Living labs circulaire economie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Transitie naar circulaire economie door samenwerking

De manier waarop we met onze grondstoffen, materialen en producten omgaan heeft een grote impact op ons klimaat. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bevestigt het belang van de transitie naar een circulaire economie om beter in onze behoeften aan grondstoffen en water te kunnen voorzien en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere ecologische voetafdruk. Om dit te realiseren, wordt de nadruk gelegd op een brede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en overheden.

In een circulaire economie staat het minder en efficiënter gebruiken van grondstoffen centraal. Een circulaire economie is gericht op het langer in de productieketen houden van grondstoffen en materialen, met als doel een optimaal gebruik en hergebruik, met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Ons dossier circulaire economie geeft meer informatie over de diverse circulaire strategieën.

Systemische aanpak

Momenteel lopen er veel experimenten en initiatieven en worden stappen in de juiste richting gezet. De opschaling van de circulaire economie in Vlaanderen zal echter extra inspanningen vragen waarbij wordt ingezet op verbinding, versnelling, verdieping en verbreding van acties en projecten. Om dat te kunnen ondersteunen is er nood aan projecten die oplossingen zoeken en implementeren voor uitdagingen op het niveau van waardeketens en ecosystemen. Hiervoor zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Dit vergt een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel en technologisch vlak.

Doel oproep

Het doel van deze oproep is om concrete, meetbare en zichtbare oplossingen op het niveau van waardeketens en ecosystemen in de maakindustrie en de sector van de chemie en kunststoffen uit te denken, uit te werken, te testen en te implementeren en te verbinden. Deze oplossingen moeten een zichtbare en meetbare bijdrage leveren aan de vooropgestelde verlaging van onze materiaalvoetafdruk en de vermindering van onze broeikasgasuitstoot. Het gaat hier dus om ambitieuze projecten die deze ambitie kunnen omschrijven en vertalen in een plan van aanpak.

Living Labs

Het project wordt uitgevoerd volgens de methodiek van Living Labs voor systeeminnovatie, d.w.z. tijdelijke brede netwerken en projecten die actief een oplossing zoeken en uitproberen voor één of meerdere systemische uitdagingen op niveau van een specifieke waardeketen en ecosysteem binnen de domeinen maakindustrie en de sector van de chemie en kunststoffen.

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de sector maakindustrie / machinebouw en de sector chemie en kunststoffen. De aanvraag wordt ingediend door een breed en divers partnerschap van minstens 3 partners. Om dit partnerschap uit te bouwen, voorziet VLAIO ondersteuning via de VLAIO bedrijfsadviseurs. De VLAIO Bedrijfsadviseurs staan vrijblijvend ter beschikking om aanvragers te ondersteunen bij de uitbouw van het consortium (identificeren van relevante stakeholders, in contact brengen met andere relevante partners of projecten). Ze kunnen tevens de gesprekken tussen de verschillende partners in het consortium faciliteren (m.b.t. het helder krijgen van de gemeenschappelijke uitdagingen, de projectdoelstellingen, de rol van de verschillende partners in het project, de eerste afspraken m.b.t. samenwerking en Intellectuele Eigendom). Tenslotte kunnen ze ondersteuning bieden met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het projectvoorstel (feedback geven m.b.t. projectaanpak, werkplan, opzetten experimenten, monitoren resultaten en inzet van de middelen). Voor verdere vragen betreffende mogelijke begeleiding, contacteer ons via circulair@vlaio.be. 

VLAIO investeert ook in ondersteuning en afstemming met de goedgekeurde projecten. Zo zal VLAIO bij een match met de doelgroep de communicatie over de projecten mee ondersteunen en minstens twee keer per jaar een lerend netwerk organiseren. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail