordt ingediend via het digitale Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd.

Vooraleer je start met de volgende werken of activiteiten moet je over een omgevingsvergunning beschikken:  

Ruimtelijke ordening 

Een omgevingsvergunning is onder andere vereist:  

  • voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen  
  • voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw  
  • voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw  
  • voor het ontbossen  
  • voor het gebruiken van een grond als opslag of parking  
  • voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen   

Let op: een aantal handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht of kunnen worden uitgevoerd na een melding. Vraag steeds ook meer informatie bij je gemeente!

Vergunningsplichtige activiteiten 

Met de exploitatie van ingedeelde inrichtingen/activiteiten bedoelt men de activiteiten van een onderneming die op de Bijlage 1 van Vlarem II staan (zie navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst). Daarin onderscheidt men drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen en hiervoor volstaat een melding. Bedrijven uit klasse 1 en 2 moeten over een omgevingsvergunning beschikken.

Vegetatiewijzigingen  

Een omgevingsvergunning is in een aantal gevallen vereist voor werken ecologisch waardevolle gebieden.

Verkavelen en bijstellen van verkavelingen  

Een omgevingsvergunning is vereist voor het verkavelen van gronden of het wijzigen van bestaande verkavelingen. 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: