Vlaams beschermingsmechanisme 12

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 12 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden.

Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 1 april 2022 tot en met 16 mei 2022, 20u.

Schrijf je in via de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de online aanvraag.

Neem zeker de handleiding en veel gestelde vragen door alvorens je aanvraag te starten.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online-aanvraag

Welke gegevens heb je nodig bij de aanvraag?

 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties uit de subsidieperiode die van toepassing is voor jouw activiteit (zie tabel periode van exploitatiebeperkingen per activiteit) zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het eerste kwartaal 2022.
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties uit de referentieperiode die van toepassing is voor jouw activiteit (zie tabel periode van exploitatiebeperkingen per activiteit) zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het eerste kwartaal 2019.
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het eerste kwartaal 2022.
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het eerste kwartaal 2019. (de steun wordt hier op berekend)
 • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
 • Beschik je over een verplicht geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Welke documenten moeten opgeladen worden bij de aanvraag?

 • aanvraag voor omzetdaling:
  • ontvangstbewijs van de btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 1ste kwartaal 2019
  • ontvangstbewijs van de btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 1ste kwartaal 2022
  • verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant over de omzet, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de subsidieperiode en in de overeenstemmende referentieperiode in 2019
  • nachtwinkels moeten hun vergunning opladen
  • starters moeten hun financieel plan opladen zoals opgesteld bij de opstart van de onderneming
    
 • aanvraag voor verplichte sluiting:
  • ontvangstbewijs van de btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 1ste kwartaal 2019
  • starters moeten hun financieel plan opladen zoals opgesteld bij de opstart van de onderneming

Deze documenten hebben we nodig voor de beoordeling van jouw steunaanvraag. Let er op dat je de correcte documenten oplaadt bij de steunaanvraag:

 • de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes moeten voorzien zijn van de hoofding van de FOD Financiën
 • voor de verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant mag je enkel gebruik maken van het sjabloon dat we hier voorzien.

Kijk bij het opladen na of de documenten correct werden opgeladen in de online aanvraag, vooraleer de online aanvraag te bevestigen.

Bij de aanvraag zal je eveneens moeten kiezen of je de aanvraag indient onder punt 3.1 van de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19 of onder de Europese de minimis-regeling.

Een onderneming die het de minimisplafond niet bereikt heeft, kan ervoor opteren om de steun aan te vragen onder de minimis . Dit betekent dat de onderneming of de groep waartoe ze behoort, niet meer dan € 200.000 (voor de transportsector € 100.000) de minimissteun heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) op het ogenblik van de toekenning van de nieuwe steun.

Wat als ik reeds een voorafbetaling voor januari 2022 aangevraagd heb bij mijn aanvraag voor Vlaams beschermingsmechanisme 11?

Om tot een versnelde goedkeuring en uitbetaling te kunnen overgaan voor een gedeelte van de steun worden vervroegde uitbetalingen voorzien. De vervroegde uitbetaling is enkel mogelijk indien de onderneming expliciet deze steun heeft aangevraagd en een goedgekeurde aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11 heeft.

Ondernemingen met exploitatiebeperkingen en een omzetdaling van minstens 60% in de maand januari 2022

Ondernemingen met exploitatiebeperkingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen die hierdoor reeds in de maand januari 2022 een omzetdaling hadden van minstens 60% konden een voorschot aanvragen.
Het voorschot bedraagt 10% (5% in geval van een zelfstandige in bijberoep) van een derde van de omzet, exclusief btw, uit prestaties volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2019. Het maximale voorschot bedraagt:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling  van 50 werknemers of meer

Het voorschot is voorwaardelijk en is slechts definitief wanneer de onderneming een aanvraag indient voor Vlaams beschermingsmechanisme 12 en over het volledige eerste kwartaal 2022 een omzetdaling van minstens 30% kent en over de subsidieperiode een omzetdaling van minstens 60%.

De uitbetaling van de subsidie in het kader van de aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 wordt verminderd met het uitbetaalde voorschot. Als het saldo na de vermindering negatief is, moet de onderneming het teveel uitbetaalde bedrag terugbetalen.

Dient de onderneming die een voorschot kreeg, niet tijdig een aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 in, dan wordt het voorschot integraal teruggevorderd.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in de maand januari 2022

Ondernemingen die activiteiten uitbaten die verplicht werden te sluiten in de maand januari 2022 konden samen met de aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11 reeds steun aanvragen voor de dagen van verplichte sluiting in januari 2022.

Voor de onderneming die verplicht gesloten bleef in februari 2022 wordt de subsidie automatisch berekend per maand en uitbetaald.

Deze steun kan enkel toegekend worden mits een goedgekeurde steunaanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11 en bedraagt per maand 10% van de omzet, exclusief btw, uit prestaties volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2019. Dat bedrag wordt geproratiseerd op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in die maand ten opzichte van het aantal kalenderdagen van het eerste kwartaal 2022. 
Het maximale steunbedrag bedraagt:

activiteit

verplichte sluitingsperiode

maximale bedrag in euro

 

 

bij een tewerkstelling tot 9 werknemers

bij een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers

bij een tewerkstelling vanaf 50 werknemers

uitbating van een discotheek of dancing

van 1/1 tot en met 31/1/2022

11.625

23.250

62.000

uitbating van een discotheek of dancing

van 1/2 tot en met 17/2/2022

6.375

12.750

34.000

uitbating van een binnenspeeltuin

van 1/1 tot en met 27/1/2022

10.125

20.250

54.000

uitbating van een recreatieve ruimte

van 1/1 tot en met 27/1/2022

10.125

20.250

54.000

uitbating van een kansspelzaak

van 1/1 tot en met 27/1/2022

10.125

20.250

54.000

Deze ondernemingen moeten geen aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 meer in te dienen voor verplichte sluiting.

Indien de onderneming die verplicht gesloten werd alsnog een steun wenst aan te vragen voor de subsidieperiode met omzetdaling, zal ze hiervoor nog een aparte aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 moeten dienen. De uitbetaling van een steunaanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 wordt in dit geval verminderd met de reeds uitbetaalde subsidie per maand. Als het saldo na de vermindering negatief is, moet de onderneming dat terug betalen.

Vlaams beschermingsmechanisme 12 aanvragen

Per onderneming dien je één aanvraag in. Controleer of alle ingevulde gegevens correct zijn en of alle stavingstukken werden opgeladen voor je op bevestigen klikt. De aanvraag is pas definitief als je deze bevestigt hebt.

Je ontvangt een bevestiging per mail dat we je aanvraag ontvangen hebben. Deze wordt automatisch verzonden naar het mailadres zoals opgegeven in de aanvraag.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij af of aan de voorwaarden, opgelegd door de regelgeving, voldaan is en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% voor de subsidieperiode of de omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Wanneer uit de controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon