Voordelen verbonden aan de totstandkoming van een brownfieldconvenant

Uit de reeds ondertekende convenanten bleek dat de onderhandelingen met de verschillende administraties die de ondertekening van een convenant voorafgaan, vaak als het grootste voordeel worden ervaren.

Tijdens deze onderhandelingen wordt er samengezeten met alle overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen:

  • het gemeentebestuur
  • het provinciebestuur (eventueel)
  • de betrokken Vlaamse administraties (OVAM, Ruimte & Erfgoed, Wegen en Verkeer, …)
  • eventuele betrokken federale administraties
  • De Lijn, de NMBS, …
  • private partijen
  •  …

Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar worden alle knelpunten van het project gezamenlijk besproken. Indien er een oplossing kan gevonden worden, worden de afspraken daarrond in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt.

Facilitair kader

Vanaf de indiening van de projectaanvraag, biedt de Brownfieldcel met haar onderhandelaars een faciliterend en ondersteunend kader om de aanvragen te ondersteunen en te begeleiden in het kader van de voorbereiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Het huidige decreet voorziet ook in een generiek juridisch-administratief en financieel facilitair kader vanaf het tijdstip dat een brownfieldconvenant is afgesloten. Ook via flankerend beleid zijn er een aantal voordelen voorzien.

Financiële faciliteiten

Om projecten ook financieel een betere haalbaarheid te geven, kunnen goedgekeurde brownfieldprojecten ook rekenen op een aantal bijkomende voordelen:

Bepaalde instellingen kunnen geen voorkooprechten uitoefenen op projectgronden in het kader van een brownfieldconvenant tot het einde van het 5de jaar na afloop van het convenant.

Deze opsomming is niet exhaustief. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Brownfieldconvenantendecreet dat u eveneens kan raadplegen op onder de rubriek ‘Wetgevend kader’.

Administratieve faciliteiten

Na de totstandkoming van een brownfieldconvenant wordt een stuurgroep opgericht waarin elke actor en regisseur, alsook de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd is. De stuurgroep wordt voorgezeten door de onderhandelaar, aangeduid door de Vlaamse Regering. Deze stuurgroep staat in voor de opvolging van de realisatie van het brownfieldproject na het afsluiten van de brownfieldconvenant. Bij de uitvoering kunnen knelpunten worden voorgelegd ter bespreking, waarbij alle partijen worden betrokken om tot een aanpak en oplossing te komen.

De vertegenwoordigers van de verschillende partijen fungeren als aanspreekpunt voor de informatie-uitwisseling over goedkeuringen, machtigingen, vergunningen, subsidies,.... 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail