Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

Wat is de strategische ecologiesteun

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo’s en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling Ecologiepremie+.

Voor investeringen in het sluiten van materiaalkringlopen (omzetten van afvalstoffen in grondstoffen) is er ook de call recyclagehub (2021-2022).

Welke investeringen komen in aanmerking?

Ecologie-investeringen die leiden tot milieubescherming kunnen in aanmerking komen voor steun.

Milieubescherming : elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Enkel ecologie-investeringsprojecten met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3.000.000 euro worden aanvaard binnen de strategische ecologiesteun.

Ecologie-investeringen komen in aanmerking voor steun als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de ecologie-investeringen beantwoorden aan een van de volgende doelstellingen:
  • als er geen Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese normen:
   • de Europese normen overtreffen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden. Voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen moeten alleen de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn getreden;
   • milieuvoordelen bereiken waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd.
  • als er Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese normen, moeten de ecologie-investeringen de Vlaamse normen overtreffen;
 • de ecologie-investeringen moeten technisch en economisch haalbaar zijn zoals blijkt een haalbaarheidsstudie;
 • de ecologie-investeringen moet de stand van de techniek die in de sector van toepassing is, overtreffen.

  De volgende investeringen komen niet voor steun in aanmerking:

  1. de ecologie-investeringen die vroeger zijn geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, en die verworven worden van:
   1. een onderneming waarin de steun aanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert;
   2. een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steun aanvragende onderneming;
   3. een verwante patrimoniumvennootschap;
  2. de ecologie-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steun aanvragende onderneming;
  3. de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom;
  4. de ecologie-investeringen, met uitzondering van oplaadsystemen voor elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen, die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden;
  5. ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten als vermeld in het titel, VII, hoofdstuk I, van het Energiedecreet;
  6. ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via groenestroomcertificaten als vermeld in het titel, VII, hoofdstuk I, van het Energiedecreet;
  7. de ecologie-investeringen die een onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen, vermeld in punten 5° en 6°;
  8. de ecologie-investeringen met betrekking tot de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw;
  9. de ecologie-investeringen die op een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.
  10. de ecologie-investeringen in diepe aardwarmte-installaties, met uitzondering van de eerste twee diepe boringen voor de productie- en injectieput van een open hydrothermaal systeem in een vergund volumegebied voor zover een systeem van vergunningen of concessie van toepassing is;
  11. de ecologie-investeringen in warmtenetten als vermeld in artikel 1.1.3, 113/1/1°, van het Energiedecreet.

  Contact

   

   

  Adres
  Agentschap Innoveren & Ondernemen

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon
  E-mail