Aanvraagprocedure

De aanvraag en verdere behandeling van de aanvraag verlopen als volgt:
 • 1

  De onderneming moet de strategische transformatiesteun aanvragen met het online aanvraagformulier.

  Agentschap Innoveren & Ondernemen verstuurt na aanmelding een link naar de onderneming. Via deze link kan je de aanvraag verder aanvullen.

  Je moet de aanvraag indienen in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten, aangezien de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand is die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 2

  Zodra de aanvraag is aangevuld verstuurt het Agentschap Innoveren & Ondernemen een elektronische ontvangstmelding naar de onderneming. Daarin wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd. Ook de vroegst mogelijke startdatum van het project wordt meegedeeld.

 • 3

  Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat na of de aanvraag ontvankelijk is.

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat onder andere na:

  • of de aanvraag volledig is, inclusief alle verplichte bijlagen:
   • Een kwalitatief transformatieplan met een investerings- en een opleidingsdeel, opgesteld conform de Leidraad voor de opmaak van het transformatieplan
   • Als er in de onderneming een ondernemingsraad is, het bewijs dat het transformatieplan aan de ondernemingsraad is voorgelegd
   • Het bewijs van het aantal personen (niet het aantal VTE’s) dat je tewerkstelt tijdens het laatste kwartaal vóór de indiening van de aanvraag, aan de hand van een RSZ-attest, een gedetailleerde aangifte bij de RSZ of een gedetailleerde aangifte bij het Sociaal Secretariaat van het referentiekwartaal
   • Als er meer dan vijf vestigingen zijn, een lijst met de adressen van de overige vestigingen
   • Een gedetailleerd overzicht van de investeringen en opleidingen bij het transformatieplan
   • Het blokdiagram aandeelhoudersstructuur voor het bepalen van de ondernemingsgrootte,
  • of het effectief gaat om een strategisch transformatieproject aan de hand van het meegestuurde transformatieplan,
  • en of de onderneming over voldoende financieringscapaciteit beschikt en financieel gezond is via het financieel plan en, wanneer die kunnen worden berekend, via de ratio’s solvabiliteit en liquiditeit in de ruime zin.

  Voor ondernemingen die een jaarrekening hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België op het moment van de steunaanvraag, worden beide financiële ratio’s berekend aan de hand van de volgende codes:

  • Solvabiliteit:
   Teller = (10/15)
   Noemer = (10/49)
   Ratio = teller/noemer*100
  • Liquiditeit in de ruime zin:
   Teller = 3+40/41+50/53+54/58+490/1
   Noemer = 42/48+492/3
   Ratio = teller/noemer

  Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde over de drie laatste bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen vóór de datum van de steunaanvraag.

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft per aanvaardbare nace code (tot op 2 digits) voor beide financiële ratio’s een ondergrens vastgesteld. Beneden die grens bevindt zich een zogenaamde “grijze zone”.

  1. Wanneer zowel voor de solvabiliteit als voor de liquiditeit minstens de ondergrens wordt behaald, is de steunaanvraag op dat aspect ontvankelijk.
  2. Wanneer de solvabiliteit en/of de liquiditeit zich in de “grijze zone” bevindt, is de steunaanvraag ontvankelijk wanneer men een verklaring geeft waarom de ratio’s slechter zijn dan de ondergrens (= de mediaan voor de sector) EN wanneer men er zich schriftelijk toe verbindt de ondergrens te behalen uiterlijk tegen het einde van de realisatietermijn van het transformatieproject. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal de geloofwaardigheid van dat schriftelijke engagement nagaan op basis van een becijferd verbetertraject dat nauw aansluit bij de uitvoering van het business plan en het transformatieproject.

  De ondergrens voor beide financiële ratio’s per aanvaardbare nace code (tot op 2 digits) kan je vinden in de Tabel ondergrens liquiditeit en solvabiliteit per nace code die geldt voor aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2013.

  Als je onderneming personeel tewerkstelt, bepaalt de hoofdactiviteit volgens de RSZ op het moment van de steunaanvraag welke ondergrens van toepassing is.

 • 4

  Aan de hand van het meegestuurde transformatieplan beoordeelt de Commissie Strategische Steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen het ingediende project en zal ze vervolgens een gemotiveerd steunvoorstel doen aan de bevoegde minister.

  Het ingediende project zal worden beoordeeld aan de hand van het transformatieplan dat bij de steunaanvraag gevoegd is. Deze beoordeling zal gebeuren door de Commissie Strategische Steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen die gemotiveerde steunvoorstellen zal doen aan de Vlaamse minister bevoegd voor de Economie. De commissie kan advies vragen aan andere overheidsinstellingen.

  Via een transformatietoets zal de Commissie Strategische Steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen nagaan of het project voldoet aan de kenmerken van transformatie. Er zijn drie niveaus bepaald voor de beoordeling van de potentiële output, resultaten en impact van het project, telkens volgens de verschillende parameters van de beoogde transformatie. Die niveaus zijn:

  • het project zelf;
  • de onderneming of ondernemingen waarin het project wordt uitgevoerd;
  • de Vlaamse economie.

  De beoordeling gebeurt in twee fasen:

  1. In een eerste fase gelden de mate van innovatie van het project en de kwaliteit van het projectmanagement als primaire criteria. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, wordt het projectvoorstel niet verder beoordeeld maar negatief geadviseerd aan de Vlaamse minister bevoegd voor de Economie.
  2. In een tweede fase gelden de overige parameters als secundaire criteria waar de minimumscore moet behaald worden. Enige uitzondering hierop zijn de ondernemingsgebonden parameters “Internationalisering” en “Verduurzaming”. Op één van deze is het aanvaardbaar om niet de vereiste basisscore te behalen.

  Extra informatie over het beoordelingskader

  Voor een gunstige beoordeling van het project moet een onderneming op alle criteria kunnen aantonen een omslag in haar activiteiten na te streven en mag ze dus op geen enkel criterium negatief scoren. Het is echter perfect mogelijk dat op sommige aspecten zwaarder zal worden ingezet dan op andere.

  Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type van de onderneming. Er worden drie verschillende entiteiten onderscheiden, die een gedifferentieerde beoordeling zullen krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van de positie van de onderneming in Vlaanderen op het moment van de steunaanvraag.

  De drie verschillende types entiteiten bepalen de basisscores die nodig zijn om een gunstige beoordeling te krijgen. De drie verschillende types entiteiten zijn:

  • kleine entiteit (KE) (minder dan 50 werknemers in VTE);
  • middelgrote entiteit (ME) (50 tot 249 werknemers in VTE);
  • grote entiteit (GE) (250 of meer werknemers in VTE).

  Samengevat ziet het beoordelingskader voor projectvoorstellen ingediend vanaf 1 november 2016 er als volgt uit:

  Niveau Subniveau Entiteit Basisscore
  A. Project A.1 Innovatie KE Goed
      ME Goed
      GE Excellent
    A.2 Kwaliteit van het projectmanagement KE Goed
      ME Goed
      GE Excellent
  B. Onderneming of entiteit B.1 Versterking van de onderneming KE Goed
      ME Goed
      GE Excellent
    B.2 Internationalisering KE Goed
      ME Goed
      GE Excellent
    B.3 Verduurzaming KE Goed
      ME Goed
      GE Excellent
  C. Vlaamse economie   KE Neutraal
      ME Goed
      GE Goed

  De score is opgebouwd in vier gradaties (1 = Negatief, 2 = Neutraal, 3 = Goed, 4 = Excellent).

  Het volledige beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan kan je vinden in de bijlage van het MB van 5 oktober 2016.  

  De projecten die over de parameters de vooropgestelde basisscore behalen, kunnen gunstig beoordeeld worden, rekening houdend met de nuancering die is opgenomen in de bijlage van het MB van 5 oktober 2016. De projecten die niet voldoen aan de vooropgestelde basisscores, komen niet in aanmerking voor steun.

  Contact

  Adres
  Agentschap Innoveren & Ondernemen
  Dienst bedrijfssteun

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon
  E-mail