Terug naar Voorwaarden

Wat zijn aanvaardbare rechtsvormen?

Onder ’onderneming’ wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen (art. 3, 1°, van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005 en 23 december 2005). Deze definitie is ook overgenomen in het nieuwe decreet van 16 maart 2012.

Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (art. 2 wetboek van vennootschappen):

 • naamloze vennootschap, nv;
 • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bvba;
 • coöperatieve vennootschap, cvba of cvoa;
 • vennootschap onder firma, VOF;
 • gewone commanditaire vennootschap;
 • commanditaire vennootschap op aandelen;
 • economisch samenwerkingsverband, ESV;
 • Europese vennootschap, SE;
 • Europese Coöperatieve vennootschap, SCE.

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap;
 • de feitelijke vereniging;
 • de stille handelsvennootschap;
 • de maatschap.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail