Straat met handelszaken in Brugge - foto van Unsplash

Handelshuurlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Opgelet: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021 (20u) en dienen door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u)

Wie kan beroep doen op een handelshuurlening?

Het toepassingsgebied van de maatregel is zoals die van de corona hinderpremie. Concreet komen enkel die ondernemingen in aanmerking voor de handelshuurlening die ook recht hadden op een corona hinderpremie doordat ze verplicht werden de fysieke locatie die ze huren volledig of gedeeltelijk te sluiten. 

Daarnaast komen sedert 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de eventsector in aanmerking voor de handelshuurlening.

Het gehuurde pand moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

PMV/z-Leningen kent geen handelshuurlening toe aan ondernemingen die al een achtergestelde Coronalening kregen.

De voorwaarden zijn

 • Je bent: 
  • Zelfstandige in hoofdberoep en  zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • Je beschikt over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor de lening wordt aangevraagd. Dit pand dient gelegen te zijn in het Vlaams Gewest.
 • Je bent een huurder die ofwel:
 • Je had voor dit pand geen huurachterstallen op 15 maart 2020. 
 • Je sluit (als huurder) een vrijwillige overeenkomst met de verhuurder waarbij een deel van de huur wordt kwijtgescholden en je voor het overige deel van de huur een lening aangaat bij PMV/z-Leningen.

Vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder

Als basis voor een handelshuurlening dien je als huurder een vrijwillige overeenkomst te sluiten met de verhuurder die gebaseerd is op het opschorten van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 tot 6 maanden, waarbij deze periode als volgt wordt ingevuld:

 • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
 • De aanvraag van een lening door de huurder, via PMV/z-Leningen, voor de betaling van maximum vier maanden van de handelshuur (met een maximum van € 60.000 per pand), waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling.

In de online tool van de handelshuurlening zullen de huurder en de verhuurder deze afspraken moeten bevestigen waarna het systeem automatisch een overeenkomst zal aanmaken die je kan afdrukken.

De regeling kan betrekking hebben op ten vroegste de huur die verviel in de maand april 2020.

Op basis van de gesloten modelovereenkomst kan PMV/z-Leningen nv, in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest, een handelshuurlening toekennen aan huurders die dit bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvragen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail