Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat na de aanvraag van een overbruggingslening?

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) geeft de gegevens van steunaanvragers van wie de steunaanvraag ontvankelijk bevonden wordt, samen met het te lenen bedrag door aan PMV.

PMV zal nakijken of de steunaanvragers  geen achterstallige betalingen hebben bij leningen die PMV eventueel toekende. Indien de steunaanvragers geen dergelijke achterstallen hebben, legt PMV de steunaanvragers  in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een leningsovereenkomst voor. De doorlooptijd bedraagt minstens 10 werkdagen.

De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft, betaalt ze de verschuldigde steun op een rekeningnummer bij een in België gevestigde kredietinstelling op naam van de steunaanvragers.

VLAIO kan vanaf het ogenblik dat de steunaanvraag is ingediend, ter plaatse of op de bewijsdocumenten controleren of de voorwaarden, vermeld in de wet van 16 mei 2003, het decreet van 16 maart 2012, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden nageleefd.

Op basis van de controle neemt VLAIO, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet is toegekend, de volgende beslissingen:

  1. de steun weigeren
  2. de toegekende steun volledig of gedeeltelijk niet uitbetalen of terugvorderen

Als uit een controle blijkt dat de onderneming een steunaanvraag heeft ingediend op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en die niet spontaan heeft gecorrigeerd, komt die onderneming gedurende een periode van vijf jaar, vanaf het moment van de kennisgeving van de voormelde vaststelling, niet in aanmerking voor steun, als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 16 maart 2012, artikel 4, eerste en vijfde lid, van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, en artikel 41ter, §2, van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail