Thematische ICON-projecten

Laatst gewijzigd op 15 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in samenwerking met een onderzoeksinstelling
Voor wat
coöperatief onderzoek gefocust op bepaald thema
Subsidie via oproep
steun via Onderzoeksproject en soms via Ontwikkelingsproject (VLAIO)

Wat houdt de maatregel in

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een onderzoeksprojecttype voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarin een Vlaamse onderzoeksorganisatie en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op op steun van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij de AI en CS onderzoeksprogramma’s en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan AI en CS. Indienen kon tot en met 17 juli 2020, mits verplichte vooraanmelding op uiterlijk 21 april 2020.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Wie komt in aanmerking

Als industriële partner kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen deelnemen.

Voor de uitvoering van het project moeten minstens drie niet verbonden ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse Gewest samenwerken met minstens één Vlaamse onderzoeksorganisatie.

Wat komt in aanmerking

Deze ICON projecten dienen aan te sluiten bij de thematische focus.

Thematische ICON project artificiële intelligentie (AI-ICON)

De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

De beoogde projecten slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van Artificiële Intelligentie en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

De beoogde projecten zijn ofwel gerelateerd aan de grote uitdagingen geïdentificeerd in het onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) Vlaanderen, meer specifiek:

 • data science -- hybrid, automated, trusted, and actionable / help to make complex decisions;
 • real-time & energie-efficiënte AI/ extract and process information at the edge;
 • multi-actor collaboratieve AI/interact autonomously with other decision-making entities; en/of
 • human-like AI/communicate and collaborate seamlessly with humans;

ofwel gerelateerd aan andere aspecten van Artificiële Intelligentie, waarbij de definitie van AI volgens de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence richtinggevend is voor wat gezien wordt als AI.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/ai-icon.

Er is een budget van € 5 miljoen voorzien.

Thematische ICON project cybersecurity (CS-ICON)

De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity.

De beoogde projecten zijn: 

 • ofwel gerelateerd aan de lange termijntrajecten geïdentificeerd in het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, meer specifiek:
  • veilige software en veilige applicaties;
  • beveiligingsdiensten (in de zin van kritische beveiligingscomponenten die men bijna altijd moet integreren in applicaties en platformen);
  • systeem en infrastructuurbeveiliging; en
  • basisbouwblokken waaronder veilige hardware, communicatie en cryptografische algoritmen en protocollen;
 • ofwel gerelateerd aan andere aspecten van Cybersecurity.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/cs-icon.

Er is een budget van € 4 miljoen voorzien.

Thematisch ICON project Personalised Medicine

Deze oproep liep tot 27 augustus 2019.

Tijdens de pilootoproep Personalised Medicine werd ingezet op ICON-projecten in gepersonaliseerde geneeskunde in het domein van diagnose en behandeling met focus op:

 • Het opbouwen van diepere, gevalideerde kennis m.b.t. data, biomerkers en analyse ervan:
  • Ruimere beschikbaarheid van data, toegankelijkheid tot data, betere datakwaliteit, …
  • Verdere kennisopbouw en analyse van biomerker en farmacogenomische data van individuele patiënten (of cohorten) in Vlaanderen bij diagnostiek en behandeling. 
 • Het faciliteren van bredere toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde via innovatieve klinische studies en gepersonaliseerde technologieën:
  • Verbreden/versnellen van innovatieve klinische studies in Vlaanderen -die gebruik maken van biomerker/genetisch gestratificeerde patiëntengroepen en/of gepersonaliseerde therapieën- voor verdere validatie van (pre)klinische en farmacogenetische merkers en het verzamelen van aanvullende data. 
  • Ontwikkeling van geavanceerde, gepersonaliseerde technologieën voor gebruik in onderzoek, productie, logistiek, … om gepersonaliseerde therapieën gecontroleerd bij de patiënt te brengen.

Omvang steun

Het ICON-projecttype vervult een brugfunctie tussen onderzoek en toepassing en bestaat uit een onderzoeksdeel en een bedrijfsdeel.

Het bedrijfsdeel (typisch een Onderzoeksproject) wordt vanuit VLAIO gefinancierd aan toepasselijke steunpercentages zoals vastgelegd voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (25-60% steun op aanvaarde kosten), uitgezonderd 10% extra steun voor samenwerking bedrijven.

Het onderzoeksdeel wordt in Personalised Medicine ICON' s vanuit VLAIO gefinancierd aan 100%.

De verhouding van een ICON projectbegroting bedraagt minstens 60 % bedrijfsdeel en 40 % onderzoeksdeel.

In de pilootoproep kunnen er projecten gesteund worden voor een totale begroting van ca. € 11,25 miljoen. 

Aanvraagprocedure

Thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON)

De aanvraagprocedure bestond uit een verplichte vooraanmelding tegen dinsdag 21 april 2020 en een indiening tegen dinsdag 17 juli 2020. De beslissing wordt genomen op 19 november 2020.

Thematisch ICON project Personalised Medicine

Jaarlijks zal er een oproep worden gelanceerd. De eerste oproep liep tot 27 augustus 2019.

Deze oproep beoogde inbedding in het clusterbeleid. Het innovatief bedrijfsnetwerk Flanders.health ondersteunt VLAIO met deze oproep en is verantwoordelijk voor het programmabeheer. Aanvragers konden - voorafgaand aan de uitwerking van een projectvoorstel - een voorbespreking aanvragen (via info@flanders.health) om de steunmodaliteiten evenals de fit van het project in het programma te bespreken.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze maatregel voor de steun die door het bedrijf werd ontvangen.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Contact

Naast de feedback n.a.v. de verplichte vooraanmelding kunnen aanvragers ten allen tijde een voorbespreking aanvragen via ai-icon@vlaio.be (AI-ICON) en cs-icon@vlaio.be (CS-ICON).

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail