Globalisatiemechanisme 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan tot en met 13 juni 2022, 20u een aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen over het globalisatiemechanisme 2021

Wat wordt bedoeld met “ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij ondersteunende en administratieve diensten verlenen”?

Enkel indien de onderneming uitsluitend ondersteunende en administratieve diensten verleent aan andere ondernemingen binnen de groep en de ondernemingen binnen de groep hebben reeds steun ontvangen, kan zij geen aanvraag indienen. Indien de onderneming echter ook een eigen commerciële activiteit uitoefent, kan er wel een aanvraag ingediend worden.

Welke tewerkstellingscijfers dien ik als starter in te vullen in het Excel-document berekening tewerkstelling?

Ondernemingen die in 2019 nog niet gestart waren, vullen de gegevens in van de voorziene tewerkstelling voor 2021 zoals opgenomen in het financieel plan.

Welke factuurbedragen m.b.t. de facturen van dienstenleveranciers zijn van toepassing voor de berekening van de verruimde tewerkstelling?

Enkel het gefactureerde bedrag, exclusief btw, met betrekking tot de inzet van personeel voor de uitvoering van de activiteiten in de operationele en primaire processen van de steunvragende onderneming komt in aanmerking.

Enkel de facturen die apart de inzet van de medewerkers van de dienstenleveranciers vermelden, zijn aanvaardbaar. Bedragen met betrekking tot levering van goederen, verhuur van materiaal enz. komen niet in aanmerking voor de berekening van de voltijdsequivalente tewerkstelling.

Facturen van dienstenleveranciers die behoren tot de groep waartoe de steunaanvragende onderneming behoort, komen in aanmerking indien zij hun personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van de activiteiten in de operationele en primaire processen van de steunaanvragende onderneming.
 

Welke jaarrekening moet ik ter beschikking stellen wanneer mijn boekjaar niet gelijkloopt met een kalenderjaar (bijvoorbeeld indien de jaarrekening afsluit op 30 juni 2021)?

Bij aanvraag dient steeds een gereviseerde jaarrekening met betrekking tot het volledige kalenderjaar 2021 aangeleverd te worden. 

In dit geval zal zowel de neergelegde jaarrekening die afsluit op 30 juni 2021 als diegene die afsluit op 30 juni 2022 ter beschikking moeten zijn vooraleer toegekende steun kan uitbetaald worden.

Moet ik wachten op een neergelegde jaarrekening vooraleer ik een steunaanvraag kan indienen?

Neen. Bij aanvraag dient wel steeds een gereviseerde jaarrekening met betrekking tot het volledige kalenderjaar 2021 aangeleverd te worden.

Mijn onderneming is een rechtspersoon maar legt geen jaarrekening neer, kom ik in aanmerking?

Neen. Enkel rechtspersonen die een jaarrekening hebben neergelegd voor het kalenderjaar 2019 en 2020 en een jaarrekening zullen neerleggen voor het kalenderjaar 2021 komen in aanmerking voor steun.

Hoe worden eenmalige en uitzonderlijke opbrengsten of inkomsten meegenomen in de bepaling van de omzetdaling?

Eenmalige en uitzonderlijke opbrengsten of inkomsten die geen verband houden met de algemene bedrijfsvoering van de onderneming worden niet meegenomen in bepaling van omzetdaling (bv. verkoop van onroerend goed,…). Ze mogen wel meegeteld worden in de bepaling van de minimumdrempel van de omzet  (exclusief btw) in het kalenderjaar 2019 van € 600.000 om een aanvraag te kunnen indienen.
 

Welke eerder toegekende steunbedragen worden in mindering gebracht van het toegekende steunbedrag in het kader van het corona globalisatiemechanisme 2021?

Enkel de toegekende steunbedragen die betrekking hadden op een steunperiode in 2021 worden in mindering gebracht van het corona globalisatiemechanisme 2021, zijnde het Vlaams beschermingsmechanisme 4 tot en met 11 en het terugbetaalbaar voorschot evenementensector oproep 2021.

Hoe weet ik wat de grootte is van mijn onderneming?

Hoe je de grootte van je onderneming kan bepalen vind je terug in de infopagina’s met betrekking tot de Europese kmo-definitie.

Wanneer wordt mijn onderneming als een onderneming in moeilijkheden beschouwd?

Wanneer je onderneming als een onderneming in moeilijkheden wordt beschouwd vind je terug in de infopagina’s met betrekking tot onderneming in moeilijkheden.
De berekening onderneming in moeilijkheden gebeurt steeds op individueel niveau en op groepsniveau voor de onderneming die tot een groep behoort.

Ondernemingen die in 2020 en in 2021 in moeilijkheden verkeerden komen in aanmerking voor het corona globalisatiemechanisme 2021 tenzij ze reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden waren. Kleine ondernemingen mogen een onderneming in moeilijkheden zijn maar mogen zich op het ogenblik van steuntoekenning of uitbetaling niet in een collectieve insolventieprocedure bevinden.

Wordt mijn toegekend subsidiebedrag bekendgemaakt?

Ja, in het kader van openbaarheid van bestuur, publiceert VLAIO een overzicht van de coronasteun toegekend aan ondernemingen met rechtspersoonlijkheid op www.vlaio.be/cijfers. De steun toegekend aan natuurlijke personen (eenmanszaken) wordt niet gepubliceerd.

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

Wat bedoelt men met een bedrijfstak?

Volgens artikel 1, 12° van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het corona globalisatiemechanisme 2021 wordt hiermee de bedrijfstak bedoelt zoals vermeld in artikel 12:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: “Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.”

Mijn onderneming heeft een actieve vestiging in Vlaanderen, maar mijn bedrijfstak die een omzetdaling geleden heeft geen actieve vestiging in Vlaanderen. Komt die bedrijfstak zonder actieve vestiging in Vlaanderen in aanmerking?

Neen, de bedrijfstak moet een actieve vestiging in het Vlaams Gewest hebben. Deze vestiging moet opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Mijn onderneming is in de loop van 2019 (de referentieperiode) opgestart. Hoe bereken ik het omzetcijfer voor kalenderjaar 2019 en de kwartaalcijfers voor 2019?

Kalenderjaar 2019
Voor de onderneming die in de loop van de referentieperiode opgestart is, wordt de omzet vanaf de start van de onderneming tot 31 december 2019 herrekend naar een omzet van het kalenderjaar 2019. Deel de omzet vanaf de start van de onderneming tot 31 december 2019 door het aantal volle gepresteerde maanden in die periode en vermenigvuldig met 12.

Kwartaalcijfers 2019
Voor de kwartalen waarin de onderneming nog niet opgestart was, vul je de verwachte omzet in zoals opgenomen in het financieel plan dat werd opgesteld en neergelegd werd bij de oprichting van de vennootschap.
Voor het kwartaal waarin de onderneming opstartte, bereken je de omzet vanaf de start van de onderneming tot het einde van het kwartaal (volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van dat kwartaal). Je deelt de omzet door het aantal volle gepresteerde maanden in het kwartaal en je vermenigvuldigt met 3.
Voor de kwartalen waarin de onderneming gedurende het volledige kwartaal actief was, baseer je je op de omzet volgens het ontvangstbewijs van de btw-aangifte van dat kwartaal om de aanvraag in te vullen.

Hoe wordt de steun beperkt als mijn onderneming geen omzetdaling van minstens 70% in het kalenderjaar 2021 had?

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Corona globalisatiemechanisme 2021 moet de onderneming in het kalenderjaar 2021 een omzetdaling hebben van minstens 40% en een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 ten aanzien van dezelfde periode in 2019.
Indien de onderneming in het kalenderjaar 2021 echter geen omzetdaling van minstens 70% had wordt de omzet waarop het steunpercentage toegepast wordt, beperkt tot 75% als er geen drie kwartalen in het kalenderjaar 2021 zijn met een omzetdaling van minstens 60%


Dit betekent:
 

Omzetdaling op jaarbasis Aantal aparte kwartalen met een omzetdaling van minstens 60% Percentage jaaromzet waarop steunpercentage toegepast kan worden Steun mogelijk?
minder dan 40% nvt nvt neen
40% - 69% nvt neen
40% - 69% 2 75% ja
40% - 69% 3 of 4 100% ja
70% of meer 1 nvt neen
70% of meer 2 75% ja
70% of meer 3 of 4 100% ja

 

Mijn onderneming heeft een gebroken boekjaar. Hoe toon ik de niet gedekte vaste kosten aan voor het kalenderjaar 2021?

Voor het gedeelte van de subsidieperiode 2021, zijnde het volledige kalenderjaar 2021, dat niet gedekt is door een neergelegde jaarrekening, moet de onderneming een tussentijdse gereviseerde jaarrekening voor het overige gedeelte van  het kalenderjaar 2021 voorleggen. Deze moet bovendien bezorgd worden in het jaarrekeningformaat.
Pas bij de aanvraag tot uitbetaling zal je twee proef-en saldibalansen moeten bezorgen met vermelding van het boekhoudkundig verlies voor belastingen voor volgende periodes: periode van 1 januari 2021 tot het einde van het boekjaar en periode begin van het volgende boekjaar tot en met 31 december 2021. Uit deze twee proef- en saldibalansen moet het vermelde verlies zoals ingevuld in de aanvraag Corona globalisatiemechanisme 2021 kunnen afgeleid worden.

Mijn onderneming heeft een gebroken boekjaar. Hoe bereken ik de RSZ-tewerkstelling voor het kalenderjaar 2019?

Het gemiddeld aantal RSZ-ingeschreven werknemers in voltijdsequivalenten voor het kalenderjaar 2019 vind je terug in de jaarrekening in code 9087. In geval je onderneming echter een gebroken boekjaar heeft, kan je een berekening voor het volledige kalenderjaar 2019 opvragen bij je sociaal secretariaat.
 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon