Vlaams beschermingsmechanisme 12

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 12 (subsidieperiode in het eerste kwartaal 2022)?

Sinds 17 november 2021 besliste het Overlegcomité om de maatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2021 aan te scherpen om in de vierde golf de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken. Een aantal sectoren werden opnieuw verplicht te sluiten, binnenactiviteiten werden opnieuw verboden of in hoge mate ingeperkt waardoor ondernemingen terug geconfronteerd werden met aanzienlijke exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen.

Met het Overlegcomité van 21 januari 2022 werd de coronabarometer goedgekeurd.  De koninklijke besluiten van 27 januari 2022 bepalen enerzijds dat de epidemische noodsituatie wordt afgekondigd tot 27 april 2022, anderzijds dat coronamaatregelen op basis van de coronabarometer ingaan op 28 januari 2022 onder code rood. De maatregelen werden systematisch afgebouwd met het ingaan van code oranje op 18 februari 2022 en code geel op 7 maart 2022. Bijgevolg werd het systeem van het Vlaams Beschermingsmechanisme op een gerichte en selectieve wijze opgezet voor ondernemingen die geconfronteerd bleven met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting in het eerste kwartaal 2022.

Deze steunmaatregel werd aangemeld aan Europa onder de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, punt 3.1.. Na goedkeuring van Europa heeft de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 de maatregel definitief goedgekeurd.

Als exploitatiebeperkingen ingevolge deze coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% leiden in de periode van exploitatiebeperkingen binnen het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van de referentieperiode in 2019 kan een onderneming steun ontvangen. Bijkomend dient de onderneming een omzetdaling van minstens 30% over het volledige eerste kwartaal 2022 aan te tonen op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2019.

Voor de ondernemingen die verplicht gesloten activiteiten uitbaten, geldt de verplichting tot het aantonen van de omzetdaling niet voor de periode die ze verplicht gesloten zijn. Zij bekomen de steun voor de dagen dat ze dicht zijn of kunnen voor de ganse subsidieperiode de steun aanvragen indien ze aan de vereisten inzake omzetdaling voldoen.

Deze steunmaatregel is specifiek gericht op een beperkt aantal sectoren, zoals gedefinieerd onder de voorwaarden en is aangemeld onder de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, punt 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van maatregelen aangemeld onder punt 3.1, op groepsniveau van de onderneming, maximaal € 2.300.000 mag bedragen.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Als uit een controle bovendien blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en de steunaanvraag niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon