Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de overbruggingslening?

De doelstelling van de overbruggingslening is de ondersteuning van de acute liquiditeitsnoden van de steunaanvrager, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau.

De overbruggingslening kan worden aangevraagd tot 15 december 2023. 

Ook ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, visserij en aquacultuur kunnen een overbruggingslening aanvragen. Ondernemingen waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van deelnemingen of het stellen van financiële verrichtingen zijn uitgesloten.

Voor de terugbetaling van de lening is er een keuzemogelijkheid tussen 3 jaar en 5 jaar met een aangepaste rentevoet. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt maandelijks, in gelijke schijven, na een vrijgestelde periode van 24 maanden. De terugbetaling van de rente gebeurt maandelijks. Er is geen vrijgestelde periode voor de terugbetaling van de rente.

De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van € 10.000 per aanvraag en een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is van toepassing op elke aangevraagde lening en op de totaliteit van de aangevraagde overbruggingsleningen.

Een steunaanvrager kan binnen het geldige maximumbedrag maximaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022.

Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Indien een steunaanvrager, of een met de steunaanvrager verbonden onderneming, van PMV of LRM al een handelshuurlening, een of meerdere heropstartleningen, een of meerdere overbruggingsleningen of meer algemeen een lening als gevolg van een Vlaamse coronasteunmaatregel kreeg, dan mag het totaal van deze leningen, samen met de te verlenen overbruggingslening, het bedrag van € 2.000.000 niet overschrijden, tenzij een door VLAIO en PMV ingericht kredietcomité oordeelt dat de steunaanvrager nog over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om de bijkomende lening te krijgen.

Dit artikel beoogt geen verhoging van het maximale bedrag van de overbruggingslening. Het maximale leningsbedrag van de overbruggingslening blijft gelijk, maar kan verlaagd worden indien het totaal van alle leningen samen het bedrag van € 2.000.000 overschrijdt.

Voor leningen boven de € 400.000 oordeelt een door VLAIO en PMV ingericht kredietcomité altijd of de steunaanvrager nog over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om de lening terug te betalen. Alvorens de leningsaanvraag kan geagendeerd worden op het kredietcomité, dient er een grondige analyse van de aanvraag te gebeuren. Voor de aanvragen waar het kredietcomité een beslissing neemt, dient men bijgevolg een langere behandeltermijn in acht te nemen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail