Hoeveel bedraagt de steun voor Space Labs?

De steun bedraagt maximaal € 132.500 en maximaal 80% van de totale projectkost. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het maximale subsidiepercentage op niveau van de partners en het maximale subsidiepercentage op niveau van het project. Beide werken beperkend en moeten samen bekeken worden. De verschillende subsidiepercentages zijn toegelicht in de handleiding samen met een rekenvoorbeeld.

Projectbegroting

Voor de berekening wordt een globale projectbegroting opgemaakt aan de hand van het excel sjabloon en rekening houdend met de controlerichtlijnen. Per projectpartner wordt een overzicht gegeven van de verschillende kostenposten. In het sjabloon en in de controlerichtlijnen wordt toelichting gegeven over de aanvaardbare kosten en drempels. Deze regels worden eveneens toegepast bij de financiële eindcontrole van het project. 

De verschillende kosten die in aanmerking voor subsidie zijn:

 • loonkosten
 • overheadkosten
 • werkingskosten
 • externe prestaties
 • investeringskosten

Voor ondernemingen kan de subsidie enkel betrekking hebben op die inzet en kosten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de onderneming. Het gaat met andere woorden om inzet of kosten die bovenop de reguliere werking worden gemaakt in uitvoering van het project, maar wel nog steeds economisch van aard zijn omdat uiteindelijk beoogd wordt dat de kennis in de reguliere bedrijfsactiviteiten zal geïmplementeerd worden.

Projectduur

Kosten komen ten vroegste in aanmerking de eerste dag van de maand, volgend op de maand van indiening. Let wel op: tussen het moment van indiening van de aanvraag en toekenning van de steun zitten enige maanden. Kosten die gemaakt wordt vóór de finale beslissing van de aanvraag komen niet in aanmerking voor vergoeding of compensatie indien geen steun wordt toegekend.

Het project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en kan maximaal 12 maanden duren.

De subsidie

De subsidie bedraagt maximum 80% van de in aanmerking komende kosten en is afgetopt op maximum € 132.500.

Het maximale subsidiepercentage op niveau van de partner is afhankelijk van de aard van de activiteiten en het type partner:

 • Tot maximaal 100% subsidie voor de kosten van: 
  • Diensten algemeen belang (DAB)
  • Organisaties voor onderzoek en/of kennisverspreiding, op voorwaarde dat de activiteiten binnen het project kaderen binnen activiteiten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • Tot maximaal 75% subsidie voor de kosten van kleine en middelgrote ondernemingen (zie de Europese kmo-definitie)
 • Tot maximaal 60% subsidie voor de kosten van grote ondernemingen 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail