Living labs circulaire economie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Subsidiebedrag- en percentage

De steun bedraagt maximaal € 500.000. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het maximale subsidiepercentage op niveau van de partners en het maximale subsidiepercentage op niveau van het project. Beide werken beperkend en moeten samen bekeken worden. De verschillende subsidiepercentages zijn toegelicht in de handleiding, samen met een rekenvoorbeeld.

Projectbegroting

Aanvaardbare kosten

Voor de berekening wordt een globale projectbegroting opgemaakt aan de hand van het bijgevoegde sjabloon en rekening houdend met de controlerichtlijnen. Per projectpartner wordt een overzicht gegeven van de verschillende kostenposten. In het sjabloon en in de controlerichtlijnen wordt toelichting gegeven over de aanvaardbare kosten en drempels. Deze regels worden eveneens toegepast bij de financiële eindcontrole van het project. 

Indien het ingediende project onderdeel is van een ruimer traject, worden enkel de kosten ingediend die verbonden zijn aan het ingediende project. In de aanvraag kan eventueel de totale projectkost van het ruimer traject worden opgegeven en toegelicht.

De verschillende kosten die in aanmerking voor subsidie zijn:

  • loonkosten
  • overheadkosten
  • werkingskosten
  • externe prestaties
  • investeringskosten

Voor ondernemingen kan de subsidie enkel betrekking hebben op die inzet en kosten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de onderneming. Het gaat met andere woorden om inzet of kosten die bovenop de reguliere werking worden gemaakt in uitvoering van het project.

Aanvaardbare opbrengsten of ontvangsten 

Alle inkomsten inherent aan het project die gegenereerd worden binnen de projectperiode dienen te worden afgetrokken van de aanvaardbare uitgaven.  

Indien nog opbrengsten of ontvangsten na de subsidieperiode worden gegenereerd dient de begunstigde VLAIO hiervan op de hoogte te brengen en zal de subsidie herberekend worden.   

Opbrengsten of ontvangsten door derden die aan de begunstigde worden verstrekt en die geen verband houden met het gesubsidieerde project of de gesubsidieerde activiteiten worden niet in mindering gebracht.  

Inbreng in natura  

Inbreng in natura is aanvaardbaar op voorwaarde dat deze zowel langs de kostenzijde als langs de ontvangstenzijde van de projectbegroting vermeld wordt, en op voorwaarde dat deze wordt becijferd tegen marktconforme prijzen.  

Inbreng in natura wordt ook in beschouwing genomen om het vereiste minimale percentage aan private inbreng in de projectbegroting te berekenen.  

Projectduur

Kosten komen ten vroegste in aanmerking de dag van indiening. Let wel op: tussen het moment van indiening van de aanvraag en toekenning van de steun zitten enige maanden. Kosten die gemaakt wordt vóór de finale beslissing van de aanvraag komen niet in aanmerking voor vergoeding of compensatie indien geen steun wordt toegekend. 

Het project start uiterlijk 3 maanden na toekenning en kan maximaal twee jaar (24 maanden)  duren. Hou hierbij rekening bij het uitwerken van je project.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail