Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Terug naar Vervolgstappen

Uitbetalingsmodaliteiten Ecologiepremie+

De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven en onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010: een eerste schijf van 30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en nadat de onderneming gestart is met haar investeringen, een tweede schijf van 30% nadat de onderneming 60% van haar investeringen gerealiseerd heeft en het saldo van 40% nadat het investeringsprogramma beëindigd werd.

De investeringen dienen binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning te starten.

De aanvragen tot uitbetaling moeten elektronisch via de web-applicatie en uiterlijk binnen 6 maanden na het beëindigen van de investeringen ingediend worden.

Als de investeringen reeds voor de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie.

Bij de aanvraag van de uitbetaling van de eerste schijf van de ecologiepremie dient de onderneming het bewijs te leveren dat ze haar investeringen gestart is.

Bij de aanvraag tot uitbetaling van de tweede schijf van de ecologiepremie dient het bewijs te worden geleverd dat de onderneming 60% van de investeringen gerealiseerd heeft.

Bij de aanvraag tot uitbetaling van de laatste schijf

Naast de aanvraag tot uitbetaling via de webapplicatie dienen volgende bewijsstukken te worden opgestuurd.

Door alle aanvragers:

Verklaring op eer dat het project of de onderneming in orde is wat betreft:

  1. naleving van de milieuwetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening tot 5 jaar na het beëindigen van de investeringen;
  2. naleving van de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag binnen 5 jaar na het beëindigen van de investeringen.

Een voorbeeld van deze verklaring kan u vinden op de website.

Door jaarrekeningplichtige ondernemingen:

Het boekhoudkundig detail van de vaste activa met vermelding van factuurdatum, leverancier, omschrijving en geactiveerd bedrag.

Door niet-jaarrekeningplichtige ondernemingen (bvb eenmanszaken):

Alle beschikbare afschrijvingstabellen vanaf het boekjaar van aanvang van de vooropgestelde investeringen tot en met het boekjaar van beëindiging van de investeringen. Een kopie van de neergelegde exploitatierekeningen bij de fiscale aangifte vanaf het boekjaar van aanvang van de vooropgestelde investeringen tot en met het boekjaar van beëindiging van de investeringen.

Opgelet

Bij de controle naar aanleiding van de aanvraag tot uitbetaling van de laatste schijf zal de administratie o.a. nagaan of de investeringen volledig zijn uitgevoerd, de investeringen door de onderneming worden geëxploiteerd en voor beroepsdoeleinden worden aangewend.

Om de controle vlot te doen verlopen is het aangewezen je leverancier van de betoelaagde technologie te vragen de facturen zodanig op te stellen dat de essentiële en niet-essentiële investeringscomponenten en hun respectievelijke bedragen op de factuur vermeld worden.

De installatiekosten behoren niet tot de essentiële investeringscomponenten en komen dan ook niet in aanmerking voor steun. Naast het bedrag van de essentiële investeringscomponenten laat je door je leverancier ook het bedrag van de installatiekosten vermelden op de factuur.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail