bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Corona ondersteuningspremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie heeft recht op een corona ondersteuningspremie?

De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die :

 • haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

De onderneming moet dus onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Heb je meerdere vestigingen? Ook dan dien je maar één keer een aanvraag in voor alle exploitatiezetels samen. De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 mei 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie  of van de corona compensatiepremie vallen.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Welke activiteit moet jouw onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • de onderneming die verplicht werd te sluiten en waarbij haar locatie verplicht gesloten was ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals bepaald bij de corona hinderpremie
 • de onderneming die niet verplicht werd te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60 % heeft geleden zoals bepaald bij de corona compensatiepremie 

Welke omzetdaling moet je aantonen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Kwam je in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de maand  die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting kunnen aantonen. Concreet betreft het volgende heropeningsdata:

18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020 Stoffenwinkels
11 mei 2020 Detailhandel
18 mei 2020

Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccomodaties outdoor, Musea
Dierentuinen, ...

8 juni 2020

Horeca en toerisme, sportaccomodaties indoor

1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

Wat als je na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleef?  

Indien je je zaak terug mag openen ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op respectievelijk 11 mei, 18 mei en 8 juni, dan moet je zaak ook effectief terug heropend zijn uiterlijk op 29 juni 2020. Dit is uiterlijk binnen de week na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2020 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020.

Indien je je zaak terug mag openen ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op respectievelijk 18 april, 20 april, 4 mei en 1 juli, dan moet je zaak ook effectief terug heropend zijn uiterlijk op 27 juli 2020. Dit is uiterlijk binnen de week na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 20 juli 2020 van het ministerieel besluit van 13 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020.

De doorstartperiode is de maand volgend op de heropeningsdatum.

Kwam je in aanmerking voor de corona compensatiepremie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019. 

Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid)?

Dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

Wat als je een startende onderneming bent?

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Wat is de omzetdaling?

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Deze corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. 

We vragen aan de onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De onderneming moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient zij te vermelden

 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad
 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon