Wijzigingen aan Innovatieaftrek

Als er onvoldoende belastbare winst is om de innovatieaftrek toe te passen, mag het niet-afgetrokken gedeelte overgedragen worden naar de volgende belastbare tijdperken. De Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen (1), artikel 24, die zopas werd gepubliceerd (BS 29 mei 2024), voegt daar nu een extra overdrachtsmogelijkheid aan toe. Ook al is er voldoende belastbare winst, dan kan een vennootschap ervoor kiezen om de (overgedragen) innovatieaftrek niet (geheel of gedeeltelijk) toe te passen maar de aftrek om te zetten in een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet voor innovatie-inkomsten. Dit nieuwe belastingkrediet voor innovatie-inkomsten wordt verrekend met de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners/vennootschappen. Het bedrag van het belastingkrediet is gelijk aan het bedrag van de innovatieaftrek die niet (geheel of gedeeltelijk) in mindering werd gebracht, vermenigvuldigd met het gewone tarief van de vennootschapsbelasting. Deze mogelijkheid gaat in vanaf aanslagjaar 2025.

De 'FAQ Innovatieaftrek' werd in de databank Fisconetplus vervangen door een 'Circulaire 2020/C/95 FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten'. In de rubriek “Wetteksten” werd een nummer 8bis ingevoegd.

De bewijslast van de belastingplichtige werd verduidelijkt in het Koninklijk besluit van 2 oktober 2019 (BS 17 oktober 2019). Dit KB verduidelijkt o.m. op welke manier de toepassing van de uitzonderingsregeling (waarbij de inkomsten/uitgaven per type product of dienst, of per groep van producten of diensten mag worden bepaald) moet worden verantwoord.

Deze nieuwe innovatieaftrek werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20/02/2017 ( Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten). Er wordt niet enkel voorzien in een aftrek van inkomsten uit verleende octrooien, maar het systeem werd uitgebreid naar octrooiaanvragen, kwekersrecht en innovatieve software. Ook werd het tarief van de aftrek opgetrokken van 80% tot 85% en wordt er voorzien in een overdraagbaarheid van de niet-gebruikte aftrek.